Salta al contingut

Salta a l'índex

PREGUNTA 19

De què parlen els llibres de la Bíblia?

ESCRIPTURES HEBREES (ANTIC TESTAMENT)

PENTATEUC (5 LLIBRES)

Gènesi, Èxode, Levític, Nombres, Deuteronomi

Des de la creació fins a la formació de l’antiga nació d’Israel

LLIBRES HISTÒRICS (12 LLIBRES)

Josuè, Jutges, Rut

L’entrada d’Israel a la Terra Promesa i esdeveniments posteriors

1 i 2 Samuel, 1 i 2 Reis, 1 i 2 Cròniques

La història de la nació d’Israel fins a la destrucció de Jerusalem

Esdres, Nehemies, Ester

La història dels jueus després de tornar de l’exili a Babilònia

LLIBRES POÈTICS (5 LLIBRES)

Job, Salms, Proverbis, Eclesiastès, Càntic dels Càntics

Recull de consells savis i cançons

LLIBRES PROFÈTICS (17 LLIBRES)

Isaïes, Jeremies, Lamentacions, Ezequiel, Daniel, Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies

Profecies sobre el poble de Déu

ESCRIPTURES GREGUES CRISTIANES (NOU TESTAMENT)

ELS EVANGELIS (4 LLIBRES)

Mateu, Marc, Lluc, Joan

La vida de Jesús i el seu ministeri

FETS DELS APÒSTOLS (1 LLIBRE)

L’inici de la congregació cristiana i els primers missioners

CARTES (21 LLIBRES)

Romans, 1 i 2 Corintis, Gàlates, Efesis, Filipencs, Colossencs, 1 i 2 Tessalonicencs

Cartes dirigides a congregacions cristianes

1 i 2 Timoteu, Titus, Filemó

Cartes dirigides a cristians concrets

Hebreus, Jaume, 1 i 2 Pere, 1, 2 i 3 Joan, Judes

Cartes dirigides als cristians en general

APOCALIPSI (1 LLIBRE)

Visions profètiques de l’apòstol Joan