Unsay nahitabo kang Kore dihang mirebelde siya kang Moises ug Aaron diha sa kamingawan? Basaha ang gidrowing nga estorya online o sa na-print nga PDF.