Si Jehova ganahan sa tanang tawo. Unsaon kaha nato siya pagsundog?