Laktaw ngadto sa video

Gihasol Ko sa Akong Konsensiya—Makahupay ba Nako ang Bibliya?

Gihasol Ko sa Akong Konsensiya—Makahupay ba Nako ang Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Ang Bibliya makatabang nato kon unsay himoon dihang hasolon ta sa atong konsensiya. (Salmo 32:1-5) Kon nakahimo tag sayop ug nagbasol gyod sa atong nahimo, pasayloon ta sa Diyos ug tabangan ta niyang makabaton ug kalinaw sa hunahuna. (Salmo 86:5) Gipakita sa Bibliya nga usahay dunay kaayohan kon hasolon ta sa atong konsensiya—mopalihok ni nato nga tul-iron ang sayop nga binuhatan ug maningkamot gyod nga dili na kana usbon. (Salmo 51:17; Proverbio 14:9) Pero ang Bibliya nagtambag nato nga likayan ang sobrang pagkahasol sa konsensiya, nga tingali isipon ang kaugalingon nga walay paglaom o walay pulos atubangan sa Diyos. Kon kanay atong panglantaw sa kaugalingon, basin mosurender na ta tungod sa grabeng kaguol.—2 Corinto 2:7.

 Unsay mga hinungdan nga makonsensiya ta?

 Lainlain ang hinungdan kon nganong makonsensiya ta. Tingali nakamatikod ta nga napasakitan nato ang atong minahal o kaha wala nato mahimo ang angay natong himoon. Usahay, makonsensiya ta bisag dili unta ta angayng makonsensiya. Pananglitan, kon taas kaayo tag pagdahom sa atong kaugalingon, lagmit makonsensiya na hinuon ta dihang dili nato na makab-ot. Kanay hinungdan nga ang Bibliya nagdasig nato nga mahimong rasonable sa atong mga pagdahom sa atong kaugalingon.​—Ecclesiastes 7:16.

 Unsay akong himoon kon hasolon ko sa akong konsensiya?

 Imbes mobati nga wala na kay paglaom, buhata ang imong maarangan sa pagtul-id sa imong sayop. Sa unsang paagi?

  •   Dawata nga nasayop ka. Pangayog pasaylo kang Jehova a nga Diyos diha sa pag-ampo. (Salmo 38:18; Lucas 11:4) Makaseguro ka nga pasayloon ka sa Diyos kon tinuod kang naghinulsol ug nagbasol sa imong nahimo ug maningkamot nga dili na himoon ang maong sayop. (2 Cronicas 33:13; Salmo 34:18) Makita niya kon unsay naa sa imong kasingkasing, nga dili mahimo sa mga tawo. “Ang Diyos kasaligan ug matarong,” mao nga kon makita niya nga naningkamot ta nga magbag-o, “iya tang pasayloon.”—1 Juan 1:9; Proverbio 28:13.

     Siyempre, kon naa kay nahimoag sayop, kinahanglan nimong dawaton nga nasayop ka ug sinserong mangayog pasaylo sa maong tawo. Dili tingali na sayon. Nagkinahanglan nag kaisog ug pagkamapainubsanon. Pero ang sinsero nga pagpangayog pasaylo dunay duha ka maayo kaayong resulta: Mogaan ang imong pamati, ug mabalik ang inyong maayong relasyon.—Mateo 3:8; 5:23, 24.

  •   Palandonga ang mga teksto bahin sa kaluoy sa Diyos. Pananglitan, konsideraha ang 1 Juan 3:19, 20. Kini nag-ingon nga mahimong “hukman ta sa atong kasingkasing”—tingali, ubos ra kaayo tag panglantaw sa atong kaugalingon, mao nga maghunahuna ta nga dili ta angayng higugmaon sa Diyos. Pero ang teksto nag-ingon sab nga “ang Diyos mas labaw sa atong kasingkasing.” Sa unsang paagi? Nahibalo siya sa tanang butang bahin kanato ug nakasabot gyod siya sa atong mga pagbati ug kahuyangan. Nahibalo sab siya nga dili ta hingpit ug masayop gyod ta. b (Salmo 51:5) Busa dili niya isalikway kadtong tinuod nga naghinulsol sa ilang mga kasaypanan.—Salmo 32:5.

  •   Ayaw nag hunahunaa ang imong mga sayop kaniadto. Ang Bibliya dunay daghang asoy bahin sa mga lalaki ug babaye nga daotan ug binuhatan pero nagbag-o sa ulahi. Usa nila si Saulo nga taga-Tarso, nga sa ulahi nailhang apostol Pablo. Ingong Pariseo, gilutos niya pag-ayo ang mga sumusunod ni Jesus. (Buhat 8:3; 9:1, 2, 11) Pero dihang nasayran niya nga ang Diyos mismo ug ang Mesiyas, o Kristo, ang iyang gikontra, siya naghinulsol, nagbag-o, ug nahimong maayo kaayong Kristohanon. Siyempre, nagbasol pag-ayo si Pablo sa iyang mga nabuhat sa miagi, pero wala siya magpokus niana. Nahibalo si Pablo nga gipakitaan siyag dakong kaluoy sa Diyos, maong siya nahimong dasig nga magsasangyaw ug kanunayng nagpokus sa paglaom nga kinabuhing walay kataposan.—Filipos 3:13, 14.

 Mga teksto sa Bibliya bahin sa pagkahasol sa konsensiya ug pagpasaylo

 Salmo 51:17: “Ang kasingkasing nga gun-ob ug dugmok, Oh Diyos, dili nimo isalikway.”

 Kahulogan: Dili ka isalikway sa Diyos tungod sa imong mga sayop kon nagbasol gyod ka nga napasakitan nimo siya. Kaluy-an ka niya.

 Proverbio 28:13: “Siya nga nagatabon sa iyang mga sala dili molampos, apan kadtong motug-an sa iyang mga sala ug mobiya niini kaluy-an.”

 Kahulogan: Kon ilhon nato ang atong mga sala atubangan sa Diyos ug magbag-o, pasayloon ta niya.

 Jeremias 31:34: “Pasayloon nako ang ilang kasaypanan, ug dili na nako hinumdoman ang ilang sala.”

 Kahulogan: Kon gipasaylo na ta sa Diyos, kalimtan na niya ang atong nahimong mga sayop. Tinuod ang iyang kaluoy.

a Jehova ang personal nga ngalan sa Diyos.​—Exodo 6:3.

b Duna tay tendensiya nga mobuhat ug dili maayo tungod sa atong napanunod nga sala gikan sa unang tawo, si Adan. Uban sa iyang asawa nga si Eva, siya nakasala sa Diyos ug nawala niya ang iyang hingpit nga kinabuhi apil nianang sa iyang mga kaliwat.—Genesis 3:17-19; Roma 5:12.