Ipares ang mga karakter ug ang mga butang nga mabasa diha sa estorya bahin kang David ug Goliat, ug hisgoti kon nganong maisogon kaayo si David.