Salta al contingut

Qui és Jehovà?

Qui és Jehovà?

La Bíblia respon

 Jehovà és el Déu verdader, el Déu de la Bíblia, el Creador de totes les coses (Apocalipsi 4:11). Els profetes Abraham i Moisès van ser adoradors seus, igual que Jesús (Gènesi 24:27; Èxode 15:1, 2; Joan 20:17). Ell és el Déu, no només d’un poble en concret, sinó de «tota la terra» (Salm 47:2).

 La Bíblia revela que Jehovà és el nom de Déu (Èxode 3:15; Salm 83:18). El nom Jehovà prové d’un verb hebreu que significa ‘esdevenir’ i un bon grup d’erudits entén que aquest nom significa ‘Ell fa que s’esdevingui’. Aquesta definició encaixa a la perfecció amb Jehovà perquè ell és el Creador i compleix tot el que promet (Isaïes 55:10, 11). La Bíblia també ens ajuda a conèixer la persona que hi ha darrere del nom Jehovà, i especialment la seva qualitat més important: l’amor (Èxode 34:5-7; Lluc 6:35; 1 Joan 4:8).

 El nom Jehovà és una traducció al català del nom de Déu en hebreu, format per les quatre lletres יהוה (YHWH), conegudes com a tetragrama. Es desconeix quina és la pronunciació exacta del nom diví en hebreu antic. Tot i així, la forma Jehovà és una forma popular i arrelada en català. a

Per què no sabem com es pronunciava el nom de Déu en hebreu antic?

 L’hebreu antic s’escrivia només amb consonants, encara que un parlant nadiu era capaç d’afegir les vocals necessàries quan llegia un text. Amb tot, temps després de completar-se les Escriptures Hebrees (també conegudes com a «Antic Testament»), va sorgir entre els jueus la superstició que pronunciar el nom de Déu era incorrecte. Com a conseqüència, quan llegien en veu alta un passatge que contenia el nom de Déu, el substituïen per títols com ara «Senyor» o «Déu». Amb el pas dels segles, aquesta superstició es va estendre fins al punt de perdre’s la pronunciació original. b

 Alguns pensen que el nom diví es pronunciava «Yahuè», mentre que d’altres proposen altres possibilitats. En un manuscrit de la mar Morta, que conté una porció del llibre de Levític en grec, apareix el nom diví transliterat Iao. Altres escriptors grecs de temps antics també plantegen les pronunciacions «Iaé», «Iabé» i «Iaoué». En qualsevol cas, no es pot demostrar que cap d’aquestes fos la pronunciació que es feia servir en hebreu antic. c

Idees equivocades sobre el nom de Déu a la Bíblia

 Idea equivocada: Les traduccions que fan servir el nom Jehovà en realitat l’han afegit.

 Veritat: El tetragrama, el nom de Déu en hebreu, apareix unes 7.000 vegades a la Bíblia. d La majoria de traduccions han decidit eliminar el nom de Déu i l’han substituït per títols, com ara «Senyor».

 Idea equivocada: El Déu Totpoderós no necessita un nom propi.

 Veritat: Déu mateix va inspirar els escriptors de la Bíblia perquè utilitzessin el seu nom milers de vegades i vol que els seus adoradors el facin servir (Isaïes 42:8; Joel 2:32; Malaquies 3:16; Romans 10:13). De fet, Déu va condemnar els profetes falsos que van intentar que la gent oblidés el seu nom (Jeremies 23:27).

 Idea equivocada: D’acord amb la tradició jueva, el nom de Déu s’ha d’eliminar de la Bíblia.

 Veritat: És cert que alguns escribes jueus es negaven a pronunciar el nom diví. Malgrat això, no el van eliminar de les seves còpies de la Bíblia. Sigui com sigui, Déu no vol que seguim tradicions humanes que s’allunyen dels seus manaments (Mateu 15:1-3).

 Idea equivocada: El nom diví no s’ha de fer servir a la Bíblia perquè no se sap exactament com es pronuncia en hebreu.

 Veritat: Aquest argument dona per fet que Déu espera que persones que parlen diferents idiomes pronunciïn el seu nom de la mateixa manera. Tot i això, la Bíblia mostra que els servents de Déu que parlaven llengües diferents pronunciaven els mateixos noms de maneres diferents.

 Per exemple, analitzem el cas del jutge israelita Josuè. Els cristians del segle primer que parlaven hebreu segurament pronunciaven el seu nom «Yehoixua», mentre que els que parlaven grec el pronunciarien «Iesús». La Bíblia recull la forma grega d’aquest nom hebreu, cosa que demostra que els cristians feien servir els noms propis en la forma més comuna en el seu idioma (Fets 7:45; Hebreus 4:8).

 Passa el mateix a l’hora de fer servir el nom diví. Més que centrar-nos en la seva pronunciació exacta, és molt més important que el nom de Déu aparegui al lloc que li pertoca a la Bíblia.

a Respecte al nom diví en català, la Gran enciclopèdia catalana comenta: «La grafia Jehovà apareix molt sovint en la literatura catalana, en obres d’autors com Jacint Verdaguer i Joan Alcover. Una de les referències més antigues es troba a la Biblioteca Pública de Tarragona, en un manuscrit de l’any 1438 del Pugio Fidei de Ramon Martí, en el qual el tetragrama (יהוה) apareix transcrit com Yohova».

b La New Catholic Encyclopedia (segona edició, volum 14, pàgines 883 i 884) diu: «En algun moment després que acabés l’exili, el nom Yahuè es va començar a tractar amb especial reverència, cosa que va fer que sorgís la pràctica de substituir-lo pels mots adonai o elohim».

c Algunes traduccions de la Bíblia en català fan servir les formes Yahuè, Jahvè o Jahveh. Per a més informació, consulta la secció 1, «El nom de Déu a les Escriptures Hebrees», del llibret Guia per a l’estudi de la Paraula de Déu.

d Consulta l’obra Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, tom I, columnes 970 i 971.