Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Ilhanan sa “Kataposang mga Adlaw,” o “Panahon sa Kataposan”?

Unsa ang Ilhanan sa “Kataposang mga Adlaw,” o “Panahon sa Kataposan”?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya naghisgot sa mga panghitabo, kahimtang, ug batasan nga magpaila sa “hinapos sa [presenteng] sistema sa mga butang,” o sa “kataposan sa kalibotan.” (Mateo 24:3; Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ang Bibliya nagtawag niini nga “kataposang mga adlaw,” o “panahon sa kataposan.”—2 Timoteo 3:1; Daniel 8:19.

Unsa ang mga tagna sa Bibliya bahin sa “kataposang mga adlaw”?

 Daghag gitagna ang Bibliya nga mahimong “ilhanan” sa kataposang mga adlaw. (Lucas 21:7) Konsideraha ang pipila ka pananglitan:

 Gubat sa tibuok kalibotan. Si Jesus nagtagna: “Ang nasod makiggubat batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian.” (Mateo 24:7) Sa susama, ang Pinadayag 6:4 nagtagna bahin sa simbolikong mangangabayo nga nagrepresentar sa gubat nga ‘magkuha sa pakigdait gikan sa yuta.’

 Kagutom. Si Jesus nagtagna: “Duna unyay mga kanihit sa pagkaon.” (Mateo 24:7) Ang basahon sa Pinadayag nagtagna bahin sa lain nga simbolikong mangangabayo, nga magdalag grabeng kagutom.—Pinadayag 6:5, 6.

 Dagkong linog. Si Jesus miingon nga duna unyay “mga linog sa lainlaing dapit.” (Mateo 24:7; Lucas 21:11) Kining dagkong linog sa tibuok kalibotan moresultag mas daghang pag-antos ug kamatayon kay sukad masukad.

 Sakit. Sumala ni Jesus, duna unyay mga “kamatay,” o epidemya.—Lucas 21:11.

 Krimen. Bisag dugay na kaayong naay mga krimen, gitagna ni Jesus nga sa kataposang mga adlaw, duna unyay “paggrabe sa kalapasan.”—Mateo 24:12.

 Pagkadaot sa yuta. Ang Pinadayag 11:18 nagtagna nga ang mga tawo unya ‘maglaglag [o, ‘magdaot,’ footnote] sa yuta.’ Ila nang himoon sa daghang paagi, dili lang pinaagi sa bayolente o korap nga mga buhat kondili pinaagi pod sa pagdaot sa kinaiyahan.

 Pagkadaot sa batasan sa mga tawo. Sa 2 Timoteo 3:1-4, ang Bibliya nagtagna nga ang kadaghanang tawo mahimo unyang “dili mapasalamaton, dili maunongon, . . . dili ikasabot, tigbutangbutang, walay pagpugong sa kaugalingon, bayolente, walay gugma sa pagkamaayo, traydor, gahig ulo, garboso kaayo.” Kini nga mga batasan mosamot pag-ayo nga ang kataposang mga adlaw haom tawgong “kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.”

 Pagkadaot sa kahimtang sa pamilya. Sa 2 Timoteo 3:2, 3, ang Bibliya nagtagna nga daghang tawo unya ang “walay pagmahal” sa ilang pamilya ug nga ang mga anak mahimong “dili masinugtanon sa ginikanan.”

 Ang mga tawo mawad-ag gugma sa Diyos. Si Jesus nagtagna: “Mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.” (Mateo 24:12) Gipasabot ni Jesus nga mobugnaw ang gugma sa kadaghanan ngadto sa Diyos. Sa susama, ang 2 Timoteo 3:4 nag-ingon nga sa kataposang mga adlaw ang mga tawo mahimo unyang “mahigugmaon sa kalipayan imbes mahigugmaon sa Diyos.”

 Pagkasalingkapaw sa relihiyon. Sa 2 Timoteo 3:5, ang Bibliya nagtagna nga ang mga tawo mangangkong nagsimba sa Diyos pero wala gyod sila magkinabuhi sumala sa iyang mga sukdanan.

 Mas masabtan ang mga tagna sa Bibliya. Ang basahon sa Daniel nagtagna nga sa “panahon sa kataposan,” daghan ang mas makasabot sa kamatuoran sa Bibliya, apil na ang tukmang pagkasabot niini nga mga tagna.—Daniel 12:4.

 Tibuok kalibotang pagsangyaw. Si Jesus nagtagna: “Kining maayong balita sa Gingharian isangyaw sa tibuok yuta.”—Mateo 24:14.

 Daghan ang walay interes ug magbiaybiay. Si Jesus nagtagna nga ang kadaghanang tawo magbalewala sa klarong ebidensiya nga hapit na gyod ang kataposan. (Mateo 24:37-39) Labaw pa ana, ang 2 Pedro 3:3, 4 nagtagna nga ang uban magbiaybiay sa ebidensiya ug moingon nga dili na tinuod.

 Ang pagkatuman sa tanang tagna. Si Jesus miingon nga ang kataposang mga adlaw mailhan pinaagi sa dungang pagkatuman niining tanan nga tagna, dili lang pipila o kadaghanan niini.—Mateo 24:33.

Nagkinabuhi na ba ta sa “kataposang mga adlaw”?

 Oo. Ang kahimtang sa kalibotan ug ang kronolohiya sa Bibliya nagpakita nga ang kataposang mga adlaw nagsugod niadtong 1914, ang tuig nga mibuto ang Gubat sa Kalibotan I. Aron masayran kon sa unsang paagi ang kahimtang sa kalibotan nagpakita nga nagkinabuhi na ta sa kataposang mga adlaw, tan-awa ang mosunod nga video:

 Niadtong 1914, ang Gingharian sa Diyos nagsugod ug mando sa langit, ug ang usa sa unang mga gihimo niini mao ang pagpahawa kang Satanas nga Yawa ug sa mga demonyo gikan sa langit mao nga ang ilang kalihokan dinhi na lang sa yuta. (Pinadayag 12:7-12) Ang impluwensiya ni Satanas sa katawhan makita sa daghang dili maayong batasan ug binuhatan nga nagpahimo sa kataposang mga adlaw nga “kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.”—2 Timoteo 3:1.

 Daghan ang naguol niining kuyaw nga mga panahon. Nabalaka sila nga ang mga tawo dili na gyod magkahiusa. Ang uban nahadlok pa gani nga basig magpinatyanay na lang unya ang mga tawo.

 Pero naay mga tawo nga malaomon gihapon sa umaabot bisag naguol pod sa kahimtang sa kalibotan. Kombinsido sila nga ang Gingharian sa Diyos hapit nang molihok aron wad-on ang mga problema sa kalibotan. (Daniel 2:44; Pinadayag 21:3, 4) Mapailobon silang naghulat nga tumanon sa Diyos ang iyang mga saad, ug nahupayan sila sa giingon ni Jesus: “Siya nga makalahutay hangtod sa kataposan maluwas.”—Mateo 24:13; Miqueas 7:7.