Tubag sa Bibliya

Kabubut-on sa Diyos nga makaila ka kaniya ingong Persona, masuod ka kaniya, ug dayon mahigugma ug mag-alagad kaniya sa tibuok mong kasingkasing. (Mateo 22:37, 38; Santiago 4:8) Makakat-on ka sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos gikan sa kinabuhi ug mga pagtulon-an ni Jesus. (Juan 7:16, 17) Si Jesus wala lamang maghisgot bahin sa kabubut-on sa Diyos—siya nagbuhat gayod niana. Gani, miingon si Jesus nga ang katuyoan sa iyang kinabuhi mao ang pagbuhat, dili sa iyang kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kaniya.—Juan 6:38.

Nagkinahanglan ba kog linaing ilhanan, panan-awon, o pagtawag aron mahibaloan kon unsay kabubut-on sa Diyos alang kanako?

Wala, kay ang Bibliya naundan sa mensahe sa Diyos alang sa katawhan. Anaa niini ang imong gikinahanglan aron “bug-os nga masinangkapan alang sa tanang maayong buhat.” (2 Timoteo 3:16, 17) Buot sa Diyos nga gamiton nimo ang Bibliya uban sa imong “gahom sa pagpangatarongan” aron imong mahibaloan ang iyang kabubut-on alang kanimo.—Roma 12:1, 2; Efeso 5:17.

Mabuhat ba gyod nako ang kabubut-on sa Diyos?

Oo, kay ang Bibliya nag-ingon: “Dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.” (1 Juan 5:3, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Wala kana magpasabot nga kanunayng sayon tumanon ang mga sugo sa Diyos. Apan ang mga benepisyo nga imong madawat mas dako pa kay sa imong mga sakripisyo. Si Jesus mismo nag-ingon: “Malipayon kadtong nagapatalinghog sa pulong sa Diyos ug nagasunod niini!”—Lucas 11:28.