Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsa ang Pag-abot ni Kristo?

Unsa ang Pag-abot ni Kristo?

Tubag sa Bibliya

Makadaghan naghisgot ang Kasulatan nga si Kristo moabot aron hukman ang mga tawo sa yuta. * Pananglitan, ang Mateo 25:31-33 nag-ingon:

“Inig-abot sa Anak sa tawo [si Jesu-Kristo] diha sa iyang himaya, ug ang tanang manulonda uban kaniya, nan siya molingkod sa iyang mahimayaong trono. Ug ang tanang kanasoran pagatigomon sa iyang atubangan, ug iyang pagalainon ang katawhan gikan sa usag usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ug iyang ibutang ang mga karnero sa iyang tuong kamot, apan ang mga kanding sa iyang wala.”

Kini nga panahon sa paghukom maoy bahin sa “dakong kasakitan” nga wala pa sukad mahitabo. Kana nga kasakitan matapos sa gubat sa Armagedon. (Mateo 24:21; Pinadayag 16:16) Ang mga kaaway ni Kristo, nga mao ang mga kanding sa iyang ilustrasyon, “makaagom sa hudisyal nga silot sa walay kataposang kalaglagan.” (2 Tesalonica 1:9; Pinadayag 19:11, 15) Sa kasukwahi, ang iyang matinumanong mga alagad, ang mga karnero, dunay paglaom nga “kinabuhing walay kataposan.”—Mateo 25:46.

Kanus-a moabot si Kristo?

Si Jesus miingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo.” (Mateo 24:36, 42; 25:13) Pero, naghisgot siyag makita ug daghag bahin nga “ilhanan” nga magpaila sa yugto sa panahon nga mosangko sa iyang pag-abot.—Mateo 24:3, 7-14; Lucas 21:10, 11.

Si Kristo ba moabot nga espirituhanon o unodnon?

Si Jesus gibanhaw nga espirituhanon, busa moabot siya nga espirituhanon, dili unodnon. (1 Corinto 15:45; 1 Pedro 3:18) Tungod niana, sa adlaw nga hapit nang mamatay si Jesus, giingnan niya ang iyang mga apostoles: “Hamubo na lamang nga panahon ug ang kalibotan dili na makakita kanako.”—Juan 14:19.

Sayop nga pagsabot bahin sa pag-abot ni Kristo

Sayop: Dihang ang Bibliya nag-ingon nga makita sa mga tawo nga si Jesus “moabot nga sinapnay sa mga panganod,” nagpasabot kana nga makita si Jesus inig-abot niya.—Mateo 24:30, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Tinuod: Sagad gilangkit sa Bibliya ang mga panganod sa dili makita. (Levitico 16:2; Numeros 11:25; Deuteronomio 33:26) Pananglitan, giingnan sa Diyos si Moises: “Ako moanha kanimo sa usa ka madagtom nga panganod.” (Exodo 19:9) Dili ang Diyos ang aktuwal nga nakita ni Moises. Sa susama, ang pag-ingon nga si Jesus ‘moabot diha sa mga panganod’ nagpasabot nga mamatikdan sa mga tawo ang iyang pag-abot bisag dili gyod siya literal nga makita nila.

Sayop: Bahin sa pag-abot ni Kristo, gigamit diha sa Pinadayag 1:7 ang ekspresyong “ang tanang mata makakita kaniya,” ug kini angayng sabton nga literal.

Tinuod: Sa Bibliya, ang Gregong mga pulong alang sa “mata” ug “pagkakita” usahay nagtumong sa pagkasabot o pagkahibalo, dili sa literal nga pagkakita. * (Mateo 13:15; Lucas 19:42; Roma 15:21; Efeso 1:18) Nag-ingon ang Bibliya nga ang nabanhaw nga si Jesus mao ang “nagpuyo sa kahayag nga dili-maduol, nga kaniya walay tawo nga . . . makakita.” (1 Timoteo 6:16) Busa, “ang tanang mata makakita kaniya” sa diwa nga ang tanang tawo makahibalo nga si Jesus mao ang magpahamtang sa paghukom sa Diyos.—Mateo 24:30.

Sayop: Gipakita sa 2 Juan 7 nga si Jesus moabot sa unodnong lawas.

Tinuod: Ang maong teksto nag-ingon: “Daghang maglilimbong ang nagapanungha sa kalibotan, mga tawo nga wala magpahayag nga si Jesu-Kristo mianhi sa unod.”

Sa panahon ni apostol Juan, ang uban wala motuo nga si Jesus mianhi sa yuta ingong tawo. Gitawag silag mga Gnostiko. Ang 2 Juan 7 gisulat ingong depensa batok sa ilang sayop nga pangangkon.

^ par. 3 Bisag gigamit sa daghang tawo ang mga terminong “ikaduhang pag-abot” o “ikaduhang pagbalik” sa pagtumong sa pag-abot ni Kristo, kana nga mga termino wala sa Bibliya.

^ par. 14 Tan-awa ang The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), panid 451 ug 470.