Lluc 3:1-38

  • Joan comença a predicar (1, 2)

  • Joan predica el bateig (3-20)

  • El bateig de Jesús (21, 22)

  • La genealogia de Jesucrist (23-38)

3  L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, quan Ponç Pilat era el governador de Judea, Herodes* era el governador de regió* de Galilea, el seu germà Filip era el governador de regió* dels territoris d’Iturea i de Traconítida, i Lisànies era el governador de regió* d’Abilene,  als dies de Caifàs i del sacerdot principal Anàs, Déu li va donar un missatge a Joan, el fill de Zacaries, al desert.  Per tant, Joan va anar per tota la regió del Jordà dient a la gent que es bategessin per demostrar el seu penediment i poder rebre el perdó dels pecats,  tal com està escrit al llibre del profeta Isaïes: «Hi ha una veu que crida en el desert: “Prepareu el camí de Jehovà! Aplaneu els seus camins.  Les valls s’ompliran, les muntanyes i els turons s’aplanaran; els camins tortuosos es faran rectes i els camins abruptes s’anivellaran;  i tothom veurà la salvació de Déu”».  Quan la gent anava a Joan perquè els bategés, els hi deia: «Cria d’escurçons,* ¿qui us ha dit que us podeu escapar del dia de la ira de Déu?  Primer produïu fruits que demostrin* que esteu penedits. No us penseu que podeu dir: “Abraham és el nostre pare”. Perquè us asseguro que, d’aquestes pedres, Déu pot donar fills a Abraham.  De fet, la destral ja és a la soca dels arbres. I l’arbre que no dóna bon fruit serà tallat i llençat al foc». 10  I la gent li preguntava: «Llavors, què hem de fer?». 11  Ell els hi contestava: «Qui tingui dos vestits, que en doni un a qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi». 12  Fins i tot hi anaven cobradors d’impostos perquè els bategés i li deien: «Mestre, què hem de fer?». 13  Ell els hi contestava: «No exigiu* res més que l’impost establert». 14  Els soldats també li preguntaven: «Què hem de fer?». I ell els hi responia: «No prengueu diners a ningú per la força* ni acuseu falsament ningú; estigueu contents amb el vostre sou».* 15  El poble estava en expectació i tots es preguntaven si Joan seria el Crist. 16  Joan els hi va dir: «Jo, per part meva, us batejo amb aigua, però qui ve té més autoritat que jo, i no sóc digne de deslligar-li les corretges de les sandàlies. Ell us batejarà amb esperit sant i amb foc. 17  Té la pala* a la mà per netejar completament l’era i portar el blat al graner, però cremarà la palla amb un foc que no es pot apagar». 18  També els hi va donar molts altres consells i va continuar anunciant les bones notícies. 19  Però com que Joan havia reprès el governador de regió* Herodes per haver-se casat amb Herodies, la dona del seu germà, i per totes les maldats que havia fet, 20  Herodes el va tancar a la presó, i així encara va fer una maldat més. 21  Joan va batejar molta gent, i també va batejar Jesús. I mentre Jesús orava, el cel es va obrir, 22  l’esperit sant va baixar cap a ell en forma de colom, i es va sentir una veu des del cel que deia: «Tu ets el meu Fill, l’estimat. Tens la meva aprovació».* 23  Quan Jesús va començar a ensenyar tenia uns trenta anys. Segons creien, era fill deJosep,fill d’Helí, 24  fill de Matat,fill de Leví,fill de Melquí,fill de Jannai,fill de Josep, 25  fill de Mataties,fill d’Amós,fill de Nahum,fill d’Eslí,fill de Nangai, 26  fill de Maat,fill de Mataties,fill de Semeín,fill de Josec,fill de Jodà, 27  fill de Joanan,fill de Resà,fill de Zorobabel,fill de Salatiel,fill de Nerí, 28  fill de Melquí,fill d’Adí,fill de Cosam,fill d’Elmadam,fill d’Er, 29  fill de Jesús,fill d’Eliezer,fill de Jorim,fill de Matat,fill de Leví, 30  fill de Simeó,fill de Judes,fill de Josep,fill de Jonam,fill d’Eliaquim, 31  fill de Meleà,fill de Mennà,fill de Matatà,fill de Natan,fill de David, 32  fill de Jessè,fill d’Obed,fill de Boaz,fill de Salmon,fill de Naasson, 33  fill d’Aminadab,fill d’Arní,fill d’Hesron,fill de Peres,fill de Judà, 34  fill de Jacob,fill d’Isaac,fill d’Abraham,fill de Taré,fill de Nacor, 35  fill de Serug,fill de Reú,fill de Pèleg,fill d’Èber,fill de Selà, 36  fill de Cainam,fill d’Arfaxad,fill de Sem,fill de Noè,fill de Lamec, 37  fill de Matusalem,fill d’Enoc,fill de Jared,fill de Maleleel,fill de Cainam, 38  fill d’Enós,fill de Set,fill d’Adam,fill de Déu.

Notes a peu de pàgina

Herodes Antipas. Consulta el Glossari.
Lit. «tetrarca».
Lit. «tetrarca».
Lit. «tetrarca».
O «de serps».
O «demostreu amb fets».
O «No recapteu».
O «No extorsioneu».
O «les vostres provisions».
O «ventadora». Pala per separar el gra de la palla.
Lit. «tetrarca».
O «Estic molt content amb tu».