Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Dakong Babilonya?

Unsa ang Dakong Babilonya?

Tubag sa Bibliya

 Ang Dakong Babilonya, nga gihisgotan sa basahon sa Pinadayag, mao ang tanang bakak nga relihiyon sa tibuok kalibotan, nga gisalikway sa Diyos. a (Pinadayag 14:8; 17:5; 18:21) Bisag daghag kalainan ang maong mga relihiyon, silang tanan nagpahilayo sa mga tawo gikan sa pagsimba sa matuod nga Diyos, si Jehova.—Deuteronomio 4:35.

Pag-ila sa Dakong Babilonya

  1.   Ang Dakong Babilonya usa ka simbolo. Gihubit siya sa Bibliya ingong “usa ka babaye” ug “dakong bigaon,” nga may ngalan nga “usa ka misteryo: ‘Dakong Babilonya.’” (Pinadayag 17:1, 3, 5) Ang basahon sa Pinadayag gipresentar “pinaagig mga ilhanan,” mao nang makaingon ta nga ang Dakong Babilonya maoy simbolo, dili literal nga babaye. (Pinadayag 1:1) Dugang pa, siya “naglingkod ibabaw sa daghang katubigan,” nga mao ang “mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan.” (Pinadayag 17:1, 15) Dili kana mahimo sa literal nga babaye.

  2.   Ang Dakong Babilonya maoy usa ka tibuok kalibotang organisasyon. Siya gitawag nga “ang dakong siyudad nga adunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta.” (Pinadayag 17:18) Busa, tibuok kalibotan ang iyang sakop ug impluwensiya.

  3.   Ang Dakong Babilonya nagsimbolo sa mga relihiyon, dili sa politika o komersiyo. Ang karaang Babilonya relihiyoso kaayong siyudad, ug nailado kini sa espiritismo, sama sa “mga panglamat” ug “mga pamarang.” (Isaias 47:1, 12, 13; Jeremias 50:1, 2, 38) Gani, aktibo didto ang bakak nga relihiyon nga nagsupak sa matuod nga Diyos, si Jehova. (Genesis 10:8, 9; 11:2-4, 8) Mapasigarbohong gibayaw sa mga magmamando sa Babilonya ang ilang kaugalingon nga labaw kang Jehova ug sa iyang pagsimba. (Isaias 14:4, 13, 14; Daniel 5:2-4, 23) Sa susama, ang Dakong Babilonya ilado sa iyang “espiritistikanhong mga buhat.” Kana nagpakita nga siya usa ka organisasyon sa relihiyon.—Pinadayag 18:23.

     Ang Dakong Babilonya dili puwedeng magsimbolo sa politika, kay “ang mga hari sa yuta” manghilak dihang siya mapukan. (Pinadayag 17:1, 2; 18:9) Dili sab siya organisasyon sa komersiyo, kay sumala sa Bibliya lahi siya sa “mga magpapatigayon sa yuta.”—Pinadayag 18:11, 15.

  4. Batong gikulitag hulagway ni Haring Nabonido sa Babilonya nga may mga simbolo sa tulo ka diyos nga si Sin, Ishtar, ug Shamash

      Ang Dakong Babilonya susama sa pagkahubit sa bakak nga relihiyon. Imbes tudloan ang mga tawo nga masuod sa matuod nga Diyos, si Jehova, gitudloan na hinuon sila sa bakak nga relihiyon sa pagsimba sa ubang diyos. Gitawag kini sa Bibliya ug espirituwal nga ‘pagpakighilawas.’ (Levitico 20:6; Exodo 34:15, 16) Ang pagtulon-an sama sa Trinidad ug sa kalag nga dili mamatay ug ang pagsimba nga naggamit ug mga imahen nagsugod sa karaang Babilonya ug padayong mituhop sa bakak nga relihiyon. Gisagolan sab niini nga mga relihiyon ang ilang pagsimba ug gugma sa kalibotan. Kini nga pagkadili-maunongon gitawag sa Bibliya ingong espirituwal nga pagpanapaw.—Santiago 4:4.

     Ang bahandi sa bakak nga relihiyon ug ang ilang mapagawalong paggamit niini mosibo sa pagkahulagway sa Bibliya bahin sa Dakong Babilonya, kinsa “nagsul-ob ug purpura ug sanag-pula, ug may mga dayandayan nga bulawan ug bililhong bato ug mga perlas.” (Pinadayag 17:4) Ang Dakong Babilonya mao ang tuboran sa “dulumtanang mga butang sa yuta,” o sa mga pagtulon-an ug binuhatan nga makapasipala sa Diyos. (Pinadayag 17:5) Kadtong mga membro sa bakak nga relihiyon mao “ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan” nga nagpaluyo sa Dakong Babilonya.—Pinadayag 17:15.

 Ang Dakong Babilonya mao ang nakaingon sa kamatayon sa “tanang gipamatay ibabaw sa yuta.” (Pinadayag 18:24) Sa tibuok kasaysayan, ang bakak nga relihiyon wala lang makahaling sa mga gubat ug terorismo kondili napakyas sab kini sa pagtudlo sa katawhan sa kamatuoran bahin kang Jehova, ang Diyos sa gugma. (1 Juan 4:8) Tungod niini, daghan ang nangamatay. Makataronganon nga kadtong gustong pahimut-an ang Diyos kinahanglang ‘mogula gikan kaniya,’ nga magpalain sa ilang kaugalingon gikan sa bakak nga relihiyon.—Pinadayag 18:4; 2 Corinto 6:14-17.