Tubag sa Bibliya

Gipakita sa Bibliya nga ang Diyos wala maglalang ug Yawa. Apan Siya ang naglalang sa persona nga nahimong Yawa. Bahin sa Diyos, ang Bibliya nag-ingon: “Hingpit ang iyang kalihokan, kay ang tanan niyang dalan hustisya. Usa ka Diyos sa pagkamatinumanon, nga kaniya walay inhustisya; matarong ug matul-id siya.” (Deuteronomio 32:3-5) Pinasukad niini, makahinapos kita nga kanhi si Satanas nga Yawa maoy hingpit ug matarong nga anghel sa Diyos.

Sa Juan 8:44, si Jesus miingon nga ang Yawa “wala mobarog nga lig-on diha sa kamatuoran,” nga nagpasabot nga si Satanas kanhi matinud-anon ug walay sala.

Apan, sama sa ubang intelihenteng mga linalang ni Jehova, ang anghel nga nahimong Satanas may kagawasan sa pagpili tali sa maayo ug daotan. Kay mipili sa pagrebelde batok sa Diyos ug miaghat sa unang magtiayon sa pagduyog kaniya, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga Satanas, nga nagkahulogang “Magsusupak.”—Genesis 3:1-5; Pinadayag 12:9.