I-download kini nga leksiyon, ug kompletoha ang puzzle sa kampo sa mga Israelitas diha sa kamingawan.