Les bones notícies segons Lluc 3:1-38

  • Joan comença el seu ministeri (1, 2)

  • Joan predica el bateig (3-20)

  • El bateig de Jesús (21, 22)

  • La genealogia de Jesucrist (23-38)

3  L’any 15 del regnat de Tiberi Cèsar, quan Ponç Pilat era el governador de Judea, Herodes*+ era el governador de la regió* de Galilea, el seu germà Filip era el governador de la regió d’Iturea i de Traconítida, i Lisànies era el governador de la regió d’Abilene,  als dies del sacerdot principal Anàs i de Caifàs,+ Joan,+ el fill de Zacaries, va rebre un missatge de Déu al desert.+  Així que Joan va anar per tota la regió del Jordà predicant el bateig en senyal de penediment per rebre el perdó dels pecats.+  Va passar el que està escrit al llibre del profeta Isaïes: «Hi ha una veu que crida al desert: “Prepareu el camí de Jehovà!* Feu rectes els seus camins.+  Totes les valls s’ompliran i totes les muntanyes i turons s’aplanaran, els camins tortuosos es faran rectes i els camins abruptes s’anivellaran.  Tothom* veurà la salvació de Déu.”»*+  Joan deia a les multituds que anaven a ell perquè les bategés: «Cria d’escurçons, qui us ha advertit que fugiu de la ira que vindrà?+  Primer produïu fruits que demostrin* que esteu penedits. No us digueu a vosaltres mateixos: “Abraham és el nostre pare.” Perquè us asseguro que, d’aquestes pedres, Déu pot donar fills a Abraham.  De fet, la destral ja és a la soca dels arbres. I qualsevol arbre que no doni bon fruit serà tallat i llançat al foc.»+ 10  I les multituds li preguntaven: «Llavors, què hem de fer?» 11  Ell els contestava: «Qui tingui dos vestits, que en doni un a qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi.»+ 12  Fins i tot hi anaven cobradors d’impostos perquè els bategés,+ i li deien: «Mestre, què hem de fer?» 13  Ell els contestava: «No exigiu* res més que l’impost establert.»+ 14  Els soldats també li preguntaven: «Què hem de fer?» I ell els responia: «No assetgeu* ni acuseu falsament ningú.+ Estigueu contents amb la vostra paga.»* 15  El poble estava en expectació i tots es preguntaven* si Joan seria el Crist.+ 16  Però Joan va dir a tothom: «Jo, per part meva, us batejo amb aigua, però qui ve és més poderós que jo, i no soc digne de deslligar-li les corretges de les sandàlies.+ Ell us batejarà amb esperit sant i amb foc.+ 17  Té la pala de ventar a la mà per netejar completament l’era i portar el blat al graner. Però cremarà la palla amb un foc que no es pot apagar.» 18  També els va donar molts altres consells i els va continuar anunciant les bones notícies. 19  Però com que Joan havia reprès Herodes, el governador de la regió, per causa d’Herodies, la dona del seu germà, i per totes les coses dolentes que havia fet, 20  Herodes el va tancar a la presó,+ i així va fer una maldat més. 21  Quan tot el poble es va batejar, Jesús també es va batejar.+ I mentre orava, el cel es va obrir,+ 22  l’esperit sant va baixar cap a ell en forma* de colom i es va sentir una veu del cel que deia: «Tu ets el meu Fill estimat. Tens la meva aprovació.»+ 23  Jesús+ tenia uns 30 anys+ quan va començar el seu ministeri. Segons es creia,era el fill de Josep,+el fill d’Helí, 24  el fill de Matat,el fill de Leví,el fill de Melquí,el fill de Jannai,el fill de Josep, 25  el fill de Mataties,el fill d’Amós,el fill de Nahum,el fill d’Eslí,el fill de Nangai, 26  el fill de Maat,el fill de Mataties,el fill de Semeín,el fill de Josec,el fill de Jodà, 27  el fill de Joanan,el fill de Resà,el fill de Zorobabel,+el fill de Salatiel,+el fill de Nerí, 28  el fill de Melquí,el fill d’Adí,el fill de Cosam,el fill d’Elmadam,el fill d’Er, 29  el fill de Jesús,el fill d’Elièzer,el fill de Jorim,el fill de Matat,el fill de Leví, 30  el fill de Simeó,el fill de Judes,el fill de Josep,el fill de Jonam,el fill d’Eliaquim, 31  el fill de Meleà,el fill de Mennà,el fill de Matatà,el fill de Natan,+el fill de David,+ 32  el fill de Jessè,+el fill d’Obed,+el fill de Boaz,+el fill de Salmon,+el fill de Naasson,+ 33  el fill d’Aminadab,el fill d’Arní,el fill d’Hesron,el fill de Peres,+el fill de Judà,+ 34  el fill de Jacob,+el fill d’Isaac,+el fill d’Abraham,+el fill de Taré,+el fill de Nacor,+ 35  el fill de Serug,+el fill de Reú,+el fill de Pèleg,+el fill d’Éber,+el fill de Selà,+ 36  el fill de Cainam,el fill d’Arfaxad,+el fill de Sem,+el fill de Noè,+el fill de Lamec,+ 37  el fill de Matusalem,+el fill d’Enoc,el fill de Jared,+el fill de Maleleel,+el fill de Cainam,+ 38  el fill d’Enós,+el fill de Set,+el fill d’Adam,+el fill de Déu.

Notes a peu de pàgina

Lit. «tetrarca».
Fa referència a Herodes Antipas. Consulta el glossari.
Consulta l’ap. A5.
Lit. «Tota carn».
O «el mitjà de salvació de Déu».
O «demostreu amb fets».
O «No cobreu».
O «No extorsioneu».
O «les vostres provisions».
Lit. «raonaven dins dels seus cors».
Lit. «forma corpòria».