Laktaw ngadto sa video

Si Jesus Nagluwas Kanato​—Sa Unsang Paagi?

Si Jesus Nagluwas Kanato​—Sa Unsang Paagi?

Ang tubag sa Bibliya

 Giluwas ni Jesus ang matinumanong katawhan dihang gihatag niya ang iyang kinabuhi ingong halad lukat. (Mateo 20:28) Busa ang Bibliya nagtawag kang Jesus nga ang “Manluluwas sa kalibotan.” (1 Juan 4:14) Kini usab nag-ingon: “Walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pang lain, kay walay laing ngalan ilalom sa langit nga gikahatag taliwala sa mga tawo nga pinaagi niini kita gayod maluwas.”​—Buhat 4:12.

 Si Jesus ‘nakatilaw ug kamatayon alang sa matag tawo’ nga nagpakitag pagtuo kaniya. (Hebreohanon 2:9; Juan 3:16) Human niana, “ang Diyos nagbangon kaniya gikan sa mga patay,” ug si Jesus mibalik sa langit ingong espirituhanong linalang. (Buhat 3:15) Didto, si Jesus makahimo “sa pagluwas sa bug-os kanilang nagaduol sa Diyos pinaagi kaniya, tungod kay siya buhi man kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.”​—Hebreohanon 7:25.

Nganong kinahanglang mangamuyo si Jesus alang kanato?

 Kitang tanan makasasala. (Roma 3:23) Tungod sa sala kita nahimulag sa Diyos, ug kini miresultag kamatayon. (Roma 6:23) Apan si Jesus nagsilbing “manlalaban” alang niadtong nagpakitag pagtuo sa iyang halad lukat. (1 Juan 2:1, Maayong Balita Biblia) Siya nangamuyo alang kanila, nga naghangyo sa Diyos nga dunggon ang ilang mga pag-ampo ug pasayloon ang ilang mga sala pinasukad sa kamatayon ni Jesus. (Mateo 1:21; Roma 8:34) Tubagon sa Diyos ang maong mga pangamuyo ni Jesus kay uyon kini sa Iyang kabubut-on. Gipadala sa Diyos si Jesus sa yuta “aron pagaluwason ang kalibotan pinaagi kaniya.”—Juan 3:17.

Igo na ba ang pagtuo kang Jesus aron maluwas?

 Dili. Bisag angay tang motuo kang Jesus aron maluwas, labaw pa ang gikinahanglan. (Buhat 16:30, 31) Ang Bibliya nag-ingon: “Maingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, sa ingon usab patay ang pagtuo nga walay binuhatan.” (Santiago 2:26) Aron maluwas, kita angayng:

  •   Mokat-on bahin kang Jesus ug sa iyang Amahan, si Jehova.​—Juan 17:3.

  •   Magbaton ug pagtuo kanila.—Juan 12:44; 14:1.

  •   Magpakitag pagtuo pinaagi sa pagsunod sa ilang mga sugo. (Lucas 6:46; 1 Juan 2:17) Si Jesus nagtudlo nga dili tanan nga magtawag kaniyag “Ginoo” maluwas kondili kadto lang “nagabuhat sa kabubut-on sa [iyang] Amahan nga anaa sa mga langit.”​—Mateo 7:21.

  •   Padayong magpakitag pagtuo bisan pa sa mga kalisdanan. Gipasiugda kana ni Jesus dihang siya miingon: “Siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.”​—Mateo 24:13.