Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Com pots trobar textos a la teva Bíblia

Com pots trobar textos a la teva Bíblia

Llista dels llibres de la Bíblia *

Nom del llibre

Escriptor/s

Quan es va acabar

Gènesi

Moisès

1513 a. n. e.

Èxode

Moisès

1512 a. n. e.

Levític

Moisès

1512 a. n. e.

Nombres

Moisès

1473 a. n. e.

Deuteronomi

Moisès

1473 a. n. e.

Josuè

Josuè

aprox. 1450 a. n. e.

Jutges

Samuel

aprox. 1100 a. n. e.

Rut

Samuel

aprox. 1090 a. n. e.

1 Samuel

Samuel, Gad i Natan

aprox. 1078 a. n. e.

2 Samuel

Gad i Natan

aprox. 1040 a. n. e.

1 Reis

Jeremies

580 a. n. e.

2 Reis

Jeremies

580 a. n. e.

1 Cròniques

Esdres

aprox. 460 a. n. e.

2 Cròniques

Esdres

aprox. 460 a. n. e.

Esdres

Esdres

aprox. 460 a. n. e.

Nehemies

Nehemies

d. 443 a. n. e.

Ester

Mardoqueu

aprox. 475 a. n. e.

Job

Moisès

aprox. 1473 a. n. e.

Salms

David i altres

aprox. 460 a. n. e.

Proverbis

Salomó, Agur i Lemuel

aprox. 717 a. n. e.

Eclesiastès

Salomó

a. 1000 a. n. e.

Càntic dels Càntics

Salomó

aprox. 1020 a. n. e.

Isaïes

Isaïes

d. 732 a. n. e.

Jeremies

Jeremies

580 a. n. e.

Lamentacions

Jeremies

607 a. n. e.

Ezequiel

Ezequiel

aprox. 591 a. n. e.

Daniel

Daniel

aprox. 536 a. n. e.

Osees

Osees

d. 745 a. n. e.

Joel

Joel

aprox. 820 a. n. e. (?)

Amós

Amós

aprox. 804 a. n. e.

Abdies

Abdies

aprox. 607 a. n. e.

Jonàs

Jonàs

aprox. 844 a. n. e.

Miquees

Miquees

a. 717 a. n. e.

Nahum

Nahum

a. 632 a. n. e.

Habacuc

Habacuc

aprox. 628 a. n. e. (?)

Sofonies

Sofonies

a. 648 a. n. e.

Ageu

Ageu

520 a. n. e.

Zacaries

Zacaries

518 a. n. e.

Malaquies

Malaquies

d. 443 a. n. e.

Mateu

Mateu

aprox. 41 n. e.

Marc

Marc

aprox. 60-65 n. e.

Lluc

Lluc

aprox. 56-58 n. e.

Joan

Apòstol Joan

aprox. 98 n. e.

Fets

Lluc

aprox. 61 n. e.

Romans

Pau

aprox. 56 n. e.

1 Corintis

Pau

aprox. 55 n. e.

2 Corintis

Pau

aprox. 55 n. e.

Gàlates

Pau

aprox. 50-52 n. e.

Efesis

Pau

aprox. 60-61 n. e.

Filipencs

Pau

aprox. 60-61 n. e.

Colossencs

Pau

aprox. 60-61 n. e.

1 Tessalonicencs

Pau

aprox. 50 n. e.

2 Tessalonicencs

Pau

aprox. 51 n. e.

1 Timoteu

Pau

aprox. 61-64 n. e.

2 Timoteu

Pau

aprox. 65 n. e.

Titus

Pau

aprox. 61-64 n. e.

Filemó

Pau

aprox. 60-61 n. e.

Hebreus

Pau

aprox. 61 n. e.

Jaume

Jaume (germà de Jesús)

a. 62 n. e.

1 Pere

Pere

aprox. 62-64 n. e.

2 Pere

Pere

aprox. 64 n. e.

1 Joan

Apòstol Joan

aprox. 98 n. e.

2 Joan

Apòstol Joan

aprox. 98 n. e.

3 Joan

Apòstol Joan

aprox. 98 n. e.

Judes

Judes (germà de Jesús)

aprox. 65 n. e.

Apocalipsi

Apòstol Joan

aprox. 96 n. e.

Nota: Els noms dels escriptors d’alguns dels llibres i algunes de les dates de quan es van acabar no se saben del cert. Moltes dates són aproximades; l’abreviació a. significa ‘abans’, d. significa ‘després’ i aprox. significa ‘aproximadament’.

^ § 2 Aquesta llista mostra els 66 llibres de la Bíblia en l’ordre en què apareixen en la majoria de traduccions de la Bíblia. Aquest ordre es va establir al segle IV n. e.