Salta al contingut

Ús de dades personals (Romania)

Ús de dades personals (Romania)

En el moment d’arribar a ser publicadora, la persona reconeix que l’organització mundial dels Testimonis de Jehovà, inclosa la congregació local dels Testimonis de Jehovà, la sucursal local i les organitzacions cooperants dels Testimonis de Jehovà, utilitza legalment les dades personals d’acord amb els seus legítims interessos religiosos. Els publicadors proporcionen voluntàriament dades personals a la seva congregació tal com es descriu al llibre Organizados para hacer la voluntad de Jehová per participar en activitats religioses relacionades amb el seu culte i rebre suport espiritual (1 Pere 5:2).

Els publicadors poden proporcionar dades personals addicionals als Testimonis de Jehovà a mesura que participen en altres activitats religioses. Les dades personals poden incloure el nom, data de naixement, sexe, data de bateig, informació de contacte o informació relacionada amb el benestar espiritual de la persona, l’activitat de predicació o qualsevol paper que realitzi entre els Testimonis de Jehovà. Les dades inclouen informació que revelaria les creences religioses del publicador i que també podria incloure altres dades personals sensibles. L’ús de dades personals pot incloure recopilar, enregistrar, organitzar, estructurar i emmagatzemar aquestes dades, així com operacions similars realitzades en aquestes dades.

La llei de protecció de dades d’aquest país és:

Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Sota aquesta llei de protecció de dades, els publicadors accepten que els Testimonis de Jehovà usin les seves dades personals amb fins religiosos, inclosos els següents:

  • participar en qualsevol reunió d’una congregació local dels Testimonis de Jehovà i en qualsevol activitat o projecte voluntari;

  • triar participar en una reunió o congrés que s’enregistri o s’emeti per a la instrucció espiritual dels Testimonis de Jehovà arreu del món;

  • atendre qualsevol assignació o complir amb qualsevol altre paper en una congregació, el qual inclou que es publiqui el nom del publicador i la seva assignació al tauler d’informació d’una Sala del Regne dels Testimonis de Jehovà;

  • mantenir les targetes de publicador de la congregació;

  • rebre guia i cura de part d’ancians testimonis de Jehovà (Fets 20:28; Jaume 5:14, 15);

  • registrar informació com a contacte que s’utilitzarà en cas d’emergència

Les dades personals es mantindran durant un període de temps no especificat sempre que s’apliquin els propòsits esmentats anteriorment o altres finalitats legítimes. Si un publicador decideix no signar el formulari d’Avís i consentiment per a l’ús de dades personals, pot ser que els Testimonis de Jehovà no puguin avaluar la seva compatibilitat per complir certs papers dins la congregació o participar en determinades activitats religioses.

Les dades personals poden ser enviades, quan sigui necessari i apropiat, a qualsevol organització cooperant dels Testimonis de Jehovà. Els publicadors entenen que algunes organitzacions cooperants dels Testimonis de Jehovà poden estar ubicades a països on les lleis per a la protecció de dades siguin diferents i no sempre equivalguin al nivell de protecció de dades del país des del qual s’envien. No obstant això, els publicadors entenen que qualsevol destinatari de les seves dades personals, que podria incloure organitzacions cooperants a la seu mundial dels Testimonis de Jehovà als Estats Units, només faran servir aquestes dades d’acord amb la Política global de protecció de dades dels Testimonis de Jehovà.

Els publicadors tenen el dret d’accedir, demanar l’eliminació o restricció de processament, així com la correcció de qualsevol imprecisió, de les seves dades personals conservades pels Testimonis de Jehovà. Els publicadors poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment pel que fa a determinats futurs usos de les seves dades personals. Si un publicador retira el consentiment per a l’ús de les seves dades personals, els Testimonis de Jehovà poden tenir el dret de continuar utilitzant algunes dades personals sense aquest consentiment, basant-se en els propòsits religiosos legítims de mantenir i administrar la informació d’afiliació mundial dels Testimonis de Jehovà, o sobre un altre terreny legal que apliqui a la Llei de protecció de dades. Els publicadors són conscients que tenen dret a presentar una queixa davant l’autoritat de supervisió de protecció de dades del país on resideixen actualment.

Els Testimonis de Jehovà han adoptat diverses mesures procedimentals i tècniques, d’acord amb la Llei de protecció de dades, per protegir les dades personals. Els publicadors entenen que les seves dades personals només seran accessibles per un nombre limitat de persones autoritzades i així complir els fins esmentats anteriorment.

Qualsevol consulta al delegat de protecció de dades corresponent es podrà fer mitjançant correu electrònic a:

DataProtectionOfficer.RO@jw.org.

Els publicadors entenen que la identitat i la informació de contacte del responsable de fitxer del país on resideixen i, si s’escau, del seu representant i el seu delegat de protecció de dades, es poden trobar a la pàgina de Contactes de protecció de dades de jw.org.

Pot ser que les nostres pràctiques pel que fa a les dades canviïn de tant en tant a causa de canvis en les nostres activitats religioses, la llei o la naturalesa de la tecnologia. Si mai es fa necessari modificar aquesta pàgina d’Ús de dades personals, publicarem els canvis d’aquesta pàgina perquè els publicadors estiguin sempre informats de la informació que recopilem i de l’ús que en fem. Comproveu de tant en tant aquesta pàgina per estar informat dels canvis.