Laktaw ngadto sa video

Unsa ang 10 ka Sugo sa Diyos?

Unsa ang 10 ka Sugo sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

 Ang 10 ka Sugo mao ang balaod sa Diyos ngadto sa nasod sa Israel. Nailhan sab ning 10 ka Pulong, nga mao ang literal nga hubad sa Hebreohanong pulong nga ʽaseʹreth had·deva·rimʹ. Kini tulo ka beses nga gihisgotan sa Pentateuch (Torah), ang unang lima ka libro sa Bibliya. (Exodo 34:28; Deuteronomio 4:13; 10:4) Ang katumbas nga pulong niini sa Grego mao ang deʹka (napulo) loʹgous (pulong), maong nahimo ang pulong nga “Decalogue.”

 Ang Diyos nagsulat sa 10 ka Sugo diha sa duha ka papan nga bato ug gihatag kini kang Moises didto sa Bukid sa Sinai. (Exodo 24:12-18) Ang 10 ka Sugo mabasa diha sa Exodo 20:1-17 ug sa Deuteronomio 5:6-21.

 Listahan sa 10 ka Sugo

  1.   Si Jehova lang ang simbaha.​—Exodo 20:3.

  2.   Ayaw pagsimbag diyosdiyos.​—Exodo 20:4-6.

  3.   Ayawg gamita ang ngalan ni Jehova sa walay kapuslanan.​—Exodo 20:7.

  4.   Tumana ang adlawng Igpapahulay.​—Exodo 20:8-11.

  5.   Pasidunggi ang imong ginikanan.​—Exodo 20:12.

  6.   Ayaw pagpatay.​—Exodo 20:13.

  7.   Ayawg panapaw.​—Exodo 20:14.

  8.   Ayawg pangawat.​—Exodo 20:15.

  9.   Ayaw pagtestigog bakak.​—Exodo 20:16.

  10.   Ayawg tinguhaa ang dili imo.​—Exodo 20:17.

 Nganong managlahi ang listahan sa 10 ka Sugo?

 Ang Bibliya wala maghisgot ug eksaktong pagkasunodsunod sa kada sugo. Busa, dunay managlahi nga opinyon kon unsay pagkasunodsunod niini. Ang listahan sa ibabaw mao ang komon nga pagkasunodsunod niini. Pero lahi ang ubang listahan sa 10 ka Sugo. Ang kalahian mao ang una, ikaduha, ug ang kataposang mga sugo. a

 Unsay katuyoan sa 10 ka Sugo?

 Ang 10 ka Sugo maoy bahin sa Balaod ni Moises. Apil sa maong balaod ang kapig 600 ka sugo ug nahimong basehanan sa usa ka kasabotan, o pakigsaad, sa Diyos ug sa karaang nasod sa Israel. (Exodo 34:27) Ang Diyos nagsaad sa mga Israelinhon nga mouswag sila kon ilang sundon ang Balaod ni Moises. (Deuteronomio 28:1-14) Bisan pa niana, ang pangunang katuyoan sa Balaod mao ang pag-andam sa mga Israelinhon para sa pag-abot sa gisaad nga Mesiyas, o Kristo.​—Galacia 3:24.

 Kinahanglan bang sundon sa mga Kristohanon ang 10 ka Sugo?

 Dili. Espesipikong gihatag sa Diyos ang iyang Balaod, apil na ang 10 ka Sugo, ngadto sa nasod sa Israel. (Deuteronomio 5:2, 3; Salmo 147:19, 20) Ang Balaod ni Moises dili kinahanglang sundon sa mga Kristohanon, ug bisan gani ang Hudiyong mga Kristohanon “gipagawas na gikan sa Balaod.” (Roma 7:6) b Ang Balaod ni Moises gipulihan ug ‘balaod sa Kristo,’ apil ana ang tanang gitudlo ni Jesus sa iyang mga sumusunod.​—Galacia 6:2; Mateo 28:19, 20.

 Magamit pa ba gihapon ang 10 ka Sugo?

 Oo. Kay ang 10 ka Sugo nagpakita sa panghunahuna sa Diyos, makabenepisyo ta kon ato ning tun-an. (2 Timoteo 3:16, 17) Ang 10 ka Sugo gibase sa kasaligang mga prinsipyo nga dili gyod madaan. (Salmo 111:7, 8) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nahimong basehanan sa mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan.​—Tan-awa ang “ Mga prinsipyo gikan sa 10 ka Sugo nga gipakita sa Bag-ong Kasulatan.”

 Gitudlo ni Jesus nga ang tanang Balaod ni Moises, apil na ang 10 ka Sugo, gibase sa duha ka importanteng sugo. Siya miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’ Niining duha ka sugo nagsukad ang tibuok Balaod.” (Mateo 22:34-40) Maong bisan pag wala sugoa ang mga Kristohanon sa pagtuman sa Balaod ni Moises, sila gisugo sa paghigugma sa Diyos ug sa ilang isigkatawo.​—Juan 13:34; 1 Juan 4:20, 21.

  Mga prinsipyo gikan sa 10 ka Sugo nga gipakita sa Bag-ong Kasulatan

Prinsipyo

Reperensiya sa Bag-ong Kasulatan

Si Jehova nga Diyos lang ang simbaha

Pinadayag 22:8, 9

Ayaw pagsimbag diyosdiyos

1 Corinto 10:14

Tahora ang ngalan sa Diyos

Mateo 6:9

Regular nga simbaha ang Diyos

Hebreohanon 10:24, 25

Pasidunggi ang imong ginikanan

Efeso 6:1, 2

Ayaw pagpatay

1 Juan 3:15

Ayawg panapaw

Hebreohanon 13:4

Ayawg pangawat

Efeso 4:28

Ayaw pagtestigog bakak

Efeso 4:25

Ayawg tinguhaa ang dili imo

Lucas 12:15

a Sa mga Hudiyo, naandan nga “himoon ang Ex[odo] xx. 2 nga mao ang unang ‘pulong,’ ug giusa ang bersikulo 3-6; nga mao nay ikaduha.” (The Jewish Encyclopedia) Sa laing bahin, ang mga Katoliko nag-isip sa Exodo kapitulo 20, bersikulo 1-6, ingong usa lang ka sugo. Busa, nahimong ikaduha ang sugo bahin sa paggamit sa ngalan sa Diyos sa walay kapuslanan. Aron 10 gihapon ang sugo, ilang gibahin ang kataposang sugo​—ang pagtinguha sa asawa sa silingan ug sa iyang mga butang.

b Ang Roma 7:7 naggamit sa ika-10 nga sugo ingong pananglitan sa “Balaod” nga magpamatuod nga apil sa Balaod ni Moises ang 10 ka Sugo.