Tubag sa Bibliya

Sa yano, ang impiyerno (“Sheol” ug “Hades” sa orihinal nga mga pinulongan sa Bibliya) mao ang lubnganan, dili usa ka dapit sa kalayonhong pagsakit. Kinsay moadto sa impiyerno? Ang maayo ug daotang mga tawo. (Job 14:13; Salmo 9:17) Ang Bibliya nag-ingon nga kining komon nga lubnganan sa tawo mao ang “balay sa panagkatigom alang sa tanan nga buhi.”—Job 30:23.

Bisan si Jesus miadto sa impiyerno sa dihang siya namatay. Apan, “wala siya pasagdi sa impiyerno,” kay gibanhaw man siya sa Diyos.—Buhat 2:31, 32, The Bible in Basic English.

Ang impiyerno ba walay kataposan?

Ang tanang moadto sa impiyerno manggula, nga banhawon ni Jesus pinaagi sa gahom sa Diyos. (Juan 5:28, 29; Buhat 24:15) Sa paghisgot nianang umaabot nga pagkabanhaw, ang tagna sa Pinadayag 20:13 nag-ingon nga “ang kamatayon ug impiyerno nagtugyan sa mga patay nga diha niini.” (King James Version) Sa dihang ang impiyerno mahabwaan na sa mga patay, kini dili na maglungtad; wala nay moadto didto pag-usab kay “ang kamatayon mawala na.”—Pinadayag 21:3, 4; 20:14.

Apan dili tanan moadto sa impiyerno. Ang Bibliya nag-ingon nga ang pipila ka tawo mahimong daotan kaayo nga dili na gayod magbag-o. (Hebreohanon 10:26, 27) Kon sila mamatay, sila dili moadto sa impiyerno, kondili sa Gehenna, nga maoy simbolo sa walay-kataposang kalaglagan. (Mateo 5:29, 30) Pananglitan, gipakita ni Jesus nga ang pipila ka salingkapawng mga lider sa relihiyon sa iyang adlaw moadto sa Gehenna.—Mateo 23:27-​33.