Laktaw ngadto sa video

Mga Babaye Diha sa Bibliya—Unsay Atong Makat-onan Kanila?

Mga Babaye Diha sa Bibliya—Unsay Atong Makat-onan Kanila?

Tubag sa Bibliya

 Atong mabasa sa Bibliya ang eksperyensiya sa mga babaye nga nagtudlo kanatog importanteng mga leksiyon. (Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17) Hisgotan niining artikuloha ang pipila sa mga babaye nga naa sa Bibliya. Daghan kanila ang maayong mga ehemplo, pero ang uban dili maayong sundogon.​—1 Corinto 10:11; Hebreohanon 6:12.

  Abigail

 Kinsa si Abigail? Asawa siya sa dato pero bangis nga lalaki nga ginganlag Nabal. Pero si Abigail maalamon ug mapainubsanon. Guwapa sab siya ug maayog espirituwalidad.—1 Samuel 25:3.

 Unsay iyang gibuhat? Si Abigail milihok nga maalamon aron malikayan ang trahedya. Siya ug si Nabal nagpuyo sa dapit diin nagtagotago si David, ang umaabot nga hari sa Israel. Samtang didto si David ug ang iyang mga tawo, giproteksiyonan nila ang mga karnero ni Nabal batok sa mga tulisan. Pero dihang ang mga mensahero ni David nangayog pagkaon kang Nabal, wala siya mohatag ug nanginsulto pa gyod. Puwerteng sukoa ni David! Busa siya ug ang iyang mga tawo misulong aron patyon si Nabal ug ang tanang lalaki sa iyang panimalay.—1 Samuel 25:10-12, 22.

 Dihang nadunggan ni Abigail ang gibuhat sa iyang bana, siya milihok dayon. Nagpadala siya sa iyang mga sulugoon ug daghang pagkaon para kang David ug sa mga tawo niini, ug misunod siya aron mangayog pasaylo kang David. (1 Samuel 25:14-19, 24-31) Dihang nakita ni David ang iyang regalo ug ang iyang pagkamapainubsanon, ug nadungog ang iyang maayong tambag, naamgohan niya nga gigamit sa Diyos si Abigail aron malikayan ang trahedya. (1 Samuel 25:32, 33) Wala madugay human niadto, si Nabal namatay ug si Abigail nahimong asawa ni David.—1 Samuel 25:37-41.

 Unsay atong makat-onan kang Abigail? Bisag guwapa ug dato, si Abigail wala maghunahuna nga importante kaayo siya. Aron mamentinar ang kalinaw, andam siyang mangayog pasaylo sa butang nga dili niya sala. Kalmado niyang giatubang ang kuyaw nga situwasyon ug nagpakita siyag konsiderasyon, kaisog, ug kaalam.

  Ana

 Kinsa si Ana? Siya asawa ni Elkana ug inahan ni Samuel, nga nahimong iladong propeta sa karaang Israel.—1 Samuel 1:1, 2, 4-7.

 Unsay iyang gibuhat? Dihang wala pay anak si Ana, siya midangop sa Diyos aron mahupayan. Ang bana ni Ana may duha ka asawa. Ang laing asawa, si Penina, may mga anak; pero si Ana wala gihapoy anak bisag dugay nang minyo. Gibiaybiay siya ni Penina, pero si Ana nag-ampo sa Diyos aron mahupayan. Nanaad siya sa Diyos nga kon hatagan siyag anak nga lalaki, iya ning ihatag kaniya aron mag-alagad sa tabernakulo, usa ka mabalhinbalhing tolda nga gigamit sa Israel alang sa pagsimba.—1 Samuel 1:11.

 Gitubag sa Diyos ang pag-ampo ni Ana, ug siya nanganak kang Samuel. Gituman ni Ana ang iyang saad ug gidala si Samuel sa tabernakulo dihang bata pa kini. (1 Samuel 1:27, 28) Kada tuig, maghimo siyag besti nga walay bukton ug dad-on kini kaniya. Sa ngadtongadto, si Ana gipanalanginan sa Diyos ug lima pa ka anak—tulo ka lalaki ug duha ka babaye.—1 Samuel 2:18-21.

 Unsay atong makat-onan kang Ana? Ang kinasingkasing nga mga pag-ampo ni Ana nakatabang niya sa paglahutay sa mga kalisdanan. Ang iyang pag-ampo sa pasalamat nga narekord sa 1 Samuel 2:1-10 nagpakita sa iyang dakong pagtuo sa Diyos.

  Asawa ni Lot

 Kinsa ang asawa ni Lot? Wala isulti sa Bibliya ang iyang ngalan. Pero kini nag-ingon nga naa siyay duha ka anak nga babaye ug nga siya ug ang iyang pamilya mibalhig puyo sa siyudad sa Sodoma.—Genesis 19:1, 15.

 Unsay iyang gibuhat? Iyang gisupak ang sugo sa Diyos. Mihukom ang Diyos nga laglagon ang Sodoma ug ang silingang mga siyudad tungod sa grabeng seksuwal nga imoralidad. Kay gimahal sa Diyos ang matarong nga si Lot ug ang iyang pamilya nga nagpuyo sa Sodoma, nagpadala siyag duha ka anghel aron tabangan sila nga makaikyas.—Genesis 18:20; 19:1, 12, 13.

 Giingnan sa mga anghel ang pamilya ni Lot nga moikyas ug dili molingi sa luyo aron dili sila mamatay. (Genesis 19:17) Pero ang asawa ni Lot “milingi ug nahimong estatuwa nga asin.”—Genesis 19:26.

 Unsay atong makat-onan sa asawa ni Lot? Ang estorya sa iyang kinabuhi nagpakita nga peligroso kon higugmaon nato pag-ayo ang materyal nga mga butang nga tungod niana mosupak na ta sa Diyos. Gihisgotan siya ni Jesus ingong pasidaan. “Hinumdomi ang asawa ni Lot.”—Lucas 17:32.

  Debora

 Kinsa si Debora? Siya usa ka propeta nga gigamit ni Jehova nga Diyos sa Israel sa pagpadayag sa Iyang kabubut-on bahin sa mga butang nga nag-apektar sa Iyang katawhan. Gigamit sab siya sa Diyos sa paghusay sa mga problema sa mga Israelinhon.—Maghuhukom 4:4, 5.

 Unsay iyang gibuhat? Si Debora maisogong nagpaluyo sa mga magsisimba sa Diyos. Gipahibalo niya si Barak sa sugo sa Diyos nga pangunahan ang kasundalohan sa Israel sa pagsulong sa mga Canaanhon nga nagdaogdaog kanila. (Maghuhukom 4:6, 7) Dihang gihangyo siya ni Barak nga mouban kaniya, si Debora wala magpadaog sa kahadlok. Kinabubut-on siyang miuban kang Barak.—Maghuhukom 4:8, 9.

 Human ihatag sa Diyos ngadto sa mga Israelinhon ang dakong kadaogan, gikomposo ni Debora ang usa ka bahin sa awit nga nag-asoy sa maong panghitabo, nga gikanta nila ni Barak. Niana nga awit, gihisgotan niya ang nahimo ni Jael, nga laing maisogong babaye, sa pagpildi sa mga Canaanhon.—Maghuhukom, kapitulo 5.

 Unsay atong makat-onan kang Debora? Si Debora maisogon ug nagsakripisyo sa kaugalingon. Gidasig niya ang uban sa pagbuhat ug matarong atubangan sa Diyos. Dihang gihimo nila kana, gihatagan niya silag pasidungog sa ilang nahimo.

  Delila

 Kinsa si Delila? Hinigugma siya sa Israelinhong maghuhukom nga si Samson.—Maghuhukom 16:4, 5.

 Unsay iyang gibuhat? Gibayran siya sa Filistehanong mga opisyal aron traydoron si Samson, kinsa gigamit sa Diyos sa pagluwas sa mga Israelinhon gikan sa mga Filistehanon. Ang mga Filistehanon wala makahimo sa pagdakop kang Samson tungod sa iyang milagrosong kusog. (Maghuhukom 13:5) Busa ang mga opisyal nagpatabang kang Delila.

 Gihiphipan sa mga Filistehanon si Delila aron mahibaloan kon nganong kusgan kaayo si Samson. Gidawat ni Delila ang kuwarta. Kadaghan siya mosulay sa pagpatug-an kang Samson, ug sa kataposan nahibaloan ra gyod niya ang sekreto ni Samson. (Maghuhukom 16:15-17) Dayon, gitug-an niya kana sa mga Filistehanon, kinsa nagdakop ug nagpriso kang Samson.—Maghuhukom 16:18-21.

 Unsay atong makat-onan kang Delila? Si Delila dili maayong sundogon. Tungod sa kahakog, siya nanglimbong, wala magmaunongon, ug mitraydor sa alagad ni Jehova nga Diyos.

  Ester

 Kinsa si Ester? Hudiyo siya nga gipili sa Persianhong hari nga si Ahasuero ingong iyang rayna.

 Unsay iyang gibuhat? Gigamit ni Rayna Ester ang iyang gahom aron mapugngan ang pagpuo sa iyang katawhan. Nahibaloan niya nga dunay opisyal nga mando nga nagtakdag adlaw diin patyon ang tanang Hudiyo sa Imperyo sa Persia. Kining daotang plano naggikan kang Haman, ang primer ministro. (Ester 3:13-15; 4:1, 5) Sa tabang sa mas magulang niyang ig-agaw nga si Mardokeo, gitug-an ni Ester ang maong plano ngadto sa iyang bana nga si Haring Ahasuero, bisan pag peligroso kadto. (Ester 4:10-16; 7:1-10) Unya gitugotan ni Ahasuero si Ester ug Mardokeo sa pagpagawas ug laing mando, nga nag-awtorisar sa mga Hudiyo sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Busa napildi sa mga Hudiyo ang tanan nilang kaaway.—Ester 8:5-11; 9:16, 17.

 Unsay atong makat-onan kang Ester? Si Rayna Ester naghatag ug maayo kaayong ehemplo sa kaisog, pagkamapaubsanon, ug pag-ila sa iyang limitasyon. (Salmo 31:24; Filipos 2:3) Bisan pa sa iyang kaguwapa ug posisyon, nangayo siyag tambag ug tabang. Dihang nakigsulti siya sa iyang bana, siya mataktikanhon ug matinahoron pero wala mahadlok. Ug nianang panahona nga nameligro pag-ayo ang mga Hudiyo, maisogon niyang gipaila nga Hudiyo siya.

  Eva

 Kinsa si Eva? Siya ang kinaunhang babaye ug ang unang babaye nga gihisgotan sa Bibliya.

 Unsay iyang gibuhat? Gisupak ni Eva ang klarong sugo sa Diyos. Sama sa iyang bana nga si Adan, si Eva gilalang nga hingpit, nga may kagawasan sa pagpili ug may katakos sa pag-ugmad ug diyosnong mga hiyas, sama sa gugma ug kaalam. (Genesis 1:27) Nahibalo si Eva nga giingnan sa Diyos si Adan nga kon mokaon sila sa bunga sa usa ka kahoy, sila mamatay. Pero gipatuo siya ni Satanas nga dili siya mamatay. Gipatuo pa gani siya nga mahimong mas maayo ang iyang kinabuhi kon mosupak siya sa Diyos. Busa mikaon siya sa bunga ug gidani sab niya ang iyang bana sa pagkaon niana.—Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

 Unsay atong makat-onan kang Eva? Ang iyang gihimo nagpasidaan kanato sa kapeligrohan sa pagsigeg hunahuna bahin sa sayop nga mga tinguha. Bisag supak sa klarong sugo sa Diyos, iyang giugmad ang kusganong tinguha sa pagkuha sa dili iyaha.—Genesis 3:6; 1 Juan 2:16.

  Jael

 Kinsa si Jael? Asawa siya ni Heber, nga dili Israelinhon. Maisogong gisuportahan ni Jael ang katawhan sa Diyos.

 Unsay iyang gibuhat? Si Jael milihok dayon dihang miadto sa iyang tolda si Sisera, ang pangulo sa Canaanhong kasundalohan. Si Sisera napildi sa Israel ug nangitag dapit nga katagoan ug kapahulayan. Gipasulod siya ni Jael sa iyang tolda aron makatago ug makapahulay. Samtang natulog, gipatay siya ni Jael.—Maghuhukom 4:17-21.

 Ang gihimo ni Jael maoy katumanan sa gitagna ni Debora: “Babaye ang gamiton ni Jehova sa pagpildi kang Sisera.” (Maghuhukom 4:9) Tungod niana, si Jael gidayeg ingong “labing bulahan sa mga babaye.”—Maghuhukom 5:24.

 Unsay atong makat-onan kang Jael? Si Jael dunay inisyatibo ug milihok nga maisogon. Ang iyang kasinatian nagpakita nga ang Diyos makamaniobra sa mga hitabo aron matuman ang tagna.

  Jezebel

 Kinsa si Jezebel? Asawa siya sa Israelinhong hari nga si Ahab. Dili siya Israelinhon, ug ang iyang gisimba dili si Jehova kondili ang Canaanhong diyos nga si Baal.

 Unsay iyang gibuhat? Si Rayna Jezebel dominante, way kaluoy, ug bayolente. Iyang gipakaylap ang pagsimba kang Baal ug ang seksuwal nga imoralidad nga nalangkit niini. Naningkamot sab siya sa pagwagtang sa pagsimba sa matuod nga Diyos, si Jehova.—1 Hari 18:4, 13; 19:1-3.

 Si Jezebel mamakak ug mopatay aron makuha ang iyang gusto. (1 Hari 21:8-16) Sumala sa gitagna sa Diyos, siya nakaagom ug ngilngig nga kamatayon ug wala ilubong.—1 Hari 21:23; 2 Hari 9:10, 32-37.

 Unsay atong makat-onan kang Jezebel? Si Jezebel dili maayong sundogon. Ubos kaayo siyag moralidad ug himoon niya ang tanan aron makuha ang iyang gusto nga tungod niana nahimo siyang simbolo sa babaye nga way ulaw, imoral, ug mapatuyangon sa paghimog daotan.

  Lea

 Kinsa si Lea? Siya ang unang asawa sa patriarkang si Jacob. Ang iyang manghod, si Raquel, mao ang laing asawa ni Jacob.—Genesis 29:20-29.

 Unsay iyang gibuhat? Si Lea ang inahan sa unom sa mga anak nga lalaki ni Jacob. (Ruth 4:11) Ang gusto gyong minyoan ni Jacob mao si Raquel, dili si Lea. Pero gimaniobra sa ilang amahan, si Laban, nga si Lea ang maminyoan ni Jacob imbes si Raquel. Dihang nakita ni Jacob nga gilimbongan siya, gisukmatan niya si Laban. Si Laban nangrason nga dili nila kostumbre nga ang manghod maminyog una sa magulang. Paglabay sa usa ka semana, gipangasawa ni Jacob si Raquel.—Genesis 29:26-28.

 Si Jacob mas nahigugma kang Raquel kay kang Lea. (Genesis 29:30) Kay nagselos, nakigkompetensiya si Lea sa iyang igsoon para sa pagmahal ni Jacob. Namatikdan sa Diyos ang gibati ni Lea ug iyang gipanalanginan siyag pito ka anak—unom ka lalaki ug usa ka babaye.—Genesis 29:31.

 Unsay atong makat-onan kang Lea? Si Lea misalig sa Diyos pinaagig pag-ampo ug mapasalamaton gihapon kaniya bisag may mga problema siya sa pamilya. (Genesis 29:32-35; 30:20) Ang estorya sa iyang kinabuhi nagpakita sa dili maayong resulta sa poligamiya, kahikayan nga temporaryong gitugotan sa Diyos. Ang sukdanan gyod sa Diyos bahin sa kaminyoon mao ang pagbaton ug usa lang ka kapikas.—Mateo 19:4-6.

  Marta

 Kinsa si Marta? Igsoon siya ni Lazaro ug Maria, ug silang tulo nagpuyo duol sa Jerusalem sa baryo sa Betania.

 Unsay iyang gibuhat? Si Marta suod nga higala ni Jesus, kinsa ‘nahigugma kang Marta, Maria, ug Lazaro.’ (Juan 11:5) Si Marta maabiabihon. Sa usa sa mga pagbisita ni Jesus, mipili si Maria nga maminaw kang Jesus samtang si Marta nag-atiman sa mga buluhaton sa balay. Mireklamo si Marta nga si Maria wala motabang niya. Sa lumo nga paagi, gitul-id ni Jesus ang panglantaw ni Marta.—Lucas 10:38-42.

 Dihang nasakit si Lazaro, si Marta ug Maria mihangyo nga adtoon ni Jesus ang ilang igsoon. Masaligon sila nga makahimo si Jesus sa pag-ayo kang Lazaro. (Juan 11:3, 21) Pero namatay si Lazaro. Ang gisulti ni Marta kang Jesus nagpakita sa iyang pagsalig sa saad sa Bibliya bahin sa pagkabanhaw ug sa katakos ni Jesus sa pagbanhaw sa iyang igsoon.—Juan 11:20-27.

 Unsay atong makat-onan kang Marta? Si Marta maabiabihon kaayo. Andam siyang modawat ug tambag. Gipahayag niya ang iyang pagbati ug pagtuo.

 •   Alang sa dugang nga impormasyon bahin kang Marta, tan-awa ang artikulong “Ako Nagatuo.”

  Maria (igsoon ni Marta ug Lazaro)

 Kinsa si Maria? Siya ug ang iyang mga igsoon nga si Lazaro ug Marta suod kaayo kang Jesus.

 Unsay iyang gibuhat? Kadaghan ipakita ni Maria nga gipabilhan niya si Jesus ingong Anak sa Diyos. Nagpakita siyag pagtuo nga si Jesus makapugong unta sa kamatayon sa iyang igsoong si Lazaro, ug didto siya dihang gibanhaw kini ni Jesus. Gisaway siya sa iyang igsoong si Marta dihang naminaw siya kang Jesus imbes motabang sa himoonon sa balay. Pero gidayeg siya ni Jesus kay giuna niya ang espirituwal nga mga butang.—Lucas 10:38-42.

 Sa usa ka higayon, si Maria nagpakitag talagsaong pagkamaabiabihon kang Jesus pinaagi sa pagbubo ug “mahalon ug humot nga lana” sa iyang ulo ug tiil. (Mateo 26:6, 7) Giakusahan siya sa ubang presente didto nga nag-usik-usik kuno. Pero gidepensahan siya ni Jesus, nga nag-ingon: “Bisan asa sa kalibotan nga isangyaw kining maayong balita [sa Gingharian sa Diyos], ang gibuhat niining bayhana iasoy usab agig paghandom kaniya.”—Mateo 24:14; 26:8-13.

 Unsay atong makat-onan kang Maria? Giugmad ni Maria ang lawom nga pagtuo. Mas giuna niya ang pagsimba sa Diyos kay sa dili kaayo importanteng mga butang. Ug mapainubsanon niyang gipasidunggan si Jesus, bisan pag migasto siyag dako.

  Maria (inahan ni Jesus)

 Kinsa si Maria? Siya maoy batan-ong Hudiyo, ug birhen siya dihang gipanganak niya si Jesus kay iyang gipanamkon ang anak sa Diyos sa milagrosong paagi.

 Unsay iyang gibuhat? Mapainubsanon niyang gituman ang kabubut-on sa Diyos. Minyoonon na sila ni Jose dihang may anghel nga mipakita kaniya ug miingon nga mamabdos siya ug manganak sa dugay nang gipaabot nga Mesiyas. (Lucas 1:26-33) Kinabubut-on niyang gidawat ang maong papel. Human matawo si Jesus, si Maria ug Jose nakabaton ug mga anak—upat ka lalaki ug labing menos duha ka babaye. Busa si Maria wala magpabiling birhen. (Mateo 13:55, 56) Bisag nakadawat siyag talagsaong pribilehiyo, wala siya magtinguha nga dayegon ug wala siya hatagig espesyal nga pagtratar panahon sa ministeryo ni Jesus o ingong membro sa Kristohanong kongregasyon sa unang siglo.

 Unsay atong makat-onan kang Maria? Si Maria maoy matinumanong babaye nga kinabubut-ong midawat ug bug-at nga responsibilidad. Lawom siyag kahibalo sa Kasulatan. Sa usa ka banabana, mga 20 ka beses siyang mikutlo sa Kasulatan dihang gisulti niya ang mga pulong nga narekord sa Lucas 1:46-55.

  Maria Magdalena

 Kinsa si Maria Magdalena? Maunongon siyang tinun-an ni Jesus.

 Unsay iyang gibuhat? Usa si Maria Magdalena sa pipila ka babaye nga tig-ubanan kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Mahinatagon kaayo siya kay gigamit niya ang kaugalingon niyang kuwarta para sa ilang panginahanglan. (Lucas 8:1-3) Siya padayong misunod kang Jesus hangtod nga natapos ni Jesus ang iyang ministeryo, ug naa siya sa duol dihang gipatay si Jesus. Nakapribilehiyo siya nga maapil sa unang nakakita kang Jesus human kini mabanhaw.—Juan 20:11-18.

 Unsay atong makat-onan kang Maria? Si Maria Magdalena mahigugmaong misuportar sa ministeryo ni Jesus, ug nagpabilin siyang maunongong tinun-an.

  Miriam

 Kinsa si Miriam? Igsoon siya ni Moises ug Aaron. Sa Bibliya, siya ang unang babaye nga gitawag ug propeta.

 Unsay iyang gibuhat? Ingong propeta, may papel siya sa pagpahibalo sa mensahe sa Diyos. Siya may prominenteng posisyon sa Israel ug mikanta ug awit sa kadaogan uban sa mga lalaki sa Israel human laglaga sa Diyos ang kasundalohan sa Ehipto diha sa Pulang Dagat.—Exodo 15:1, 20, 21.

 Sa ulahi, gisaway ni Miriam ug Aaron si Moises. Dayag nga ila tong gihimo tungod sa garbo ug kasina. Ang Diyos “naminaw,” ug gibadlong niya si Miriam ug Aaron. (Numeros 12:1-9) Dayon, gihampak sa Diyos ug sanla si Miriam, tingali kay siya ang nagsugod sa pagpanaway. Dihang mihangyo si Moises sa Diyos para kang Miriam, giayo siya sa Diyos. Human sa pito ka adlaw nga pagkuwarentinas, gitugotan si Miriam nga mobalik sa kampo sa Israel.—Numeros 12:10-15.

 Gipakita sa Bibliya nga gidawat ni Miriam ang pagtul-id. Gatosan ka tuig sa ulahi, gihisgotan sa Diyos ang talagsaong pribilehiyo ni Miriam dihang gipahinumdoman niya ang mga Israelinhon: “Akong gipadala kaninyo si Moises, si Aaron, ug si Miriam.”—Miqueas 6:4.

 Unsay atong makat-onan kang Miriam? Ang asoy bahin kang Miriam nagpakita nga ang Diyos maminaw sa atong ginasulti ngadto sa atong mga igsoon o sa atong ginasulti bahin sa atong mga igsoon. Makat-onan sab nato nga aron mapahimut-an ang Diyos, kinahanglan natong likayan ang sayop nga garbo ug ang kasina—nga posibleng mahimong hinungdan nga madaot nato ang reputasyon sa uban.

  Raquel

 Kinsa si Raquel? Siya anak ni Laban ug ang mas gimahal nga asawa sa patriarkang si Jacob.

 Unsay iyang gibuhat? Si Raquel naminyo kang Jacob ug nanganak silag duha ka lalaki, nga apil sa mga ulo sa 12 ka tribo sa karaang Israel. Nailaila niya si Jacob dihang nag-atiman siya sa mga hayop sa iyang amahan. (Genesis 29:9, 10) Siya “guwapa kaayo” kon itandi sa iyang magulang, si Lea.—Genesis 29:17.

 Si Jacob nahigugma kang Raquel, ug miuyon siya sa pagtrabahog pito ka tuig aron iya siyang maasawa. (Genesis 29:18) Pero gilimbongan ni Laban si Jacob aron maasawa una niya si Lea, ug human niana misugot si Laban nga maasawa ni Jacob si Raquel.—Genesis 29:25-27.

 Ang gugma ni Jacob kang Raquel ug sa mga anak niini mas labaw kay sa iyang gugma kang Lea ug sa mga anak niini. (Genesis 37:3; 44:20, 27-29) Tungod niana, nagselosay kining duha ka babaye.—Genesis 29:30; 30:1, 15.

 Unsay atong makat-onan kang Raquel? Gilahutay ni Raquel ang lisod nga situwasyon sa pamilya ug wala siya mawad-ig paglaom nga dunggon sa Diyos ang iyang mga pag-ampo. (Genesis 30:22-24) Ang estorya sa iyang kinabuhi nagpadayag nga ang poligamiya makahatag ug problema sa pamilya. Ang eksperyensiya ni Raquel nagpakita nga maalamon ang orihinal nga sukdanan sa Diyos bahin sa kaminyoon—nga ang lalaki usa ray asawa.—Mateo 19:4-6.

  Rahab

 Kinsa si Rahab? Pampam siya nga nagpuyo sa Canaanhong siyudad sa Jerico, ug nahimo siyang magsisimba ni Jehova nga Diyos.

 Unsay iyang gibuhat? Gitagoan ni Rahab ang duha ka Israelinhon nga nangespiya sa Canaan. Iya ning gihimo kay nakabalita siya kon sa unsang paagi ang Diyos sa Israel, si Jehova, nagluwas sa iyang katawhan batok sa Ehipto ug sa ulahi, batok sa pag-atake sa usa ka tribo nga gitawag ug mga Amorihanon.

 Gitabangan ni Rahab ang mga espiya ug gihangyo sila nga luwason siya ug ang iyang pamilya dihang laglagon sa mga Israelinhon ang Jerico. Misugot sila ubos niini nga mga kondisyon: Dili niya itug-an ang ilang misyon, siya ug ang iyang pamilya dili mogawas sa iyang balay dihang moatake ang mga Israelinhon, ug magbitay siyag hayag-pula nga pisi diha sa iyang bentana aron mailhan ang iyang balay. Gihimo ni Rahab kining tanan, maong siya ug ang iyang pamilya naluwas dihang nailog sa mga Israelinhon ang Jerico.

 Sa ulahi, si Rahab naminyog Israelinhon ug nahimong katigulangan ni Haring David ug Jesu-Kristo.—Josue 2:1-24; 6:25; Mateo 1:5, 6, 16.

 Unsay atong makat-onan kang Rahab? Ang Bibliya naghisgot kang Rahab ingong maayo kaayong ehemplo sa pagtuo. (Hebreohanon 11:30, 31; Santiago 2:25) Ang estorya sa iyang kinabuhi nagpakita nga ang Diyos mapinasayloon ug dili mapihigon, nga magpanalangin niadtong nagsalig kaniya bisan unsa pay ilang kagikan o pagkinabuhi kaniadto.

  Rebeca

 Kinsa si Rebeca? Asawa siya ni Isaac ug inahan sa kaluhang si Jacob ug Esau.

 Unsay iyang gibuhat? Gihimo niya ang kabubut-on sa Diyos bisan dihang lisod ning himoon. Samtang nagkalos siya sa atabay, dihay lalaki nga nangayog mainom. Si Rebeca mihatag dayon ug tubig ug miingon nga iya pong paimnon ang mga kamelyo sa maong tawo. (Genesis 24:15-20) Kadtong tawhana sulugoon ni Abraham, ug mibiyahe siyag layo kaayo aron pangitaag asawa si Isaac, ang anak ni Abraham. (Genesis 24:2-4) Nag-ampo pod siya nga panalanginan siya sa Diyos. Pagkakita niya nga kugihan ug maabiabihon kaayo si Rebeca, nasabtan niya nga gitubag sa Diyos ang iyang pag-ampo, nga nagpakitang si Rebeca ang gipili sa Diyos para kang Isaac.—Genesis 24:10-14, 21, 27.

 Pagkahibalo ni Rebeca sa tuyo sa sulugoon, miuyon siya nga mouban aron mahimong asawa ni Isaac. (Genesis 24:57-59) Sa ulahi, si Rebeca nanganak ug kaluha nga lalaki. Gipadayag sa Diyos kaniya nga ang magulang, si Esau, mag-alagad sa manghod, si Jacob. (Genesis 25:23) Dihang ihatag na unta ni Isaac kang Esau ang panalangin sa pagkapanganay, si Rebeca mihimog paagi aron maseguro nga ang panalangin maadto kang Jacob, sumala sa iyang nahibaloan nga kabubut-on sa Diyos.—Genesis 27:1-17.

 Unsay atong makat-onan kang Rebeca? Si Rebeca mapainubsanon, kugihan, ug maabiabihon—mga hiyas nga nakatabang niya nga molampos ingong asawa, inahan, ug magsisimba sa matuod nga Diyos.

 •   Alang sa dugang nga impormasyon bahin kang Rebeca, tan-awa ang artikulong “Andam Ako nga Mouban.”

  Ruth

 Kinsa si Ruth? Siya usa ka Moabihanon nga mibiya sa iyang mga diyos ug yutang natawhan aron mahimong magsisimba ni Jehova sa Israel.

 Unsay iyang gibuhat? Si Ruth nagpakitag talagsaong gugma sa iyang ugangan, si Noemi. Si Noemi, ang iyang bana, ug duha ka anak nga lalaki miadto sa Moab kay dihay kagutom sa Israel. Sa ngadtongadto ang mga anak niya nangasawag Moabihanong mga babaye—si Ruth ug Orpa. Pero sa ulahi, ang bana ni Noemi ug ang iyang duha ka anak namatay, mao nga tulo ang nabiyuda.

 Si Noemi midesisyon nga mobalik sa Israel kay nahuman na ang hulaw. Si Ruth ug Orpa gustong mouban niya. Pero giingnan sila ni Noemi nga mobalik sa ilang mga paryente, maong miuli si Orpa. (Ruth 1:1-6, 15) Pero si Ruth miunong sa iyang ugangan. Gimahal niya si Noemi ug gusto niyang mosimba sa Diyos ni Noemi, si Jehova.—Ruth 1:16, 17; 2:11.

 Kay si Ruth miunong sa iyang ugangan ug kugihan sab, nakahimo siyag maayong reputasyon sa lugar ni Noemi, ang Betlehem. Ang datong tag-iyag yuta nga si Boaz nakadayeg kaayo kang Ruth ug dagaya niyang gitagan-ag pagkaon si Ruth ug Noemi. (Ruth 2:5-7, 20) Sa ulahi si Ruth naminyo kang Boaz ug nahimong katigulangan ni Haring David ug Jesu-Kristo.—Mateo 1:5, 6, 16.

 Unsay atong makat-onan kang Ruth? Tungod sa iyang gugma kang Noemi ug kang Jehova, gibiyaan ni Ruth ang iyang lugar ug pamilya. Siya kugihan ug maunongon, bisan dihang nakaatubang siyag daghang kalisdanan.

  Sara

 Kinsa si Sara? Asawa siya ni Abraham ug inahan ni Isaac.

 Unsay iyang gibuhat? Gibiyaan ni Sara ang komportableng kinabuhi sa datong siyudad sa Ur kay naa siyay pagtuo sa mga saad sa Diyos kang Abraham nga iyang bana. Gipabiya sa Diyos si Abraham sa Ur ug gipaadto sa Canaan. Ang Diyos nagsaad nga iya siyang panalanginan ug himoong dakong nasod. (Genesis 12:1-5) Tingali mga 60 na si Sara nianang panahona. Sukad niadto, si Sara ug ang iyang bana nagpuyo na sa tolda ug nagbalhinbalhin sa lainlaing lugar.

 Bisag delikado kang Sara ang pagbalhinbalhig puyo, iyang gisuportahan si Abraham sa pagsunod sa sugo sa Diyos. (Genesis 12:10, 15) Sa daghang katuigan, si Sara walay anak, nga nakapaguol pag-ayo kaniya. Pero daan nang nagsaad ang Diyos nga panalanginan ang kaliwat ni Abraham. (Genesis 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15) Sa ulahi, ang Diyos nagsaad nga si Sara ug Abraham makabatog anak. Tuod man, nakaanak siya bisag tigulang na kaayo. Niadtong panahona siya 90 anyos na, ug ang iyang bana 100 anyos na. (Genesis 17:17; 21:2-5) Ang bata ginganlan nilag Isaac.

 Unsay atong makat-onan kang Sara? Ang ehemplo ni Sara nagtudlo kanato nga kita makasalig kanunay nga tumanon sa Diyos ang iyang mga saad, bisan ang mga saad nga morag imposible! (Hebreohanon 11:11) Ingong asawa, iyang gipakita nga importante ang pagtahod diha sa kaminyoon.—1 Pedro 3:5, 6.

  Sulamita

 Kinsa ang Sulamita? Siya guwapa nga babayeng probinsiyana ug ang pangunang karakter sa basahon sa Bibliya nga Awit ni Solomon. Wala isulti sa Bibliya ang iyang ngalan.

 Unsay iyang gibuhat? Ang dalagang Sulamita maunongon sa iyang gimahal nga magbalantay. (Awit ni Solomon 2:16) Kay guwapa kaayo, nakagusto niya ang dato nga haring si Solomon kinsa naningkamot gyod nga makuha ang iyang pagmahal. (Awit ni Solomon 7:6) Bisag giingnan siya sa uban nga pilion si Solomon, wala gyod mosugot ang Sulamita. Iyang gimahal ang ubos nga magbalantay ug miunong siya kaniya.—Awit ni Solomon 3:5; 7:10; 8:6.

 Unsay atong makat-onan sa Sulamita? Bisag guwapa ug dinayeg sa daghan, mapainubsanon gihapon siya. Maunongon siya sa iyang gimahal nga magbalantay bisag gipresyur siya sa uban o bisag gisaaran siya nga madato o mainila. Naningkamot siya nga makontrol ang iyang emosyon ug nagpabilin siyang hinlo sa moral.

 Timeline sa mga Babaye Diha sa Bibliya

 1.  Eva

 2. Lunop (2370 B.C.E.)

 3.  Sara

 4.  Asawa ni Lot

 5.  Rebeca

 6.  Lea

 7.  Raquel

 8. Paggawas sa Ehipto (1513 B.C.E.)

 9.  Miriam

 10.  Rahab

 11.  Ruth

 12.  Debora

 13.  Jael

 14.  Delila

 15.  Ana

 16. Unang hari sa Israel (1117 B.C.E.)

 17.  Abigail

 18.  Sulamita

 19.  Jezebel

 20.  Ester

 21.  Maria (inahan ni Jesus)

 22. Bawtismo ni Jesus (29 C.E.)

 23.  Marta

 24.  Maria (igsoon ni Marta ug Lazaro)

 25.  Maria Magdalena

 26. Kamatayon ni Jesus (33 C.E.)