Laktaw ngadto sa video

Sa Unsang Paagi ang Halad ni Jesus Nahimong “Lukat Alang sa Daghan”?

Sa Unsang Paagi ang Halad ni Jesus Nahimong “Lukat Alang sa Daghan”?

Tubag sa Bibliya

 Ang halad ni Jesus maoy paagi sa Diyos sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon. Ang Bibliya nagtawag sa giula nga dugo ni Jesus ingong usa ka lukat. (Efeso 1:7; 1 Pedro 1:18, 19) Busa si Jesus miingon nga siya mianhi aron sa “pagtugyan sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan.”—Mateo 20:28, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

Nganong gikinahanglan ang “lukat alang sa daghan”?

 Ang unang tawo nga si Adan gilalang nga hingpit o walay sala. Siya dunay paglaom nga mabuhi sa walay kataposan pero iyang giwala kini kay siya misupak sa Diyos. (Genesis 3:17-19) Dihang nakabaton silag mga anak, iyang napasa kanila ang epekto sa sala. (Roma 5:12) Tungod niini, ang Bibliya nagpakita nga “gibaligya” ni Adan ang iyang kaugalingon ug ang iyang mga anak ngadto sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon. (Roma 7:14) Kay dili na hingpit, walay usa kanila ang makatubos sa giwala ni Adan.—Salmo 49:7, 8.

 Ang Diyos naluoy sa makaluluoy nga kahimtang sa mga kaliwat ni Adan. (Juan 3:16) Apan kay ang Diyos dunay sukdanan sa hustisya, dili niya basta ibalewala o pasayloon na lang ang ilang mga sala nga walay balidong katarongan. (Salmo 89:14; Roma 3:23-26) Gihigugma sa Diyos ang katawhan, busa siya nagtagana ug legal nga basehanan aron ang ilang mga sala dili lang mapasaylo kondili mawagtang usab. (Roma 5:6-8) Ang lukat mao ang legal nga basehanan.

Unsa ang lukat?

 Sa Bibliya, ang pulong “lukat” naglangkit niining tulo nga mosunod:

  1.   Kini maoy usa ka bayad.Numeros 3:46, 47.

  2.   Kini makapahigawas o makatubos.—Exodo 21:30.

  3.   Kini katugbang nga bili sa pagabayran o makatabon niana. a

 Tagda kon sa unsang paagi kini nga mga bahin mapadapat sa halad lukat ni Jesu-Kristo.

  1.   Bayad. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon “gipalit sa usa ka bili.” (1 Corinto 6:20; 7:23) Kana nga bili mao ang dugo ni Jesus, diin “gipalit [niya] ang mga tawo alang sa Diyos gikan sa matag tribo ug pinulongan ug katawhan ug nasod.”—Pinadayag 5:8, 9.

  2.   Makapahigawas. Ang halad ni Jesus nagtaganag “kagawasan” gikan sa sala pinaagi sa lukat.—1 Corinto 1:30; Colosas 1:14; Hebreohanon 9:15.

  3.   Katugbang. Ang halad ni Jesus maoy katugbang sa giwala ni Adan—usa ka hingpit nga tawhanong kinabuhi. (1 Corinto 15:21, 22, 45, 46) Ang Bibliya nag-ingon: “Ingon nga pinaagi sa pagkadili-masinugtanon sa usa ka tawo [Adan] daghan ang nahimong makasasala, sa ingon usab pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka persona [Jesu-Kristo] daghan ang mahimong matarong.” (Roma 5:19) Kini nagpakita kon sa unsang paagi ang kamatayon sa usa ka tawo makabayad sa lukat alang sa daghang makasasala. Sa pagkatinuod, ang halad ni Jesus maoy “katugbang nga lukat alang sa tanan” niadtong mohimo sa gikinahanglang mga lakang aron makapahimulos niana.—1 Timoteo 2:5, 6.

a Sa Bibliya, ang orihinal nga mga pulong nga gihubad ug “lukat” nagkahulogan ug usa ka kantidad, o bililhong butang, nga ibayad. Pananglitan, ang Hebreohanong berbo nga ka·pharʹ nagkahulogan ug tabon. Sagad kini nagtumong sa pagtabon sa sala. (Salmo 65:3) Ang kaamgid nga nombre nga koʹpher nagtumong sa kantidad nga ibayad sa pagtabon, o pagtubos. (Exodo 21:30) Ingon man usab ang Gregong pulong nga lyʹtron, nga sagad gihubad nga “lukat,” mahimong hubaron ingong “kantidad nga pangtubos.” (Mateo 20:28; The New Testament in Modern Speech, ni R. F. Weymouth) Kini nga termino ang gigamit sa Gregong mga magsusulat sa pagtumong sa bayad nga ihatag sa paglukat sa usa ka binilanggo sa gubat o sa pagpahigawas ug ulipon.