Kolori ang drowing nga manulonda kinsa nagpalig-on kang Gideon.