Laktaw ngadto sa video

Gitagna ba sa Bibliya ang Panghunahuna ug Binuhatan sa mga Tawo Karon?

Gitagna ba sa Bibliya ang Panghunahuna ug Binuhatan sa mga Tawo Karon?

Tubag sa Bibliya

 Oo, gitagna sa Bibliya nga ang mga tawo sa atong panahon mosamot pa ka daotan. Gipakita niini nga ang kadaghanang tawo dili na magpakabana sa taas nga mga sukdanan sa moralidad ug maayong pamatasan. a (2 Timoteo 3:1-5) Pero ang Bibliya nagtagna sab nga dunay pipila nga dili mosundog sa maong negatibong mga kinaiya. Sa tabang sa Diyos, sila naningkamot sa pagsukol sa negatibong mga impluwensiya ug sa pagpahiuyon sa ilang panghunahuna ug binuhatan sa iyang kabubut-on.—Isaias 2:2, 3.

Niini nga artikulo

 Unsay gitagna sa Bibliya bahin sa panghunahuna ug binuhatan sa mga tawo sa atong panahon?

 Gihisgotan sa Bibliya ang lainlaing negatibong kinaiya ug binuhatan nga komon kaayo sa atong panahon karon. Kining tanan maoy tungod sa kahakog. Ang mga tawo unya “walay pagpugong sa kaugalingon,” “mahigugmaon sa kaugalingon,” ug “mahigugmaon sa kalipayan imbes mahigugmaon sa Diyos.”—2 Timoteo 3:2-4.

 Kini nga tagna natuman gayod. Daghang tawo karon ang nagpokus lang sa ilang kaugalingon, sa kon unsa kunoy makahatag nilag kaayohan, katagbawan, kalamposan, ug uban pa. Kini nga mga kinaiya komon kaayo ug nagkagrabe karon. Daghang tawo ang taas ug panglantaw sa ilang kaugalingon mao nga sila “walay gugma sa pagkamaayo,” buot pasabot, walay pagpabili sa maayong mga hiyas. Sila “dili mapasalamaton” ug gibati nila nga dili na sila kinahanglang magpasalamat sa kon unsay ilang nabatonan o sa gibuhat sa uban para nila.—2 Timoteo 3:2, 3.

 Kahakog sab ang hinungdan sa ubang dili maayong kinaiya nga komon sa atong panahon:

  •   Dalo. Daghan ang “mahigugmaon sa kuwarta.” Para nila, kuwarta o materyal nga mga butang ang basehanan sa kalamposan.—2 Timoteo 3:2.

  •   Garboso. Daghan ang “hambogiro, mapahitas-on,” ug “garboso kaayo.” (2 Timoteo 3:2, 4) Sila manghambog ug magpabilib sa ilang mga abilidad, bahandi, o uban pa.

  •   Mabutangbutangon. Bisag asa dunay “mapasipalahon” ug “tigbutangbutang.” (2 Timoteo 3:2, 3, footnote) Kini nga mga ekspresyon nagtumong niadtong nanginsulto sa ubang tawo o sa Diyos o nagsultig bakak bahin kanila.

  •   Gahig ulo. Daghan ang “dili maunongon,” “dili ikasabot,” “traydor,” ug “gahig ulo.” (2 Timoteo 3:2-4) Sila dili makigsabot, dili makigkooperar sa pagsulbad sa problema, o dili motuman sa mga kasabotan.

  •   Bayolente. Daghan karon ang “bayolente” ug putong, nga sagad moresultag pintas kaayo nga mga buhat.—2 Timoteo 3:3.

  •   Malinapason. Gitagna ni Jesus nga dunay “paggrabe sa kalapasan” sa atong panahon. (Mateo 24:12) Gitagna sab niya ang kaylap nga “mga kagubot,” o “pag-alsa.”—Lucas 21:9, footnote.

  •   Walay gugma sa pamilya. Tungod kay daghan kaayo ang “dili masinugtanon sa ginikanan” ug “walay pagmahal sa [pamilya],” midaghan ang membro sa pamilya nga napasagdan, giabusohan, ug gimaltratar.—2 Timoteo 3:2, 3.

  •   Nagpakaaron-ingnong diyosnon. Nagkadaghan ang “diyosnon [lang] tan-awon.” (2 Timoteo 3:5) Imbes buhaton ang kabubut-on sa Diyos, ilang gisunod ang mga lider sa relihiyon nga mosulti nila sa kon unsa ray gusto nilang madunggan.—2 Timoteo 4:3, 4.

 Unsay epekto sa hakog nga mga tawo ngadto sa uban?

 Kay daghang tawo ang hakog kaayo, nagkadaghan ang nag-antos sa mental ug emosyonal nga mga problema. (Ecclesiastes 7:7) Pananglitan, ang mga mahigugmaon sa kuwarta namentaha sa ubang tawo. Kay walay gugma sa isigkatawo, abusohan sa uban ang mga membro sa ilang pamilya, nga tungod niana ang maong mga membro sa pamilya posibleng ma-depress o maghunahunag hikog. Ug ang mga tawong traydor o dili maunongon makahatag ug emosyonal nga kasakit sa ilang gitraydor. Kini nga kasakit magpabilin sulod sa taas nga panahon.

 Nganong mograbe ang pagkadaotan sa mga tawo?

 Gihisgotan sa Bibliya kon unsa gyoy tinuod nga mga hinungdan niini:

  •   Nagkabugnaw ang tinuod nga gugma alang sa Diyos ug sa isigkatawo. (Mateo 24:12) Tungod niana, misamot ang kahakog.

  •   Gikan sa langit, si Satanas nga Yawa gitambog sa yuta. (Pinadayag 12:9, 12) Sukad niadto, iyang giimpluwensiyahan ang mga tawo aron mograbe ang ilang kahakog.—1 Juan 5:19.

 Unsay angay natong himoon tungod sa negatibong mga kinaiya ug binuhatan sa mga tawo?

 Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Likayi kining mga tawhana.” (2 Timoteo 3:5, Maayong Balita Biblia) Wala kini magpasabot nga ilain nato ang atong kaugalingon sa katilingban. Nagpasabot ni nga dili ta makigsuod niadtong mga hakog ug wala magsunod sa mga sukdanan sa Diyos.—Santiago 4:4.

 Mahimo bang daotan ang tanang tawo?

 Dili. Ang Bibliya nagtagna nga dunay pipila nga ‘manghupaw ug mag-agulo tungod sa tanang dulumtanang butang nga ginahimo.’ (Ezequiel 9:4) Ilang isalikway ang kahakog ug sundon ang mga sukdanan sa Diyos. Klarong makita sa ilang sinultihan ug binuhatan nga lahi kaayo sila sa kadaghanang tawo. (Malaquias 3:16, 18) Pananglitan, maningkamot silang makigdait sa tanang tawo ug dili sila mag-apil-apil sa mga gubat ug bayolenteng mga buhat.—Miqueas 4:3.

 Moabot ba ang panahon nga ang tibuok kalibotan mapunog kagubot ug kapintasan?

 Dili. Ang katilingban sa tawo dili mahimong daotan kaayo nga tungod niana pulos kagubot ug kapintasan na lang ang maglungtad. Sa dili na madugay, laglagon sa Diyos ang mga tawo nga dili mosunod sa iyang mga sukdanan. (Salmo 37:38) Siya mag-establisar ug “bag-ong yuta”—usa ka bag-ong katilingban sa mga tawo dinhi sa yuta—diin ang maaghop nga mga tawo magkinabuhi nga malinawon hangtod sa hangtod. (2 Pedro 3:13; Salmo 37:11, 29) Kini nga paglaom tinuod. Bisan karon, ang Bibliya nagtabang sa mga tawo sa pagbag-o sa ilang kinabuhi aron mahiuyon kini sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos.—Efeso 4:23, 24.

a Ang mga tagna sa Bibliya ug ang mga nagakahitabo sa kalibotan nagpaila nga kita nagkinabuhi na sa “kataposang mga adlaw,” nga gihubit ingong “kuyaw” o “malisod” nga mga panahon. (2 Timoteo 3:1; Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang “Unsa ang Ilhanan sa ‘Kataposang mga Adlaw,’ o ‘Panahon sa Kataposan’?