Laktaw ngadto sa video

Kinsa si Juan nga Tigbawtismo?

Kinsa si Juan nga Tigbawtismo?

Tubag sa Bibliya

 Si Juan nga Tigbawtismo maoy propeta sa Diyos. (Lucas 1:76) Natawo siya pipila ka bulan una matawo si Jesus. Gisugo siya sa Diyos sa pag-andam sa dalan para sa Mesiyas, o Kristo. Gihimo ni ni Juan pinaagi sa pagsangyaw sa mensahe sa Diyos ngadto sa mga Hudiyo aron mobalik sila sa Diyos.—Marcos 1:1-4; Lucas 1:13, 16, 17.

 Ang mensahe ni Juan makatabang aron mailhan sa sinserong mga tawo nga si Jesus nga taga-Nasaret mao ang gisaad nga Mesiyas. (Mateo 11:10) Gidasig ni Juan ang mga tawo nga maghinulsol ug simbolohan kana pinaagig pagpabawtismo. (Lucas 3:3-6) Kay daghag gibawtismohan si Juan, siya gitawag nga Tigbawtismo. Ang pinakaimportanteng bawtismo nga gihimo ni Juan mao ang pagbawtismo kang Jesus. aMarcos 1:9.

Niining artikuloha

 Unsay nakapalahi kang Juan nga Tigbawtismo?

 Ang iyang buluhaton gitagna: Pinaagi sa pagsangyaw ni Juan, gituman niya ang tagna bahin sa mensahero ni Jehova. (Malaquias 3:1; Mateo 3:1-3) Siya mao ang ‘nag-andam sa katawhan alang kang Jehova’—buot ipasabot, iyang gitabangan ang ubang mga Hudiyo nga mahimong andam sa pagdawat sa mensahe ni Jesu-Kristo, ang pangunang representante ni Jehova nga Diyos.—Lucas 1:17.

 Ang iyang nahimo: Si Jesus miingon nga “wala pay natawo nga molabaw kang Juan nga Tigbawtismo, apan ang usa nga ubos diha sa Gingharian sa langit labaw pa kay kaniya.” (Mateo 11:11) Si Juan dili lang propeta kondili ang gitagna pod nga “mensahero,” busa walay alagad sa Diyos nga nabuhi una niya ang mas labaw kaniya. Ang giingon ni Jesus nagpakita sab nga si Juan dili apil sa magmando sa Gingharian sa Diyos. b Kining matinumanong propeta namatay sa wala pa ablihi sa Kristo ang kahigayonan nga mabuhi sa langit. (Hebreohanon 10:19, 20) Pero si Juan mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos ug naay paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraisong yuta.—Salmo 37:29; Lucas 23:43.

 Kinsa ang ginikanan ni Juan nga Tigbawtismo?

 Ang ginikanan ni Juan mao si Zacarias ug Elisabet. Si Zacarias maoy Hudiyong saserdote. Ang pagkatawo ni Juan maoy milagro kay ang iyang inahan baog, o dili makaanak. Gawas pa, si Zacarias ug Elisabet “tigulang na.”—Lucas 1:5-7, 13.

 Kinsay nagpapatay kang Juan nga Tigbawtismo?

 Si Haring Herodes Antipas maoy nagsugo nga punggotan si Juan. Gihimo to niya tungod sa pagsulsol sa iyang asawa, si Herodias. Gidumtan ni Herodias si Juan kay giingnan niini si Herodes, kinsa nangangkong Hudiyo, nga ang ilang kaminyoon supak sa balaod sa mga Hudiyo.—Mateo 14:1-12; Marcos 6:16-19.

 Si Juan nga Tigbawtismo ba kakompetensiya ni Jesus?

 Walay pamatuod sa Bibliya nga sila nagkompetensiyahay. (Juan 3:25-30) Ang tinuod, gisultihan ni Juan ang mga tawo nga iyang responsibilidad ang pag-andam sa dalan para sa Mesiyas, dili ang pagpakigkompetensiya niya. Si Juan miingon: “Ako namawtismo sa tubig aron nga siya mapadayag sa Israel.” Dayon siya midugang: “Siya ang Anak sa Diyos.” (Juan 1:26-34) Busa nalipay kaayo si Juan nga nakadungog nga malamposon ang ministeryo ni Jesus.

a Si Jesus “walay nahimong sala.” (1 Pedro 2:21, 22) Busa gibawtismohan siya, dili tungod kay kinahanglan siyang maghinulsol, kondili kay gipresentar niya ang iyang kaugalingon aron himoon ang kabubut-on sa Diyos. Apil niana ang paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi para nato.—Hebreohanon 10:7-10.

b Tan-awa ang artikulong “Kinsay Moadto sa Langit?