Duyogi ug kanta ang mga bata samtang ilang gidawat ug gisunod ang kamatuoran.