Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya kas-a lang naghisgot bahin sa patik, diha sa Levitico 19:28, nga nag-ingon: “Dili kamo magbutang ug patik sa inyong kaugalingon.” Ang Diyos naghatag niining sugoa sa nasod sa Israel aron malahi sila sa silingang mga nasod kinsa nagpapatik diha sa ilang mga panit sa ngalan o simbolo sa ilang mga diyos. (Deuteronomio 14:2) Bisan tuod ang mga Kristohanon dili obligadong mosunod sa Balaod nga gihatag sa Israel, angay gayong tagdon ang prinsipyo nga nagpaluyo niini.

Angay bang magpapatik o magpatato ang usa ka Kristohanon?

Ang mosunod nga mga teksto makatabang nimo sa pagtimbangtimbang niini:

  • “Ang mga babaye magdayandayan sa ilang kaugalingon . . . uban ang pagkamakasaranganon.” (1 Timoteo 2:9) Ang maong prinsipyo mapadapat sa mga lalaki ug babaye. Angay natong tahoron ang pagbati sa uban ug likayan nga makadanig wala-kinahanglanang atensiyon.

  • Ang uban gustong pamatud-an ang ilang pagkatawo o pagkagawasnon, samtang ang uban magpapatik aron ipakita nga may katungod sila sa ilang lawas. Apan ang Bibliya nag-awhag sa mga Kristohanon: “Itugyan ang inyong mga lawas nga usa ka halad nga buhi, balaan, dalawaton sa Diyos, usa ka sagradong pag-alagad uban sa inyong gahom sa pagpangatarongan.” (Roma 12:1) Gamita ang imong “gahom sa pagpangatarongan” sa pagtimbangtimbang kon nganong gusto kang magpapatik. Kon tungod kana sa uso o aron lang ipakita nga membro ka sa usa ka grupo, hinumdomi nga mahimong mausab ang imong hunahuna, apan ang patik permanente. Ang pagsusi sa imong mga motibo makatabang nimo sa paghimog maalamong desisyon.—Proverbio 4:7.

  • “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan, apan ang matag usa nga madalidalion mosangko lamang sa kawalad-on.” (Proverbio 21:5) Ang desisyon nga magpapatik sagad dinalidali, apan mahimong duna kiniy layog-abot nga epekto diha sa relasyon ug sa pagpanarbaho. Ang pagpapatik dakog gasto ug ang patik sakit tangtangon. Gipakita sa panukiduki—maingon man sa mauswagong negosyo sa pagpatangtang sa patik—nga daghan niadtong nagpapatik sa ngadtongadto nagmahay.