Basaha kini uban sa imong anak ug tan-awa ninyo ang mga hulagway.