Laktaw ngadto sa video

Unsay Kahulogan sa mga Numero Diha sa Bibliya? Ang Numerolohiya ba Giuyonan sa Bibliya?

Unsay Kahulogan sa mga Numero Diha sa Bibliya? Ang Numerolohiya ba Giuyonan sa Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Ang mga numero diha sa Bibliya sagad sabton nga literal, apan usahay gamiton kini ingong mga simbolo. Ang konteksto sagad magpaila kon ang usa ka numero simbolikal ba. Tagda kining mga pananglitan sa simbolikong kahulogan sa mga numero diha sa Bibliya:

  •   1 Panaghiusa. Pananglitan, si Jesus miampo sa Diyos nga ang tanan niyang sumusunod “mahimong usa, ingon nga ikaw, Amahan, nahiusa kanako ug ako nahiusa kanimo, nga sila usab mahiusa unta kanato.”—Juan 17:21; Mateo 19:6.

  •   2 Sa legal nga kaso, ang duha ka saksi maoy mopamatuod kon tinuod ba ang usa ka butang. (Deuteronomio 17:6) Sa susama, ang pagsubli sa usa ka panan-awon o pamulong magpalig-on nga ang usa ka butang segurado ug tinuod. Pananglitan, sa dihang gihubad ni Jose ang damgo ni Paraon sa Ehipto, siya miingon: “Tungod kay ang damgo gisubli sa makaduha ngadto kang Paraon, kini nagkahulogan nga ang butang gipalig-on pag-ayo sa bahin sa matuod nga Diyos.” (Genesis 41:32) Sa tagna, ang “duha ka sungay” mahimong magrepresentar sa duha ka pagmando, ingon sa gisulti kang propetang Daniel maylabot sa Imperyo sa Medo-Persia.—Daniel 8:20, 21; Pinadayag 13:11.

  •   3 Maingon nga ang tulo ka saksi lig-ong magpamatuod nga tinuod ang usa ka butang, ang tulo ka pagsubli magpalig-on o magpasiugda pa gayod niana.—Ezequiel 21:27; Buhat 10:9-16; Pinadayag 4:8; 8:13.

  •   4 Mahimong magrepresentar kinig pagkakompleto sa porma o katuyoan, sama sa ekspresyong “upat ka suok sa yuta.”—Pinadayag 7:1; 21:16; Isaias 11:12.

  •   6 Kay kulag usa aron makaabot ug pito, nga sagad nagrepresentar sa pagkakompleto, ang unom mahimong magrepresentar sa usa ka butang nga dili kompleto o dili hingpit o sa usa ka butang nga nalangkit sa mga kaaway sa Diyos.—1 Cronicas 20:6; Daniel 3:1; Pinadayag 13:18.

  •   7 Kining numeroha sagad gamiton sa pagrepresentar sa pagkakompleto. Pananglitan, ang mga Israelinhon gisugo sa Diyos sa pagmartsa libot sa Jerico sulod sa pito ka adlaw ug sa pagmartsa ug pito ka beses sa ikapitong adlaw. (Josue 6:15) Ang Bibliya naundag daghang susamang mga pananglitan sa maong paggamit sa numero nga pito. (Levitico 4:6; 25:8; 26:18; Salmo 119:164; Pinadayag 1:20; 13:1; 17:10) Sa dihang giingnan ni Jesus si Pedro nga angay niyang pasayloon ang iyang igsoon “dili, Hangtod sa makapito, kondili, Hangtod sa kapitoag-pito” ang pagsubli sa “pito” nagpasabot nga “walay-kinutoban” ang pagpasaylo.—Mateo 18:21, 22.

  •   10 Kining numeroha mahimong magrepresentar sa pagkabug-os o pagkakompleto sa usa ka butang.—Exodo 34:28; Lucas 19:13; Pinadayag 2:10.

  •   12 Kining numeroha daw nagpresentar sa kompleto, balaan nga kahikayan. Pananglitan, ang panan-awon sa langit nga nakita ni Juan naglakip sa usa ka siyudad nga may “napulog-duha ka patukoranang bato, ug diha niana ang napulog-duha ka ngalan sa napulog-duha ka apostoles.” (Pinadayag 21:14; Genesis 49:28) Ang numero nga mabahin sa 12 mahimong susamag kahulogan.—Pinadayag 4:4; 7:4-8.

  •   40 Ubay-ubayng yugto sa paghukom o silot ang gilangkit sa numerong 40.—Genesis 7:4; Ezequiel 29:11, 12.

Numerolohiya ug gematria

 Kining simbolikong mga kahulogan sa mga numero diha sa Bibliya lahi sa numerolohiya, nga naglangkit ug espiritistikong kahulogan sa mga numero, sa mga kombinasyon niini, ug sa katibuk-ang gidaghanon niini. Pananglitan, ang Hudiyong mga Cabalista nag-analisar sa Hebreohanong Kasulatan gamit ang gematria, nga nangitag natagong kahulogan sa Kasulatan pinaagi sa mga numero nga ilang giasayn sa matag Hebreohanong alpabeto. Ang numerolohiya maoy usa ka matang sa pagpanag-an, nga gihukman sa Diyos.—Deuteronomio 18:10-12.