Laktaw ngadto sa video

Ang Birheng Maria​—Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kaniya?

Ang Birheng Maria​—Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kaniya?

 Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya nag-ingon nga si Maria, ang inahan ni Jesus, nakabatog talagsaong pribilehiyo nga ipanganak si Jesus samtang siya usa pa ka birhen. Kini nga milagro gitagna sa Bibliya sa basahon sa Isaias ug narekord ang katumanan niini sa Ebanghelyo ni Mateo ug Lucas.

 Sa tagna bahin sa pagtungha sa Mesiyas, si Isaias misulat: “Tan-awa! Ang usa ka dalaga magmabdos, ug siya manganak ug usa ka anak nga lalaki.” (Isaias 7:14) Kay gigiyahan sa Diyos, ang magsusulat sa Ebanghelyo nga si Mateo nagpadapat sa tagna ni Isaias ngadto sa pagmabdos ni Maria kang Jesus. Human sa iyang pag-ingon nga si Maria nagmabdos sa milagrosong paagi, siya midugang: “Kining tanan sa pagkatinuod nahitabo aron matuman ang gisulti ni Jehova pinaagi sa iyang manalagna, nga nag-ingon: ‘Tan-awa! Ang ulay a [o, birhen] magmabdos ug manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug ilang pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel,’ nga nagkahulogan, kon hubaron, ‘Ang Diyos Nagauban Kanato.’”​—Mateo 1:22, 23.

 Ang magsusulat sa Ebanghelyo nga si Lucas nagsaysay sab sa milagrosong pagmabdos ni Maria. Siya misulat nga ang Diyos nagpadala sa anghel nga si Gabriel “ngadto sa usa ka ulay nga gisaad sa kaminyoon sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose sa balay ni David; ug ang ngalan sa ulay maoy Maria.” (Lucas 1:26, 27) Giangkon ni Maria nga siya usa ka birhen. Pagkahibalo niya nga mahimo siyang inahan ni Jesus, ang Mesiyas, si Maria nangutana: “Unsaon ba pagkahitabo niini, nga wala man ako makigdulog sa usa ka lalaki?”​—Lucas 1:34.

 Sa unsang paagi nanganak ang usa ka birhen?

 Ang pagmabdos ni Maria nahitabo pinaagi sa balaang espiritu, nga mao ang aktibong gahom sa Diyos. (Mateo 1:18) Si Maria giingnan: “Pagakunsaran ikaw sa balaang espiritu, ug pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas. Tungod niana usab ang matawo pagatawgong balaan, Anak sa Diyos.” b (Lucas 1:35) Pinaagig milagro, gibalhin sa Diyos ang kinabuhi sa iyang Anak ngadto sa tagoangkan, o tiyan, ni Maria maong nagmabdos kini.

 Nganong si Jesus gipanganak pinaagi sa usa ka birhen?

 Gigamit sa Diyos ang birheng babaye sa pagpanganak kang Jesus aron mahatagag hingpit nga tawhanong lawas si Jesus ug maluwas niya ang katawhan sa sala ug kamatayon. (Juan 3:16; Hebreohanon 10:5) Gibalhin sa Diyos ang kinabuhi ni Jesus sa tiyan ni Maria. Human niana, gipanalipdan sa balaang espiritu sa Diyos ang pagtubo sa bata sa tiyan gikan sa bisan unsang pagkadili-hingpit.​—Lucas 1:35.

 Busa si Jesus gipanganak ingong hingpit nga tawo, nga katugbang ni Adan dihang wala pa kini makasala. Ang Bibliya nag-ingon bahin kang Jesus: “Siya walay nahimong sala.” (1 Pedro 2:22) Ingong hingpit nga tawo, mabayran ni Jesus ang bili nga gikinahanglan aron malukat ang mga tawo sa sala ug kamatayon.​—1 Corinto 15:21, 22; 1 Timoteo 2:5, 6.

 Nagpabilin bang birhen si Maria?

 Ang Bibliya wala magtudlo nga si Maria nagpabiling birhen sa tibuok niyang kinabuhi. Hinuon, kini nag-ingon nga si Maria nakabatog ubang mga anak.​—Mateo 12:46; Marcos 6:3; Lucas 2:7; Juan 7:5.

Ang Bibliya nagtudlo nga si Jesus daghag igsoon

 Ang Imaculada Concepcion nga doktrina gitudlo ba sa Bibliya?

 Wala. Ang New Catholic Encyclopedia nag-ingon nga ang doktrina sa Imaculada Concepcion “mao ang pagtuo nga ang Birheng Maria wala makapanunod sa ORIHINAL NGA SALA sukad sa sinugdan sa iyang kinabuhi, buot pasabot, sukad sa pagmabdos kaniya. Ang tanang tawo kinaiyanhong nakapanunod sa sala . . . Pero si Maria, tungod sa talagsaong GRASYA, wala mahugawi sa orihinal nga sala.” c

 Sa kasukwahi, ang Bibliya wala magtudlo nga si Maria wala makapanunod sa orihinal nga sala. (Salmo 51:5; Roma 5:12) Gani, gipamatud-an ni Maria nga siya makasasala dihang nagtanyag siyag halad nga nagatabon sa sala, nga gisugo sa Moisesnong Balaod para sa mga inahan. (Levitico 12:2-8; Lucas 2:21-24) Ang New Catholic Encyclopedia nag-ingon: “Ang Imaculada Concepcion wala dayag nga itudlo sa Kasulatan . . . [Kini] maoy pagtulon-an nga hinimo sa Simbahan.”

 Unsay angay natong panglantaw kang Maria?

 Si Maria nagpakitag maayong ehemplo sa pagpakitag pagtuo, pagkamasinugtanon, pagpaubos, ug dakong gugma sa Diyos. Apil siya sa matinumanong mga alagad sa Diyos nga maayong sundogon.​—Hebreohanon 6:12.

 Bisan pa sa iyang talagsaong papel ingong inahan ni Jesus, wala itudlo sa Bibliya nga angay natong simbahon si Maria o mag-ampo ta kaniya. Wala hatagi ni Jesus ang iyang inahan ug espesyal nga dungog, ug wala sab siya magsugo sa iyang mga tinun-an nga himoon kana. Gani, gawas sa mga asoy sa Ebanghelyo ug kas-a nga paghisgot sa basahon sa Mga Buhat, si Maria wala na hisgoti sa nahibiling 22 ka basahon sa gitawag nga Bag-ong Tugon.​—Buhat 1:14.

 Ang Bibliya wala maghatag ug pamatuod nga si Maria nakadawat ug espesyal nga pagtagad o gisimba sa mga Kristohanon sa unang siglo. Ang gitudlo sa Bibliya nga angayng simbahon sa mga Kristohanon mao lamang ang Diyos.​—Mateo 4:10.

a Sa tagna ni Isaias, ang Hebreohanong pulong nga ʽal·mahʹ gihubad ug “batan-ong babaye,” nga puwedeng magtumong sa birhen o dili birhen nga babaye. Pero ubos sa giya sa Diyos, si Mateo naggamit ug mas espesipikong pulong sa Grego nga par·theʹnos, nga nagkahulogang “birhen.”

b Supak ang uban sa paggamit sa terminong “Anak sa Diyos,” kay para nila kini nagpaila nga ang Diyos nakigsekso sa usa ka babaye. Pero kini nga ideya wala itudlo sa Bibliya. Hinuon, ang Bibliya nagtawag kang Jesus nga “Anak sa Diyos” ug “ang panganay sa tanang kalalangan” kay siya ang una ug mao lang ang direktang gibuhat sa Diyos. (Colosas 1:13-15) Ang Bibliya nagtawag sab sa unang tawo, si Adan, nga “anak sa Diyos.” (Lucas 3:38) Tungod kini kay si Adan gibuhat sa Diyos.

c Ikaduhang Edisyon, Tomo 7, panid 331.