I-download kini nga leksiyon, ug sayra ang linya sa kaliwat ni Lot nga pag-umangkon ni Abraham.