Salta al contingut

Salta a l'índex

Índex de paraules bíbliques

A

A PUNT

, Mt 24:44 heu d’estar a.

ABANDONARÀ

, Dt 31:8 No et deixarà ni t’a.

1Sa 12:22 Jehovà no a. el seu poble

Sl 37:28 Jehovà mai a. els lleials

ABANDONARÉ

, He 13:5 No et deixaré mai i no t’a. mai

ABANDONESSIN

, Sl 27:10 Encara que pare i mare m’a.

ABANDONIN

, Is 1:28 a. Jehovà arribaran a la seva fi

ABATUT

, Pr 18:14 qui pot suportar un esperit a.?

ABBA

, Rm 8:15 ens fa cridar: A., Pare!

ABEL

, Gn 4:8 Caín va atacar A.

Mt 23:35 des de la sang del just A. fins a

ABIGAÏL

, 1Sa 25:3 A. era bonica i assenyada

ABISME

, Ap 11:7 bèstia ferotge puja de l’a.

Ap 17:8 bèstia ferotge a punt de pujar de l’a.

Ap 20:3 el va llançar a l’a.

ABRAHAM

, Gn 21:12 Déu va dir a A.: Escolta-la

2Cr 20:7 el teu amic A.

Mt 22:32 Déu d’A., Déu de vius

Rm 4:3 A. va posar fe i se’l va considerar just

ABSOLT

, Rm 6:7 qui ha mort ha sigut a.

ABSTINGUEU

, 1Te 4:3 us a. de la immoralitat sexual

ABSURDA

, 1Co 3:19 saviesa d’aquest món és a.

ABUNDA

, Lc 6:45 del que a. al cor, en parla la boca

ABUNDÀNCIA

, Sl 72:16 hi haurà cereals en a.

Jn 10:10 tinguin vida i la tinguin en a.

ABUSAR

, 1Co 9:18 no a. de l’autoritat

ACABAT

, 2Tm 4:7 he a. la cursa

ACABI

, Fe 20:24 a. la meva carrera i compleixi el ministeri

ACAN

, Js 7:1 A. es va endur algunes coses

ACCELERARÉ

, Is 60:22 Jo ho a. al seu temps

ACCEPTEM

, Jb 2:10 Si a. les coses bones

ACCEPTEU

, Jn 8:37 no a. les meves paraules

ACLAPARAT

, Sl 40:12 tants errors que estic a.

ACORD

, 1Co 1:10 estigueu d’a. en el que dieu

1Co 7:5 Si us priveu, que sigui de comú a.

ACTITUD

, Ef 6:7 amb bona a., com si servíssiu

Flp 2:20 ningú que tingui una a. com la seva

ACTIUS

, 1Co 15:58 molt a. en l’obra del Senyor

ACTUA

, Pr 19:2 qui a. sense pensar comet pecat

ACTUAR

, 1Pe 1:13 prepareu la ment per a.

ACUSACIÓ

, Mt 26:59 Sanedrí buscaven a. falsa

Rm 8:33 presentar a. contra els escollits

1Tm 5:19 No acceptis a. contra un ancià

Tt 1:7 superintendent ha d’estar lliure d’a.

ACUSADOR

, Ap 12:10 llançat l’a. dels nostres germans

ADAM

, Gn 5:5 A. va viure 930 anys i va morir

1Co 15:22 en A. tots moren

1Co 15:45 L’últim A. es va convertir

1Tm 2:14 A. no va ser enganyat, sinó la dona

ADMINISTRACIÓ

, Ef 1:10 establir una a.

ADMINISTRADOR

, Lc 12:42 Qui és l’a. fidel?

Lc 16:8 L’amo va alabar l’a.

ADMINISTRADORS

, 1Co 4:2 s’espera dels a. que siguin fidels

ADOPTA

, Rm 8:15 heu rebut un esperit que us a.

ADORAR

, Mt 4:10 És Jehovà a qui has d’a.

Jn 4:24 a. amb esperit i amb veritat

ADORMIR

, 1Te 5:6 no ens hem d’a. com els altres

ADORN

, 1Pe 3:3 vostre a. no siguin coses externes

ADORNARAN

, Tt 2:10 a. l’ensenyança de Déu

ADULADORA

, Pr 26:28 la boca a. provoca la ruïna

ADULADORES

, Rm 16:18 sedueixen amb paraules a.

ADULTERI

, Ex 20:14 No cometis a.

Mt 5:28 ja ha comès a. en el seu cor

Mt 19:9 es casa amb una altra comet a.

ADÚLTERS

, 1Co 6:9 els a. no heretaran el Regne

ADULTS

, 1Co 14:20 a. en el vostre enteniment

ADVERSARIS

, Lc 21:15 saviesa que els a. no podran rebatre

Flp 1:28 sense tenir por dels vostres a.

ADVERTEIXES

, Ez 33:9 si a. malvat que s’aparti

ADVERTÈNCIA

, Ez 33:4 no fa cas a., serà responsable

ADVERTIR

, Ez 3:17 els has d’a. de part meva

ADVERTIR-NOS

, 1Co 10:11 es va escriure per a.

AFAITIN

, Lv 21:5 no s’a. el cap

AFALAGA

, Pr 29:5 Qui a. els altres els para una trampa

AFALAGUEN

, Jud 16 a. els altres per treure’n profit

AFECTE

, Mc 10:21 Jesús va sentir a. per ell

1Te 2:7 tractar amb a. com una mare

AFECTUÓS

, Jm 5:11 Jehovà és molt a.

AFERRA’T

, Dt 10:20 a. a Jehovà

AFERRAR

, Js 23:8 us heu d’a. a Jehovà

AFERREU-VOS

, Rm 12:9 a. al bé

AFLIGIDA

, 1Sa 1:15 estic molt a.

AGAFADA

, Flp 2:16 a. amb força la paraula de vida

AGENT PRINCIPAL

, Fe 3:15 vau matar l’A. de la vida

He 12:2 l’A. i el Perfeccionador, Jesús

AGRADA

, Ez 18:32 No m’a. que ningú mori

Jn 8:29 sempre faig el que li a.

Rm 7:22 li a. molt la llei de Déu

Rm 15:1 no fer el que ens a. a nosaltres

Ef 5:10 assegurant-vos del que li a. al Senyor

AGRADABLE

, Sl 147:1 Que a. i adient és lloar-lo!

AGRADAR

, 1Co 10:33 intento a. tothom en tot

Ga 1:10 És que intento a. als homes?

Ef 6:6 ho feu tan sols per a. als homes

Col 3:22 tan sols per a. als homes

AGRADAVA

, Rm 15:3 ni tan sols Crist va fer el que li a.

AGRAÏMENT

, Sl 95:2 davant d’ell amb expressions d’a.

AGRAÏTS

, Col 3:15 Demostreu que sou a.

AGUANT

, Lc 8:15 donen fruit amb a.

Lc 21:19 Amb el vostre a., salvareu la vida

Rm 5:3 les dificultats produeixen a.

Jm 1:4 que l’a. acabi la seva obra

Jm 5:11 Heu sentit a parlar de l’a. de Job

AGUANTEM

, 1Co 4:12 Quan ens persegueixen, a.

AGUANTEU

, Rm 12:12 A. quan tingueu dificultats

1Pe 2:20 si a. patiments per haver fet el bé

AGUANTI

, Mt 24:13 qui a. fins a la fi se salvarà

ÀGUILA

, Is 40:31 Remuntaran el vol com ales d’à.

AI

, Is 5:20 A. dels que diuen que el bo és dolent

1Co 9:16 a. de mi si no prediqués

Ap 12:12 a. de la terra i del mar

AIGUA

, Nm 20:10 us traguem a. d’aquesta roca?

Pr 25:25 Com a. fresca per ànima cansada

Is 55:1 veniu i beveu a.!

Jr 2:13 m’han abandonat, la font d’a. viva

Jn 4:10 ell t’hauria donat a. viva

Ap 7:17 els portarà a fonts d’a. de vida

AIGÜES

, Pr 20:5 pensaments al cor com a. profundes

Jr 50:38 les seves a. s’assecaran

Za 14:8 fluiran de Jerusalem a. vives

Ap 17:1 prostituta que seu sobre moltes a.

AÏLLA

, Pr 18:1 Qui s’a. busca satisfer desitjos

AIRE

, 1Co 9:26 dono cops de puny, però no a l’a.

1Co 14:9 seria com si parléssiu a l’a.

Ef 2:2 governant que té autoritat sobre l’a.

AJUDA

, Sl 46:1 Sempre podem comptar amb seva a.

AJUDANT

, Jn 14:16 us donarà un altre a.

Jn 14:26 l’a., l’esperit sant, us ensenyarà

ALABANÇA

, 1Cr 16:25 Jehovà mereix tota l’a.

ALABEU JAH

, Sl 146:1 A.! Que tot el meu ésser

Sl 150:6 Que tot el que respira alabi Jah. A.!

Ap 19:1 una gran multitud deien: A.!

ALABI

, Pr 27:2 Que t’a. un altre

ALCOHOL

, Pr 20:1 vi és burleta, a. és incontrolable

ALÈ

, Gn 2:7 li va bufar al nas l’a. de vida

ALEGRA

, Pr 27:11 sigues savi i a. el meu cor

ALEGRA’T

, Mt 25:21 a. amb el teu amo

ALEGRANT-VOS

, Flp 3:1 seguiu a. en el Senyor

ALEGRAR

, 1Cr 29:9 poble es va a. d’haver fet donacions

ALEGRAR-SE

, Ec 8:15 res millor que menjar, beure i a.

ALEGRARAN

, Is 65:13 meus servents s’a., però vosaltres

ALEGREM-NOS

, Rm 5:3 a. quan passem dificultats

ALEGREU-VOS

, Rm 12:12 A. de l’esperança

Rm 12:15 A. amb els que s’alegren, ploreu

Flp 4:4 A. sempre per causa del Senyor: a.!

ALEGRI

, 3Jn 4 res que m’a. tant com escoltar

ALEGRIA

, Jb 38:7 estrelles del matí van cridar d’a.

Sl 37:4 que Jehovà sigui la teva a.

Sl 100:2 Serviu Jehovà amb a.

Sl 137:6 el meu motiu més gran d’a.

Pr 8:30 jo era la seva a. més gran

Lc 8:13 escolten paraula i l’accepten amb a.

Lc 15:7 a. al cel per pecador que es penedeix

Jn 16:22 ningú us prendrà la vostra a.

2Co 9:7 Déu estima qui dona amb a.

ALES

, Rt 2:12 buscar refugi sota les seves a.

ALFA

, Ap 1:8 soc l’A. i l’Omega

ALIANCES

, Dt 7:3 No formis a. matrimonials amb elles

ALIMENT

, Sl 145:15 els dones l’a. al seu temps

Mt 24:45 donar-los l’a. al temps degut

Jn 4:34 El meu a. és fer la voluntat

ALIMENTA

, Jn 21:17 Jesús va dir: A. les ovelletes

ALLARGA

, Is 54:2 a. les seves cordes

ALLARGAR

, Mt 6:27 Qui pot a. una colzada la vida?

Lc 12:25 Qui pot a. una colzada la vida?

AĿLELUIA

. Consulta ALABEU JAH.

ALLETA

, 1Te 2:7 com una mare a. i cuida

ALLIBERACIÓ

, Lc 21:28 la vostra a. s’apropa

ALLIBERATS

, Rm 6:18 vau ser a. del pecat

ALLS

, Nm 11:5 enyorem les cebes i els a.!

ALLUNYAT

, Sl 119:176 M’he a. com ovella perduda

ALTAR

, Gn 8:20 Noè va construir un a.

Ex 27:1 Fes l’a. de fusta d’acàcia

Mt 5:24 deixa la teva ofrena davant l’a.

Fe 17:23 un a. a un déu desconegut

ALTÍSSIM

, Sl 83:18 Jehovà tu ets l’A. sobre la terra

Dn 4:17 que sàpiga que l’A. és qui governa

ALTRES

, Lc 10:27 estima els a. com t’estimes a tu mateix

ALTRES OVELLES

, Jn 10:16 Tinc a. que no són

AMABILITAT

, 1Co 4:13 calumnien, responem amb a.

AMABLE

, Pr 25:15 una llengua a. pot trencar un os

2Tm 2:24 ser a. amb tothom

AMAGA

, Pr 28:13 qui a. els seus pecats

AMARGURA

, Pr 14:10 Cada cor coneix la seva a.

AMBAIXADORS

, 2Co 5:20 a. que substituïm Crist

AMÉN

, Dt 27:15 tot el poble dirà: A.!

1Co 14:16 com podrà dir a.

2Co 1:20 per mitjà d’ell diem a. a Déu

AMENAÇAR

, 1Pe 2:23 Quan patia, no els va a.

AMENAÇAR-LOS

, Ef 6:9 mateixa manera, sense a.

AMENACEM-LOS

, Fe 4:17 a. i diguem-los

AMIC

, 2Cr 20:7 el teu a. Abraham

Pr 3:32 és a. íntim dels que són rectes

Pr 17:17 a. de veritat estima en tot moment

Pr 18:24 a. més a prop que un germà

Pr 27:6 ferides que et fa un a. són fidels

Jm 2:23 Abraham anomenat a. de Jehovà

Jm 4:4 a. del món, enemic de Déu

AMICS

, Sl 25:14 Els que temen Jehovà són seus a. íntims

Pr 14:20 el ric té molts a.

Pr 16:28 qui difon calúmnies separa bons a.

Lc 16:9 feu a. per mitjà de riqueses injustes

Jn 15:13 dona la vida pels seus a.

Jn 15:14 meus a. si feu el que us mano

AMISTAT

, 2Te 3:14 deixar de tenir a. amb ell

AMO

, Mt 9:38 pregueu a l’A. de la sega que

Lc 12:45 diu dins seu: El meu a. tarda

Rm 6:14 el pecat no ha de ser el vostre a.

Rm 14:4 Que es mantingui dret és cosa del seu a.

Col 4:1 també teniu un A. al cel

AMOR

, Ct 8:6 l’a. és tan fort com la mort

Mt 24:12 es refredarà l’a. de la majoria

Jn 15:13 Ningú té un a. més gran que

Rm 8:39 separar-nos de l’a. de Déu

Rm 12:10 Mostreu-vos afecte amb a. fraternal

Rm 13:10 l’a. és el compliment de la llei

1Co 8:1 coneixement omple d’orgull, l’a. edifica

1Co 13:2 però no tinc a., no soc res

1Co 13:8 L’a. no falla mai

1Co 13:13 la més gran és l’a.

1Co 16:14 Feu-ho tot amb a.

2Co 2:8 que li reafirmeu el vostre a.

Col 3:14 a., un vincle d’unió perfecte

1Pe 4:8 l’a. cobreix una multitud de pecats

1Jn 4:8 Déu és a.

1Jn 4:10 L’a. consisteix en això

1Jn 5:3 l’a. a Déu consisteix en això

Jud 21 us mantindreu en l’a. de Déu

Ap 2:4 has perdut l’a. que tenies al principi

AMOR LLEIAL

, Ex 34:6 Jehovà, ple d’a.

Sl 13:5 confio en el teu a.

Sl 136:1-26 El seu a. dura per sempre

Os 6:6 el que em complau és l’a.

AMOS

, Mt 6:24 Ningú pot ser esclau de dos a.

ANALITZI

, Ga 6:4 cadascú a. les seves accions

ANANIES

, Fe 5:1 A. i la seva dona Safira

ANCIÀ DE DIES

, Dn 7:9 l’A. va seure

ANCIANS

, Tt 1:5 perquè nomenessis a.

ÀNCORA

, He 6:19 esperança és una à. per a l’ànima

ÀNGEL

, 2Re 19:35 l’à. va matar 185.000

Sl 34:7 L’à. de Jehovà acampa al voltant

Dn 3:28 ha enviat el seu à. i ha salvat

Os 12:4 Va continuar lluitant amb l’à.

Fe 5:19 l’à. va obrir portes de la presó

Fe 12:11 ha enviat el seu à. i m’ha rescatat

ÀNGELS

, Gn 28:12 à. pujaven i baixaven

Jb 4:18 troba defectes en els seus à.

Mt 13:41 enviarà à., i trauran del Regne

Mt 22:30 són com els à. al cel

Mt 24:31 els à. reuniran els seus escollits

1Co 4:9 un espectacle per als à.

1Co 6:3 No sabeu que jutjarem à.?

He 13:2 van acollir à. sense saber-ho

1Pe 1:12 Els à. desitgen mirar atentament

Jud 6 à. no van mantenir posició original

ANGOIXA

, Jb 6:2 pesar tota la meva a.

Sl 46:1 comptar seva ajuda en moments d’a.

Lc 21:25 a. entre les nacions, no sabran què fer

ANGOIXAT

, 2Sa 22:7 Quan estava a., clamava a

Sl 119:50 Això em consola quan estic a.

Is 38:14 Jehovà, estic molt a. Ajuda’m!

ANGOIXEU

, Mt 10:19 no us a. sobre què direu

Flp 4:6 No us a. per res

ANGOIXIS

, Is 41:10 No t’a., perquè soc el teu Déu

ÀNIM

, Fe 13:15 paraula d’à., digueu-la

ÀNIMA

, Ez 18:4 L’à. que peca morirà

Mt 22:37 Estima Jehovà amb tota à.

Ef 6:6 fan la voluntat de Déu amb tota à.

Col 3:23 Tot el que feu, feu-ho amb tota l’à.

ANIMAL

, Gn 7:2 De cada a. pur, agafa’n set

Lv 18:23 relacions sexuals amb un a.

ANIMALS

, Lv 26:6 Faré desaparèixer els a. ferotges

Pr 12:10 El just cuida els seus a.

Ec 3:19 humans i a. tenen el mateix final

Ez 34:25 faré desaparèixer els a. salvatges

Os 2:18 pacte amb els a. salvatges

ANIMANT-VOS

, Col 3:16 Continueu a. els uns als altres

ANIMAR

, Fe 28:15 Pau els va veure, es va a. molt

Tt 1:9 a. amb l’ensenyança i censurar

ANIMEM

, Rm 1:12 ens a. els uns als altres

ANIMEM-NOS

, He 10:25 a. uns als altres, i més ara

ÀNIMES

, Nm 31:28 una de cada 500 à. de

ANIVERSARI

, Gn 40:20 el faraó va celebrar el seu a.

Mt 14:6 Durant l’a. d’Herodes

ANNA

, Lc 2:36, 37 profetessa A., viuda de 84 anys

ANSIETAT

, Pr 12:25 L’a. esclafa el cor

ANTICRISTS

, 1Jn 2:18 ara han aparegut molts a.

ANTINATURALS

, Rm 1:26 dones relacions a.

Jud 7 van satisfer desitjos carnals a.

ANY

, Nm 14:34 40 dies, per cada dia un a.

APARENÇA

, Mt 22:16 no et fixes en la seva a.

2Co 10:7 Vosaltres jutgeu les coses per l’a.

APARENCES

, Jn 7:24 Deixeu de jutjar per les a.

Ga 2:6 Déu no es deixa endur per les a.

APARTEU-VOS

, Mt 7:23 A., vosaltres que feu el mal!

APOĿLOS

, Fe 18:24 A., un home eloqüent

APOSTASIA

, 2Te 2:3 abans ha de venir l’a.

APÒSTATA

, Pr 11:9 l’a. arruïna els altres

APÒSTOLS

, Mt 10:2 noms dels 12 a.

Fe 15:6 els a. i els ancians es van reunir

1Co 15:9 soc el més petit dels a.

APRENDRAN

, Dt 4:10 Reuneix-me el poble, així a.

APRENDRE

, Flp 4:9 Poseu en pràctica el que vau a.

APRENENT

, 2Tm 3:7 sempre a., però mai

APROFITAT

, 2Co 7:2 no ens hem a. de ningú

APROPAR-ME

, Sl 73:28 a. a Déu és bo per a mi

APROPEU-VOS

, Jm 4:8 A. a Déu i ell s’aproparà

APROVACIÓ

, Lc 3:22 ets el meu Fill, tens la meva a.

Jn 12:43 s’estimaven més a. dels homes

1Co 7:33 guanyar-se l’a. de l’esposa

APROVAT

, 2Tm 2:15 presentar-te davant de Déu a.

ÀQUILA

, Fe 18:2 va trobar un jueu que es deia À.

ARADA

, Lc 9:62 la mà a l’a. i mira enrere

ARARAT

, Gn 8:4 arca es va quedar a les muntanyes d’A.

ARBRE

, Gn 2:9 a. coneixement del bé i del mal

Gn 2:9 a. de la vida al mig del jardí

Sl 1:3 com a. plantat vora corrents d’aigua

Dn 4:14 Taleu l’a., talleu-li les branques

Ap 2:7 menjar de l’a. de la vida

ARBRES

, Is 61:3 anomenaran grans a. de justícia

Ez 47:12 A les dues vores creixeran tot tipus d’a.

Ap 22:14 tindran dret als a. de la vida

ARBUST

, Fe 7:30 va aparèixer en la flama d’un a.

ARC IRIS

, Gn 9:13 el meu a. com a senyal

ARCA

, Gn 6:14 Fes-te una a.

Ex 25:10 Feu una a. de fusta d’acàcia

2Sa 6:6 Uzà va agafar l’A.

1Cr 15:2 Ningú ha de portar l’A. a part dels levites

ARCÀNGEL

, 1Te 4:16 amb veu d’a.

Jud 9 l’a. Miquel va tenir un desacord amb

AREÒPAG

, Fe 17:22 Pau dret al mig de l’A.

ARMA

, Is 54:17 Cap a. que fabriquin contra tu

ARMADURA

, Ef 6:11 Poseu-vos l’a. completa

Ef 6:13 l’a. completa de Déu

ARMES

, 2Co 10:4 a. nostra lluita no són humanes

ARRELATS

, Col 2:7 a. i ben establerts en la fe

ARRELS

, Lc 8:13 l’accepten, però no tenen a.

ARRISCAT

, Rm 16:4 han a. la seva vida per mi

ARROGÀNCIA

, Dt 17:12 Si algú per a. no escolta el jutge

Sl 19:13 Impedeix que actuï amb a.

Pr 11:2 Quan arriba l’a., ve

ARROGANTS

, Jm 4:6 Déu s’oposa als a.

ART D’ENSENYAR

, 2Tm 4:2 amb molta paciència i a.

ÀRTEMIS

, Fe 19:34 van cridar: Gran és l’À.!

ASPECTE

, 1Sa 16:7 No et fixis en el seu a.

ASSASSÍ

, Jn 8:44 Des que va començar va ser un a.

ASSASSINIS

, Ex 20:13 No a.

ASSEGUREU

, Flp 1:10 us a. de les coses més importants

ASSENYALAT

, 2Te 3:14 a. i deixar de tenir amistat

ASSUMPTES

, 1Te 4:11 ocupar-vos dels vostres a.

1Pe 4:15 ficar-se en els a. dels altres

ASTRÒLEGS

, Mt 2:1 van arribar uns a.

ATENTAMENT

, 1Pe 1:12 àngels desitgen mirar a.

ATERRIDOR

, He 10:31 És a. caure en mans de Déu

ATREGUI

, Jn 6:44 a menys que el Pare l’a.

ATREVEIXO

, Esd 9:6 no m’a. a aixecar la mirada

ATREVIMENT

, 1Sa 15:23 actuar amb a. és tan greu com

ATURA’T

, Jb 37:14 a. i reflexiona en les meravelloses

AUTOCONTROL

, 1Co 7:5 temptar per falta d’a.

Ga 5:22, 23 el fruit de l’esperit és a.

AUTORITAT

, Gn 1:28 a. sobre els animals

Mt 28:18 He rebut tota l’a.

Lc 4:6 Et donaré a. sobre aquests regnes

1Co 9:18 per no abusar de l’a.

2Pe 2:10 els que menyspreen l’a.

AUTORITATS

, Rm 13:1 se sotmeti a les a. superiors

Tt 3:1 obedients a les a.

AVANÇA

, Jl 2:7 Cadascun d’ells a. cap endavant

AVERGONYEIX

, Mc 8:38 Si algú s’a. de mi

He 11:16 Déu no s’a. d’ells

AVERGONYEIXI

, 1Pe 4:16 pateix per ser cristià, que no se n’a.

AVERGONYEIXIS

, 2Tm 1:8 no t’a. del testimoni

AVERGONYEIXO

, Rm 1:16 no m’a. de les bones notícies

AVERGONYIR-SE

, 2Tm 2:15 treballador que no té de què a.

AVERGONYIR-VOS

, 1Co 4:14 No per a., sinó per

AVERGONYIT

, Esd 9:6 a. aixecar la mirada a Déu

AVERGONYITS

, Sl 25:3 posen esperança en tu mai a.

AVIS

, 1Tm 5:4 pagar als a. el que els deuen

AVORTAMENTS

, Ex 23:26 no patiran a.

AZAZEL

, Lv 16:8 Aaron tirarà les sorts per a A.

B

BAAL

, Jr 19:5 cremar els fills al foc per a B.

BABEL

, Gn 11:9 va rebre el nom de B.

BABILÒNIA

, Jr 51:6 Fugiu de B.

Jr 51:30 guerrers de B. han deixat de lluitar

Jr 51:37 B. es convertirà en un munt de runes

Ap 17:5 B. la Gran, la mare de

Ap 18:2 B. la Gran ha caigut

BALAAM

, Nm 22:28 la burra va dir a B.

BALANCES

, Lv 19:36 Feu servir b. exactes

Pr 11:1 Jehovà detesta les b. trucades

BALLANT

, Jt 11:34 la seva filla va sortir b.

BANQUET

, Is 25:6 b. de plats, b. de vi

BANYA

, Dn 8:8 la gran b. es va trencar

BANYES

, Dn 7:7 una quarta bèstia, tenia deu b.

BARALLAR

, 2Tm 2:24 esclau del Senyor no s’ha de b.

BARUC

, Jr 45:2 B., això és el que Jehovà sobre tu

BATALLA

, 1Sa 17:47 La b. és de Jehovà

BATEGÉS

, Mt 3:13 va anar perquè Joan el b.

BATEGEU-LOS

, Mt 28:19 feu deixebles, b.

BATEGI

, Fe 8:36 Què impedeix que em b.?

BATEIG

, Lc 3:3 b. en senyal de penediment

Rm 6:4 b. en la seva mort

1Pe 3:21 el b. ara us salva

BATEJAR

, Fe 2:41 es van b. unes 3.000 persones

, Gn 3:5 sereu com Déu: coneixereu el b. i el mal

Dt 10:13 obeeixis els manaments perquè et vagi b.

Js 1:8 Així tot el que facis t’anirà b.

1Re 2:3 t’anirà b. en tot el que facis

2Cr 20:20 fe en els profetes, i us anirà b.

Sl 1:3 Tot el que faci li sortirà b.

Fe 20:20 mai he deixat dir-vos res per vostre b.

1Co 7:35 us ho dic pel vostre b.

Ga 6:9 no deixem de fer el b.

Ga 6:10 fem el b. a tothom

BELLESA

, Pr 6:25 No desitgis la seva b.

Pr 31:30 la b. pot esvair-se

Ez 28:17 cor orgullós per la teva b.

BELSATSAR

, Dn 5:1 rei B. va fer un gran banquet

BENEDICCIÓ

, Dt 30:19 he posat davant vostre b. i maledicció

Pr 10:22 La b. de Jehovà és el que enriqueix

BENEDICCIONS

, Ml 3:10 aboco b. fins que no falti res

BENEEIXI

, Nm 6:24 Que Jehovà et b.

Rt 2:12 Que Jehovà et b. pel que has fet

BENEEIXIS

, Gn 32:26 No et deixaré marxar fins que em b.

BENEFICI

, 1Co 10:24 busqui b. dels altres

BENEFICIÓS

, 1Co 6:12 Tot permès, però no tot b.

BENEÏDA

, Jt 5:24 Jael és la més b. de totes les dones

BENEINT

, Lc 6:28 b. els que us maleeixen

Rm 12:14 Continueu b. els que us persegueixen

BENEIR

, Gn 1:28 Déu els va b. i els va dir

BENEÏT

, Jn 12:13 B. qui ve en nom de Jehovà

BERNABÉ

, Fe 9:27 B. el va ajudar

BESSALEL

, Ex 31:2 He escollit B.

BÈSTIES

, Dn 7:3 quatre b. van sortir del mar

BETEL

, Gn 28:19 li va posar el nom de B.

BETLEM

, Mi 5:2 B. Efrata, de tu sortirà

BETSABÉ

, 2Sa 11:3 B., la dona d’Uries

BLANQUEJAT

, Ap 7:14 les han b. amb la sang del Corder

BLASFEMI

, Mc 3:29 qui b. contra l’esperit sant

BLAT

, Mt 13:25 va sembrar mala herba entre el b.

BO

, Gn 1:31 tot el que havia fet era molt b.

Pr 11:17 Un home b. es beneficia a si mateix

Rm 5:7 morir per un home b.

BOCA

, Sl 8:2 Per mitjà de la b. dels nens

Rm 10:10 amb la b. es fa la declaració pública

Jm 3:10 De la mateixa b. surten

BOIG

, Jn 10:20 Està endimoniat i s’ha tornat b.

BOIRA

, Jm 4:14 b. que apareix per poc temps

BONDADOSA

, Fe 28:2 va ser extraordinàriament b.

BONDAT

, Pr 31:26 llei de la b. és a la seva llengua.

BONDAT IMMERESCUDA

, Jn 1:17 b. per mitjà de Jesucrist

1Co 15:10 la b. no ha sigut inútil

2Co 6:1 no accepteu la b. i després

2Co 12:9 Ja en tens prou amb la b.

BONES

, Rm 7:19 No faig coses b. que desitjo

BONES NOTÍCIES

, Is 52:7 els peus de qui porta b.

Mt 24:14 b. del Regne es predicaran

Lc 4:43 anunciar b., per això he sigut enviat

Rm 1:16 no m’avergonyeixo de les b.

1Co 9:16 ai si no prediqués les b.!

1Co 9:23 ho faig tot per les b.

BONIC

, Pr 19:11 és b. passar per alt una ofensa

BORRATXO

, 1Co 5:11 deixeu de relacionar-vos amb un b.

BORRATXOS

, Pr 23:21 els b. acabaran en la pobresa

1Co 6:10 els b. no heretaran el Regne

BOU

, Dt 25:4 No posis morrió al b.

Pr 7:22 com un b. a l’escorxador

BOUS

, 1Co 9:9 És que Déu es preocupa dels b.?

BRASES

, Rm 12:20 b. enceses sobre el seu cap

BRILLANT

, Is 14:12 Has caigut del cel, estel b.

BROMA

, Gn 19:14 van pensar que Lot feia b.

Pr 26:19 Només era una b.!

BROT

, Jr 23:5 faré sortir de David un b. just

BRUIXOT

, Fe 13:6 Barjesús era b.

BUFETADES

, Jn 19:3 li donaven b.

BURLA

, Ga 6:7 de Déu no se’n b. ningú

BURLAR-SE

, Lc 22:63 van començar a b. d’ell

BURLARAN

, Lc 18:32 se’n b. i li escopiran

BURLEN

, Jr 20:7 Tot el dia es b. de mi

BURLETES

, 2Pe 3:3 als últims dies vindran b.

BURRA

, Nm 22:28 Jehovà va fer que la b. parlés

BURRO

, Za 9:9 El teu rei ve sobre un b.

BUSCA

, Lc 15:8 b. la moneda fins que la troba

Jn 4:23 Pare b. aquest tipus de

BUSCANT

, Col 3:1 seguiu b. les coses de dalt

BUSCAR

, Sl 119:176 Vine a b. el teu servent

BUSCARÉ

, Ez 34:11 jo b. les meves ovelles

BUSQUEN

, 2Cr 16:9 ulls de Jehovà b. per tota la terra

BUSQUES

, 1Cr 28:9 Si el b., deixarà que el trobis

BUSQUESSIN

, Fe 17:27 perquè b. Déu

BUSQUEU

, Is 55:6 B. Jehovà mentre se’l pugui

So 2:3 b. Jehovà mansos de la terra

C

CABELLS

, Pr 16:31 c. blancs són corona de bellesa

Mt 10:30 té comptats els vostres c.

Lc 21:18 no es perdrà ni un dels c.

1Co 11:14 c. llargs deshonra per a l’home

CABRES

, Mt 25:32 pastor separa ovelles de c.

CAÇA

, Lv 17:13 Si c., que en vessi la sang

CAIGUI

, Pr 24:16 encara que el just c. set vegades

CAÍN

, 1Jn 3:12 No ser com C., que va matar

CALB

, Lv 13:40 Si un home es queda c., és pur

CALCULAR

, Lc 14:28 s’asseu a c. les despeses

CALEB

, Nm 13:30 C. intenta tranquiŀlitzar la gent

Nm 14:24 C. ha tingut un esperit diferent

CALLADA

, Is 53:7 ovella c. davant esquiladors

CALLAR

, Ec 3:7 temps de c. i

1Pe 2:15 feu c. els insensats

CALLAVA

, Sl 32:3 Mentre c., els meus ossos

CALLEU

, Sl 4:4 Digueu en el cor i c.

CALMA

, Pr 17:27 el que té discerniment manté la c.

CALMAT

, Pr 14:30 Un cor c. dona vida al cos

1Pe 3:4 esperit c. i dòcil

CALUMNIEN

, 1Co 4:13 Quan ens c., responem amb

CALÚMNIES

, Lv 19:16 No vagis escampant c.

Pr 16:28 qui difon c. separa bons amics

CAMELL

, Mt 19:24 més fàcil que un c. passi

CAMÍ

, Pr 4:18 c. dels justos com la llum brillant

Pr 16:25 c. que sembla bo, acaba a la mort

Is 30:21 Aquest és el c. Segueix-lo

Mt 7:14 estret el c. que duu a la vida

Mt 13:4 llavors van caure a la vora del c.

Jn 14:6 Jo soc el c., la veritat i la vida

Fe 9:2 els que trobés que pertanyessin al C.

CAMINANT

, Jn 6:19 Jesús c. sobre l’aigua

CAMINIS

, Mi 6:8 que c. amb modèstia al costat

CAMP

, Mt 13:38 el c. és el món

1Co 3:9 sou el c. de Déu que ell cultiva

CAMPS

, Jn 4:35 mireu els c., estan blancs

CANÀ

, Jn 2:1 casament a C. de Galilea

CANÇÓ

, Sl 98:1 Canteu a Jehovà una c. nova

CANÇONS

, Ne 12:46 c. de lloança i d’agraïment

Fe 16:25 Pau i Siles cantant c. a Déu

Col 3:16 c. espirituals cantades amb gratitud

CANSA

, Is 40:28 Mai es c. ni s’esgota

CANSADA

, Pr 25:25 Com aigua fresca per ànima c.

CANSARAN

, Is 40:31 caminaran i no es c.

CANSAT

, Is 50:4 respondre qui està c. amb paraules

CANSATS

, Is 40:29 Dona forces als c.

CANSEM

, Ga 6:9 si no ens c., recollirem

CANSEU

, He 12:3 no us c. ni us rendiu

CANTANT

, Ef 5:19 c. i fent música per a Jehovà

CANTANTS

, 1Cr 15:16 David va dir que manessin als c.

CANTAR

, Mt 26:30 després de c. lloances

CANTEU

, Sl 96:1 C. a Jehovà una cançó nova

CANVIO

, Ml 3:6 Jo soc Jehovà i no c.

CANVIS

, 2Co 13:11 continueu fent els c. necessaris

CAP

, Gn 3:15 Ell t’esclafarà el c.

Dn 2:32 El c. de l’estàtua era d’or pur

1Co 11:3 el c. de la dona és l’home

Ef 5:23 el Crist és el c. de la congregació

Ef 5:23 marit és el c. de la seva esposa

CAPACITAT

, Pr 1:4 c. de raonar als joves

Mt 25:15 a cadascun segons la seva c.

CAPACITATS

, 2Co 3:5 estem c. gràcies a Déu

2Tm 2:2 homes c. per ensenyar a altres

CARBASSERA

, Jon 4:10 t’ha fet pena una c.

CARN

, Gn 2:24 i seran una sola c.

Jb 33:25 Que la seva c. es torni més sana que

Pr 23:20 ni entre els que s’afarten de c.

Rm 8:5 els que viuen guiats per la c.

1Co 15:50 c. i sang no poden heretar el Regne

Ga 5:19 obres de la c. es veuen clarament

CARNAL

, Col 2:18 seva manera de pensar c.

CARNALS

, 1Co 3:3 encara sou persones c.

CÀRREC

, Fe 1:20 que un altre ocupi seu c.

CÀRREGA

, Sl 38:4 Els meus errors són c. pesada

Sl 55:22 Llança la teva c. sobre Jehovà

Ga 6:5 cadascú portarà seva c.

1Te 2:6 podríem haver sigut una c. econòmica

He 12:1 traguem-nos tota c.

1Jn 5:3 els seus manaments no són una c.

Ap 2:24 no us imposo cap altra c.

CÀRREGUES

, Sl 68:19 Jehovà ens porta les c.

Lc 11:46 poseu c. difícils de portar

Fe 15:28 no posar-vos més c. a part de

Ga 6:2 portant-vos les c. els uns als altres

CARRERA

, Fe 20:24 acabi la meva c. i ministeri

CARROS

, Jt 4:13 900 c. amb falçs de ferro

2Re 6:17 c. de foc tot al voltant d’Eliseu

CASA

, 2Sa 7:13 ell construirà una c. per al meu nom

Sl 27:4 viure a la c. de Jehovà tots els dies

Sl 101:2 Dins de c. caminaré amb cor íntegre

Sl 127:1 Si Jehovà no construeix la c.

Is 56:7 La meva c. s’anomenarà c. d’oració

Lc 2:49 he d’estar a la c. del meu Pare

Jn 2:16 Deixeu de fer la c. del meu Pare un mercat

Jn 14:2 A c. del meu Pare hi ha molts llocs

Fe 5:42 c. per c., no deixaven d’ensenyar

Fe 20:20 ensenyar-vos en públic i c. per c.

1Co 7:38 qui no es c. farà millor

2Co 5:1 una c. que no està feta per mans humanes

He 3:4 tota c. ha sigut construïda per algú

CASAMENT

, Mt 22:2 rei va preparar banquet de c.

Jn 2:1 un banquet de c. a Canà

Ap 19:7 ha arribat el c. del Corder

CASAR-SE

, 1Co 7:9 millor c. que estar encès de

1Co 7:39 lliure per c. en el Senyor

CASAT

, 1Co 7:32 no c. es preocupa del Senyor

CASATS

, 1Co 7:8 Als no c. i a les viudes

CASAVEN

, Mt 24:38 Els dies abans del Diluvi, es c.

CASC

, Ef 6:17 Poseu-vos el c. de la salvació

CASEN

, Mt 22:30 en la resurrecció no es c.

CASES

, Is 65:21 Construiran c. i hi viuran

Fe 7:48 Altíssim no viu en c. fetes

CASÉS

, Gn 27:46 Si Jacob es c. amb filles d’Het

CASIN

, 1Co 7:36 no peca, que es c.

CAU

, Ec 4:10 si un d’ells c., l’altre el pot ajudar

CAURE

, Mt 13:41 les coses que fan c. en pecat

1Co 10:12 que miri de no c.

CAUSES

, 1Co 6:7 c. legals els uns contra els altres

CAUTELÓS

, Pr 14:16 El savi és c. i s’allunya del mal

CAUTELOSOS

, Mt 10:16 c. com serps, innocents com coloms

CAVALL

, Ap 6:2 un c. blanc, el seu genet

Ap 19:11 va aparèixer un c. blanc

CEC

, Lv 19:14 No posis cap obstacle davant un c.

CECS

, Gn 19:11 van deixar c. els homes

Is 35:5 els ulls dels c. seran oberts

Mt 15:14 Són guies c.

CEFES

, 1Co 15:5 es va aparèixer a C.

Ga 2:11 C. a Antioquia, em vaig enfrontar amb ell

CEGAT

, 2Co 4:4 el déu d’aquest sistema ha c. la ment

CEL

, Sl 8:3 Quan miro el c., la lluna i les estrelles

Sl 19:1 El c. proclama la glòria de Déu

Jn 3:13 cap home ha pujat al c.

2Co 12:2 va ser endut al tercer c.

2Pe 3:13 un c. nou i una terra nova

CENTRADA

, Col 3:2 ment c. en coses de dalt

CENTRAR-SE

, Rm 8:6 c. en la carn porta a la mort

CENTREU

, Rm 12:16 No us c. en coses grans

CEP

, Jn 15:1 soc el c. veritable, i el meu Pare

CEPTRE

, Gn 49:10 El c. no s’apartarà de Judà

Sl 2:9 Les destrossaràs amb c. de ferro

CERCLE

, Is 40:22 viu per damunt del c. de la terra

CERTIFICAT

, Dt 24:1 escriure-li un c. de divorci

Mt 19:7 donar un c. de divorci

CÈSAR

, Mt 22:17 permès pagar l’impost al C.?

Mt 22:21 pagueu al C. el que és del C.

Mc 12:17 Pagueu al C. el que és del C.

Jn 19:12 Si l’alliberes, no ets amic del C.

Jn 19:15 No tenim altre rei que el C.

Fe 25:11 Apeŀlo al C.!

CINTURÓ

, Is 11:5 La justícia serà el c.

CIR

, Esd 6:3 C.: Que reconstrueixin la casa

Is 45:1 al seu ungit, a C., a qui tinc agafat

CIRCUMCISIÓ

, Rm 2:29 la seva c. és la del cor

1Co 7:19 La c. no és important

CISTELLS

, Mt 14:20 van omplir 12 c. amb els trossos

CISTERNA

, Pr 5:15 Beu de la teva pròpia c.

CIUTADANIA

, Flp 3:20 tenim la nostra c. al cel

CIUTAT

, He 11:10 c. que té fonaments verdaders

CIUTATS

, Lc 4:43 anunciar bones notícies a altres c.

CIUTATS DE REFUGI

, Nm 35:11 c. accessibles

Js 20:2 escolliu-vos c.

CLASSE

, 1Co 9:22 tot a gent de tota c.

CLAU

, Lc 11:52 heu pres la c. del coneixement

CLAUS

, Mt 16:19 Et donaré les c. del Regne

Ap 1:18 tinc les c. de la mort i de la Tomba

CLAVARÉ

, 1Sa 18:11 El c. a la paret! Però David

CLOT

, Mt 15:14 tots dos cauran en un c.

COBDÍCIA

, Lc 12:15 eviteu tot tipus de c.

Col 3:5 c., que és idolatria

COBDICIÓS

, 1Co 5:11 deixeu de relacionar-vos amb un c.

COBDICIOSOS

, 1Co 6:10 els c. no heretaran el Regne

COBRA

, Is 11:8 jugarà sobre el forat d’una c.

COBRADOR D’IMPOSTOS

, Mt 18:17 considera’l un c.

Lc 18:11 gràcies perquè no soc com aquest c.

COBREIX

, 1Co 11:6 si una dona no es c.

COIX

, Ml 1:8 quan oferiu un animal c. o malalt

COIXOS

, Is 35:6 els c. saltaran com els cérvols

COĿLABORADORS

, 1Co 3:9 som c. de Déu

COLLIRÀ

, 2Co 9:6 qui sembra poc c. poc

COLLIRAN

, Os 8:7 sembren vent i c. tempesta

COLLITA

, Mt 9:37 c. molt gran, pocs treballadors

COLOM

, Mt 3:16 l’esperit de Déu baixava com un c.

COLOMS

, Mt 10:16 innocents com els c.

COLPEJO

, 1Co 9:27 c. el meu cos i el faig esclau

COLUMNA

, Ex 13:22 c. de núvol, c. de foc

1Tm 3:15 c. i suport de la veritat

COLUMNES

, Ga 2:9 eren considerats c.

COMBAT

, 1Co 14:8 qui es prepararà per al c.?

COMENÇAMENT

, Mt 24:8 el c. de grans sofriments

COMERCIANTS

, Ap 18:3 c. s’han enriquit

COMPADIR

, Mt 20:34 se’n va c. i els va tocar els ulls

COMPADIR-SE

, He 4:15 c. de les nostres debilitats

1Jn 3:17 però no vol c.

COMPANY

, Sl 55:13 ets el meu c., a qui conec bé

COMPANYIES

, 1Co 15:33 Les males c. fan perdre

COMPARACIÓ

, Mt 13:34 mai els parlava sense utilitzar c.

COMPARACIONS

, Mc 4:2 va començar a ensenyar amb c.

COMPARAR-SE

, Ga 6:4 sense c. amb els altres

COMPARAREU

, Is 46:5 Amb qui em c.

COMPARTIU

, Rm 12:13 C. segons les necessitats

COMPASSIÓ

, Mt 9:13 Vull c., i no sacrificis

Mt 9:36 Quan veia aquelles persones, sentia c.

Rm 12:1 per la c. de Déu, us suplico

Col 3:12 vestiu-vos de tendra c.

COMPASSIU

, Ex 34:6 Jehovà, Déu misericordiós i c.

COMPATRIOTES

, 1Te 2:14 patit a mans dels c.

COMPENSACIÓ

, Ex 21:36 ha de pagar com a c.

COMPETENTS

, Ex 18:21 escollir homes c., de confiança

COMPETICIONS

, Ga 5:26 No promovent c.

COMPLAGUEU

, Col 1:10 així el c. en tot

COMPLAU

, Sl 149:4 Jehovà es c. en el seu poble

COMPLIR

, Mt 5:17 No a destruir la Llei, sinó a c.

COMPLIRÀ

, Is 55:11 paraula de la meva boca c. tot

COMPORTEU-VOS

, 1Pe 2:12 C. de manera exceŀlent

COMPRAR

, Ap 5:9 amb la sang vas c. persones

COMPRATS

, 1Co 7:23 Heu sigut c. pagant un preu

COMPROVAT

, 1Pe 2:3 hàgiu c. que el Senyor és bo

COMPROVEU

, 1Te 5:21 C. totes les coses

1Jn 4:1 c. si les declaracions inspirades

COMPTAR

, Sl 90:12 Ensenya’ns a c. nostres dies

COMPTAT

, Lc 22:37 c. entre els delinqüents

COMÚ ACORD

, 1Co 7:5 si ho feu, que sigui de c.

COMUNICACIÓ

, Pr 15:22 Quan no hi ha c., plans fracassen

CONCLUSIÓ

, Ec 12:13 aquesta és la c.: tem

CONCUBINES

, 1Re 11:3 700 esposes i 300 c.

CONDEMNA

, 1Co 11:29 menja i beu la seva c.

CONDUCTA

, Ga 6:16 caminen segons norma de c.

1Pe 3:1 marits guanyats per la c.

1Pe 3:16 avergonyits per la vostra bona c.

CONDUCTA DESCARADA

, Ga 5:19 immoralitat, c.

2Pe 2:7 Lot molt angoixat per la c.

CONEGUTS

, 2Co 6:9 desconeguts, encara que som c.

CONEIX

, Is 5:13 anirà a l’exili perquè no em c.

Ga 4:9 ara que Déu us c. a vosaltres

CONEIXEMENT

, Pr 1:7 temor, primer pas per obtenir c.

Pr 2:10 c. arribi a ser plaer per a l’ànima

Pr 24:5 amb c. l’home es fa més fort

Is 11:9 la terra s’omplirà del c. de Jehovà

Dn 12:4 el c. verdader augmentarà

Os 4:6 Com que has rebutjat el c.

Ml 2:7 llavis d’un sacerdot han de protegir el c.

Lc 11:52 heu pres la clau del c.

Rm 10:2 no es basa en c. exacte

1Co 8:1 el c. omple d’orgull, l’amor edifica

Col 3:10 per mitjà del c. es va renovant

1Tm 2:4 arribin a tenir un c. exacte

CONÈIXER

, Jr 31:34 Has de c. Jehovà!

CONFESSA

, Pr 28:13 a qui c. se li mostrarà misericòrdia

CONFESSAR

, Sl 32:5 finalment et vaig c. el meu pecat

CONFESSEM

, 1Jn 1:9 si c. pecats, ens els perdonarà

CONFESSEU

, Jm 5:16 c. pecats els uns als altres

CONFIA

, Sl 84:12 feliç l’home que c. en tu

Pr 3:5 C. en Jehovà amb tot el cor

Pr 14:16 l’estúpid c. massa

Pr 28:26 Qui c. en el seu cor és estúpid

Jr 17:5 Maleït l’home que c. en humans

CONFIANÇA

, Ex 18:21 has d’escollir homes de c.

Sl 19:7 recordatoris de Jehovà són de c.

Sl 33:4 tot el que ell fa és digne de c.

Sl 146:3 No poseu c. en prínceps

Pr 3:26 Jehovà serà la teva font de c.

2Co 5:6 estem plens de c.

Tt 2:10 demostrin que són dignes de c.

CONFIARÀ

, Lc 16:11 qui us c. riqueses de veritat?

CONFIARAN

, Sl 9:10 coneixen el teu nom, c. en tu

CONFIDÈNCIA

, Pr 11:13 persona fiable sap guardar c.

CONFIDENCIAL

, Pr 20:19 calumniador va escampant coses c.

CONFIDÈNCIES

, Pr 25:9 no revelis les c.

CONFIEM

, 2Te 3:4 c. que esteu obeint

CONFIÉSSIM

, 2Co 1:9 no c. en nosaltres, sinó en Déu

CONFIEU

, Sl 62:8 C. en ell en tot moment

CONFIO

, Sl 31:5 C. meu esperit a les teves mans

Sl 56:11 C. en Déu, no tinc por

CONFÚS

, 1Co 14:8 si el toc de trompeta és c.

CONGREGACIÓ

, Sl 22:25 T’alabaré enmig gran c.

Sl 40:9 Anuncio bones notícies enmig gran c.

Mt 16:18 sobre aquesta roca edificaré c.

Fe 20:28 pastureu la c. de Déu

Rm 16:5 Saludeu la c. de casa seva

CONSCIÈNCIA

, Rm 2:15 seva c. dona testimoni amb ells

Rm 13:5 també per la vostra c.

Rm 13:5 cal que us sotmeteu per la vostra c.

1Co 8:12 feriu la seva c. dèbil

2Co 4:2 ens recomanem a tota c.

1Tm 4:2 que tenen la c. insensible

1Pe 3:16 Mantingueu una bona c.

1Pe 3:21 demaneu a Déu una bona c.

CONSCIÈNCIES

, He 9:14 purificarà c. d’obres

CONSELLER

, Is 9:6 Se l’anomenarà Meravellós C.

CONSELLERS

, Pr 15:22 molts c. coses surten bé

CONSEQÜÈNCIES

, Pr 27:12 inexperts pateixen les c.

CONSOL

, Rm 15:4 el c. de les Escriptures

2Co 1:3 el Déu de tot c.

CONSOLAR

, Jb 2:11 compartir el dolor de Job i c.

Jb 16:2 En comptes de c. em feu patir

Is 61:2 per c. els que estan de dol

Jr 31:15 Raquel no s’ha deixat c.

2Co 1:4 puguem c. els que passen

1Te 2:11 us vam aconsellar i c.

CONSOLAT

, Is 49:13 Jehovà ha c. el seu poble

CONSOLATS

, Mt 5:4 Feliços els que es lamenten, seran c.

CONSOLAVES

, Sl 94:19 em sentia superat, tu em c.

CONSTÀNCIA

, Dn 6:16 a qui serveixes amb c.

CONSTERNAT

, Sl 143:4 el meu cor s’ha quedat c.

CONSTRUEIX

, Sl 127:1 Si Jehovà no c. la casa

CONSTRUÏA

, Lc 17:28 La gent plantava, c.

CONSTRUINT

, 1Co 3:10 cadascú vigili com està c.

CONSTRUIRAN

, Is 65:21 C. cases i hi viuran

CONTAMINA

, 2Co 7:1 netegem-nos de tot el que c.

CONTENT

, Flp 4:11 he après a estar c. sigui

CONTENTS

, Fe 5:41 van sortir molt c. del Sanedrí

1Tm 6:8 menjar i roba, estiguem c.

CONTESTAR

, Pr 15:28 El just medita abans de c.

CONTRA

, Fe 17:7 homes van c. les lleis del Cèsar

Rm 8:31 Déu de part nostra, qui estarà c.?

CONTRIBUCIONS

, 2Cr 31:10 van començar a portar les c.

CONTROLA

, Pr 10:19 qui c. els llavis actua amb prudència

Pr 16:32 És millor qui c. el seu geni

CONTROLAR

, 1Co 6:12 no em deixaré c. per res

1Te 4:4 saber c. el propi cos

CONTROLAR-SE

, 2Tm 2:24 ha de c. quan el tracten malament

CONVENCENT

, 2Co 5:11 seguim c. els homes

CONVENÇUT

, Rm 4:21 totalment c. que Déu podia

Rm 8:38 estic c. que ni la mort ni la vida

Rm 15:14 Germans, estic c. que esteu

CONVENÇUTS

, Col 4:12 c. de la voluntat de Déu

CONVICCIÓ

, 1Te 1:5 amb esperit sant i plena c.

CONVIDAT

, Sl 15:1 qui pot ser un c. a la teva tenda?

CONVIDATS

, Mt 22:14 molts c., pocs escollits

COOPERA

, Ef 4:16 c. gràcies a les articulacions

COOPERIN

, Rm 8:28 fa que totes les seves obres c.

COPA

, Mt 20:22 Podeu beure la c. que estic

Lc 22:20 Aquesta c. representa el nou pacte

Lc 22:42 si ho vols, aparta de mi aquesta c.

1Co 11:25 va fer el mateix amb la c.

CÒPIA

, Dt 17:18 escriurà una c. d’aquesta Llei

COPS

, 2Co 6:5 c., empresonaments

COR

, Gn 6:5 els pensaments del seu c. dolents

Dt 6:6 Aquestes paraules han d’estar al teu c.

1Re 8:38 cadascú sap què fa patir el seu c.

1Cr 28:9 serveix-lo amb tot el teu c.

2Cr 16:9 els que li són lleials amb tot el c.

Esd 7:10 Esdres preparat c. per consultar la Llei

Sl 34:18 Jehovà a prop dels que tenen el c. trencat

Sl 51:10 crea en mi un c. pur

Sl 51:17 no rebutjaràs un c. trencat i esclafat

Sl 147:3 cura els que tenen el c. destrossat

Pr 4:23 Protegeix el c. més que cap altra cosa

Pr 17:22 Un c. alegre és una bona medicina

Pr 28:26 Qui confia en el seu c. és estúpid

Jr 17:9 El c. és més traïdor que qualsevol cosa

Jr 17:10 Jo, Jehovà, miro què hi ha dins del c.

Jr 31:33 Posaré la meva llei al seu c.

Mt 15:19 del c. surten assassinats

Mt 22:37 Estima Jehovà amb tot el c.

Lc 12:34 on està el vostre tresor, també el c.

Lc 24:32 No ens cremava el c. quan ens parlava

Fe 16:14 li va obrir el c. perquè estigués atenta

Rm 6:17 us vau fer obedients de tot c.

He 3:12 tenir c. malvat, allunyat de Déu

1Jn 3:20 fins i tot si el c. ens condemna

CORDA

, Ec 4:12 una c. triple no es trenca fàcilment

CORDER

, Jn 1:29 C. de Déu treu el pecat del món

CORDERS

, Is 40:11 Reunirà els c. amb el seu braç

Jn 21:15 Alimenta els meus c.

CORDES

, Is 54:2 allarga les seves c.

CORÈ

, Nm 26:11 els fills de C. no van morir.

Jud 11 per parlar amb rebeŀlia com C.

CORNADA

, Ex 21:28 Si toro clava c. a un home

CORNELI

, Fe 10:24 C. crida familiars i amics

CORONA

, Pr 12:4 bona esposa és c. per al marit

Mt 27:29 van trenar una c. d’espines

1Co 9:25 per aconseguir c. que es fa malbé

CORRECCIÓ

, Pr 3:11 no menyspreïs la seva c.

Pr 27:5 millor la c. franca que l’amor amagat

CORRECTAMENT

, Ga 5:25 caminant c. d’acord amb l’esperit

CORRECTE

, Mt 6:1 no fer el c. perquè us vegin

CORREGEIX

, Dt 8:5 t’ha corregit com un pare c.

CORREGEIXES

, Sl 94:12 Feliç l’home que tu c.

CORREGIR

, Ef 4:12 amb l’objectiu de c.

CORREGIR-LO

, Ga 6:1 c. amb esperit dòcil

CORREGÍS

, Sl 141:5 Si em c., seria com oli

CORREGIT

, Pr 29:1 tossut després de ser c.

CORREU

, 1Co 9:24 C. de tal manera que el guanyeu!

CORRÍEU

, Ga 5:7 Fins ara c. bé. Qui us ha

CORRUPCIÓ

, Dn 6:4 no el podien acusar de c.

CORS

, Pr 17:3 Jehovà és qui examina els c.

Lc 21:34 els vostres c. mai estiguin sobrecarregats

COS

, Mt 10:28 por dels que maten el c. però

Mt 26:26 Això representa el meu c.

1Co 7:4 no autoritat sobre el c., sinó l’esposa

1Co 12:18 Déu ha coŀlocat cada membre del c.

1Co 15:44 se sembra un c. físic i ressuscita un

Flp 3:21 transformarà el nostre humil c.

COSA REPUGNANT

, Mt 24:15 la c. i destructora

COSES

, Lc 12:15 encara que tingui moltes c., el que té

COSSOS

, Rm 6:13 oferiu els vostres c. a Déu

Rm 12:1 presenteu els c. com un sacrifici viu

COSTAT

, Lc 22:28 al meu c. durant les proves

COSTELLA

, Gn 2:22 de la c. en va fer una dona

COVA

, Mt 21:13 la convertiu en c. de lladres

COVARDIA

, 2Tm 1:7 no ens ha donat esperit de c.

CREACIÓ

, Rm 1:20 es veuen des de c. del món

Rm 8:20 c. va ser sotmesa a la inutilitat

2Co 5:17 en unió amb Crist, és una c. nova

Col 1:23 s’han predicat en tota la c.

Ap 3:14 el principi de la c. de Déu

CREADES

, Col 1:16 per mitjà d’ell c. totes les

CREADOR

, Ec 12:1 Recorda’t del C. mentre ets jove

CREAR

, Gn 1:1 Al principi, Déu va c.

Is 45:18 no la va c. sense cap objectiu

Ap 4:11 tu vas c. totes les coses

CREATS

, Sl 104:30 Si envies el teu esperit, són c.

CREGUT

, 2Te 2:12 per no haver c. la veritat

CREUEN

, Jn 20:29 Feliços els que c. sense veure

CRIDA

, Ef 4:1 us comporteu manera digna de la c.

CRIST

, Mt 16:16 Tu ets el C., el Fill del

Lc 24:26 Que potser el C. no havia de patir?

Fe 18:28 amb les Escriptures que Jesús és C.

1Co 11:3 el cap del C. és Déu

CRISTIANS

, Fe 11:26 se’ls va anomenar c.

CRITICA

, 2Co 6:8 tant si se’ns c. com se’ns alaba

CRÍTICS

, 2Tm 3:1 últims dies vindran temps c.

CRITS

, Ef 4:31 Desfeu-vos de la ira, dels c.

CRUEL

, Pr 11:17 el c. es perjudica a si mateix

Pr 12:10 el malvat, quan es creu misericordiós, és c.

CUIDA

, Na 1:7 C. els que es refugien en ell.

Ef 5:29 l’alimenta i el c. amb afecte

CUIDAVA

, Jn 17:12 els c. per causa del teu nom

CUIDEU-VOS

, Fe 20:28 C. a vosaltres mateixos

CUIRASSA

, Ef 6:14 la c. de la justícia

CURA

, Sl 147:3 c. els que tenen el cor destrossat

Pr 12:18 llengua dels savis c. les ferides

CURA’T

, Lc 4:23 Metge, c. a tu mateix

CURAR

, Lc 9:11 va c. els que ho necessitaven

Ap 22:2 fulles per c. les nacions

CURATS

, Fe 5:16 tots eren c.

CUREU

, Lc 10:9 c. malalts, digueu: El Regne és a prop

CURSA

, Ec 9:11 els ràpids no sempre guanyen la c.

2Tm 4:7 he acabat la c.

D

DANY

, Is 11:9 No faran cap mal ni causaran cap d.

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel va ungir D.

Lc 1:32 el tron de D., el seu pare

Fe 2:34 D. no va pujar al cel

DÈBIL

, 2Co 12:10 quan soc d., soc poderós

DEBILITATS

, Rm 14:1 Rebeu qui té d.

Rm 15:1 suportar d. dels que no són forts

DÈBILS

, 1Co 1:27 Déu va escollir les coses d.

1Te 5:14 doneu suport als d.

DECEBUT

, Rm 9:33 qui posi fe en ella no serà d.

DECENTMENT

, Rm 13:13 Comportem-nos d. com de dia

DECEP

, Rm 5:5 l’esperança no d.

DECLARACIÓ

, Rm 10:10 d. pública porta a salvació

He 10:23 aferrem-nos a d. pública de l’esperança

DEFECTE

, Lv 22:21 L’animal no ha de tenir d.

DEFENSA

, 1Pe 3:15 sempre a punt per presentar d.

DEFENSAR

, Flp 1:7 d. i establir legalment

DEIXAT

, Mt 19:29 qui hagi d. cases o camps

Jn 8:29 no m’ha d. sol, jo sempre faig

DEIXEBLES

, Mt 28:19 feu d. de totes les nacions

Jn 8:31 Si us manteniu, sou els meus d.

Jn 13:35 sou els meus d. si us estimeu

DEIXIS

, Pr 3:27 No d. de fer el bé si t’és possible

DEJUNI

, Is 58:6 El d. que jo vull

DEJUNO

, Lc 18:12 D. dos cops per setmana

DELINQÜENTS

, Lc 22:37 comptat entre els d.

DEMÀ

, Pr 27:1 No presumeixis de d.

1Co 15:32 mengem i beguem, d. morirem

DEMANA

, Dt 10:12 què et d. Jehovà

Sl 2:8 D. i et donaré les nacions

DEMANANT

, Mt 7:7 Continueu d. i se us donarà

DEMANAVA

, Jb 23:12 molt més del que se’m d.

DEMANEM

, Ef 3:20 infinitament més del que d.

1Jn 5:14 d. d’acord amb la seva voluntat

DEMANEU

, Mt 6:8 Pare sap què necessiteu abans que d.

Mc 11:24 coses que d., tingueu fe

Jn 14:13 tot el que d. en el meu nom, ho faré

DEMOSTRAT

, Rm 5:8 Déu ens ha d. el seu amor

DEMOSTRAVA

, Fe 17:3 d. amb el que hi ha escrit

DENARIS

, Lc 7:41 un li devia 500 d.

DEPÈN

, 1Pe 4:11 d. de la força que Déu dona

DEPENGUI

, Rm 12:18 sempre que d. de vosaltres

DEPRIMIT

, Flp 2:26 [Epafrodit] d. perquè

DEPRIMITS

, 1Te 5:14 consoleu els d.

DERIVA

, He 2:1 perquè no anem mai a la d.

DESAFIA

, Pr 27:11 donar resposta a qui em d.

2Te 2:3 revelat l’home que d. la llei

DESAFIAMENT

, 2Te 2:7 misteri d’aquest d. a la llei està actuant

DESAFIAR

, 1Sa 17:26 s’atreveix a d. l’exèrcit

DESAGRAÏT

, Pr 29:21 se’l malacostuma, acabarà d.

DESANIMES

, Pr 24:10 Si et d. et faltaran forces

DESANIMEU

, 2Cr 15:7 no us d.

DESANIMIN

, Col 3:21 perquè no es d.

DESAPROVAT

, 1Co 9:27 jo no sigui d.

DESCANS

, He 4:9 d. sabàtic per al poble de Déu

DESCANSARÀS

, Dn 12:13 D., però t’aixecaràs

DESCENDÈNCIA

, Gn 3:15 enemistat entre teva d. i d. d’ella

Gn 22:17 faré que la teva d. sigui nombrosa

Is 65:23 d. formada pels que Jehovà ha beneït

Ga 3:16 I a la teva d., Crist

Ga 3:29 sou d. d’Abraham, hereus

DESCONSOLADAMENT

, Mt 26:75 va plorar d.

DESCUIDIS

, 1Tm 4:14 No d. el do que tens

DESENA PART

, Ne 10:38 d’aquesta d., levites han de portar d.

Ml 3:10 Porteu la d. sencera al magatzem

DESERT

, Is 35:6 L’aigua brollarà al d.

Is 41:18 Convertiré el d. en un estany

DESFET

, Is 66:2 em fixaré en l’humil que té l’esperit d.

DESGANA

, Jr 48:10 qui compleixi encàrrec de Jehovà amb d.

DESGASTANT

, 2Co 4:16 persona per fora es va d.

DESGASTARÉ

, 2Co 12:15 em d. completament per

DESGRÀCIA

, Pr 3:25 No tindràs por de cap d.

DESHONESTA

, Pr 15:27 guanys de manera d. porta problemes

DESIG

, Sl 51:12 fes que tingui el d. d’obeir-te

Sl 145:16 satisfàs d. de tots els éssers vius

Ga 5:16 no dureu a terme cap d. carnal

Flp 2:13 us dona tant el d. com les forces

Jm 1:14 el seu propi d. l’atrau i el sedueix

1Pe 2:2 d. per la llet pura de la paraula

DESITGI

, Ex 35:5 tothom que ho d. de tot cor

DESITGIS

, Ex 20:17 No d. la dona d’un altre

DESITJA

, Tt 2:14 poble que d. de tot cor fer

DESITJARÀS

, Jb 14:15 D. intensament l’obra de les teves mans

DESITJO

, Is 26:9 De nit et d. amb tota l’ànima

Rm 7:15 no practico el que d., sinó

Rm 7:18 d. fer el que està bé però

DESITJOS

, Sl 37:4 et concedirà d. del teu cor

Rm 16:18 esclaus dels seus propis d.

Ef 2:3 segons els d. de la nostra carn

2Tm 2:22 fuig dels d. propis dels joves

1Pe 2:11 continueu abstenint dels d. de la carn

1Jn 2:16 els d. de la carn, els d. dels ulls

DESLLIGUEU

, Mt 18:18 tot el que d. a la terra

DESMAIARAN

, Lc 21:26 es d. de por i d’ansietat

DESOBEEIX

, Jn 3:36 qui d. el Fill no obtindrà vida

DESORDRE

, 1Co 14:33 no Déu de d., sinó de pau

DESPERT

, Ap 16:15 Feliç qui es manté d.

DESPERTAR-LO

, Jn 11:11 Llàtzer s’ha adormit, vaig a d.

DESPERTEU

, Rm 13:11 Ja és hora que us d.

DESPERTS

, Mt 26:41 Mantingueu-vos d. i oreu

Lc 21:36 mantingueu-vos d., fent súpliques

1Co 16:13 Mantingueu-vos d., ferms en la fe

DESPESES

, Lc 14:28 s’asseu primer a calcular les d.

DESPREVINGUTS

, Lc 21:34 de sobte aquell dia us agafi d.

DESTÍ

, Is 65:11 vi per al déu del D.

DESTRAL

, Ec 10:10 Si una d. no està esmolada

DESTROSSAT

, Sl 51:17 sacrifici que a Déu agrada és esperit d.

DESTRUCCIÓ

, Mt 25:46 aniran a la d. eterna

2Te 1:9 càstig de la d. eterna

2Pe 3:7 d. de la gent irreverent

DESTRUIR

, Ap 11:18 d. els que destrueixen la terra

DESTRUÏT

, Pr 29:1 tossut després de ser corregit serà d.

DESTRUÏTS

, He 10:39 dels que es fan enrere i són d.

DESVALGUTS

, Sl 41:1 Feliç qui es preocupa pels d.

DETESTABLE

, Nm 21:5 aquest pa d. ens fa fàstic

DÉU

, Dt 10:17 Jehovà és el D. de déus

Mt 27:46 D. meu, per què m’has abandonat?

Jn 1:18 Cap home ha vist mai D.

Jn 17:3 que et coneguin a tu, l’únic D. verdader

Jn 20:17 Pujo al meu D., el vostre D.

1Co 8:4 només hi ha un D.

2Co 4:4 d. d’aquest sistema ha cegat la ment

Ef 4:6 un sol D. i Pare de tots

1Jn 4:8 D. és amor

DEU MANAMENTS

, Ex 34:28 va escriure els D.

DEURE

, 1Co 7:3 el marit compleixi el seu d.

DEUTE

, Rm 1:14 Tinc d. amb savis i insensats

Rm 13:8 cap d., excepte el d’estimar-vos

DEUTES

, Mt 6:12 Perdona els nostres d., tal com

DEVOCIÓ

, Sl 69:9 d. per teva casa cremat dins meu

Ct 8:6 d. total tan exigent com la Tomba

DEVOCIÓ A DÉU

, Rm 10:2 tenen d., però no

1Tm 4:7 Entrena’t per mostrar d.

1Tm 4:8 la d. és bona per a tot

1Tm 6:6 la d. porta molts beneficis

2Tm 3:12 desitgen viure amb d. seran perseguits

DEVOCIÓ EXCLUSIVA

, Ex 34:14 Jehovà exigeix d.

DIA

, Sl 84:10 un d. als teus patis millor que mil

Ez 4:6 Per cada d. un any, per cada d. un any

Mt 24:36 el d. i l’hora, ningú els sap

2Pe 3:8 un d. és com mil anys

DIA DE JEHOVÀ

, Jl 2:1 el d. s’acosta, és a prop!

Am 5:18 Què significarà el d. per a vosaltres?

So 1:14 El gran d. és a prop!

1Te 5:2 d. vindrà com un lladre

2Te 2:2 el d. ha arribat

2Pe 3:12 teniu ben present la presència del d.

DIABLE

, Mt 25:41 foc etern per al D. i els seus

Lc 8:12 D. s’emporta la paraula del cor

Jn 8:44 El vostre pare és el D.

Ef 4:27 No doneu cap oportunitat al D.

Ef 6:11 mantenir-vos ferms contra el D.

Jm 4:7 oposeu-vos al D. i fugirà

1Pe 5:8 D. ronda com un lleó que rugeix

1Jn 3:8 per destruir les obres del D.

Ap 12:12 ai perquè el D. ha baixat

Ap 20:10 D. llançat al llac de foc

DIFERÈNCIA

, Ml 3:18 veure d. entre un just i un malvat

DIFICULTATS

, Sl 34:19 El just passa moltes d.

Fe 14:22 moltes d. abans d’entrar al Regne

Rm 5:3 alegrem-nos, d. produeixen aguant

Rm 12:12 Aguanteu quan tingueu d.

1Co 7:28 els que es casin tindran d.

2Te 1:4 per l’aguant i la fe que teniu enmig de d.

DIGNA

, Ef 4:1 us comporteu d’una manera d.

Col 1:10 us comporteu de manera d. de Jehovà

DIGNE

, Mt 10:37 més que a mi, no és d. de mi

Flp 1:27 comportament d. de les bones notícies

Ap 4:11 Jehovà, ets d. de rebre la glòria

DIGNES

, Fe 5:41 considerats d. de patir

2Te 1:5 consideri d. d’entrar al Regne

DIGNITAT

, Pr 5:9 no donessis a altres la teva d.

1Co 14:40 que tot es faci amb d.

DILIGÈNCIA

, He 6:11 demostreu la mateixa d.

DILUVI

, Gn 9:11 mai més portaré un d.

Mt 24:38 abans del D., la gent menjava

2Pe 2:5 va portar un d. sobre un món

DIMONI

, Fe 16:16 posseïda per d. d’endevinació

DIMONIS

, 1Co 10:20 nacions sacrifiquen als d.

1Co 10:21 participar de la taula dels d.

Jm 2:19 els d. creuen i tremolen

DINA

, Gn 34:1 D. solia sortir a passar l’estona

DINERS

, Ec 7:12 d. són protecció, però coneixement

Ec 10:19 d. cobreixen totes les necessitats

1Tm 6:10 l’amor als d. és l’arrel de mals

He 13:5 lliure de l’amor als d.

DINS

, Rm 7:22 a l’home que soc per d. li agrada

Ef 3:16 persona que sou per d. s’enforteixi

DIRIGEIX

, Rm 12:8 qui d., ho faci amb diligència

DIRIGEIXEN

, 1Te 5:12 respecteu els que us d.

He 13:7, 17 submisos als que us d.

DIRIGIR

, Jr 10:23 l’home no pot d. seus passos

DISCERNIMENT

, Mt 24:15 el lector faci servir d.

DISCIPLINA

, Pr 1:7 ximples menyspreen saviesa i d.

Pr 3:11 no rebutgis la d. de Jehovà

Pr 19:18 D. el teu fill mentre hi hagi esperança

He 12:11 cap d. sembla que causi alegria

DISCIPLINAR

, Pr 23:13 No et retinguis d. un nen

DISCIPLINO

, Ap 3:19 d. aquells a qui estimo

DISCÒRDIA

, Pr 6:19 sembren la d. entre germans

DISCURSOS

, Fe 15:32 animar germans amb d.

DISCUSSIÓ

, Pr 17:14 Abans que esclati la d., retira’t

Fe 15:39 va esclatar una d. molt forta

DISPOSATS

, Ex 19:8 d. a fer el que Jehovà ha dit

Fe 17:11 estaven més d. a aprendre

DISPOSICIÓ

, 1Cr 28:9 serveix-lo amb bona d.

2Co 8:12 si hi ha bona d.

DISPUTA

, Pr 15:18 qui és pacient calma una d.

DISSABTE

, Ex 20:8 Recorda el d.

Mt 12:8 Fill de l’Home, Senyor del d.

Mc 2:27 El d. es va fer per a les persones, i no

Lc 14:5 Qui no el traurà encara que sigui d.?

Col 2:16 ningú us jutgi per la celebració d’un d.

DISSENY

, Ex 26:30 Construeix tabernacle segons el d.

1Re 6:38 va acabar la casa segons el seu d.

DISTINGIR

, Lv 11:47 per d. el pur de l’impur

He 5:14 d. el que està bé del que

DISTORSIONEM

, 2Co 4:2 ni d. la paraula de Déu

DISTRACCIONS

, 1Co 7:35 servir el Senyor sense d.

DISTRETA

, Lc 10:40 Marta d. preparant moltes coses

DIT

, Ex 8:19 És el d. de Déu!

Ex 31:18 dues taules escrites pel d. de Déu

DIVIDIT

, Flp 1:23 d. entre aquestes dues coses

DIVISIONS

, Mt 10:35 he vingut a causar d.

Rm 16:17 vigileu els que creen d.

1Co 1:10 no hi hagi d. entre vosaltres

DIVORCI

, Ml 2:16 odio el d.

DIVORCIA

, Mt 19:9 qui es d. a menys que

Mc 10:11 Qui es d. de la seva dona i es casa

DO

, 1Co 7:7 cadascú ha rebut el seu d.

DÒCIL

, 1Pe 3:4 esperit calmat i d.

DOL

, Ec 7:2 És millor anar a una casa on hi ha d.

DOLENT

, Is 5:20 els que diuen que el que és d. és bo

DOLENTES

, Rm 7:19 practico coses d. que no desitjo fer

DOLOR

, Pr 17:25 Un fill estúpid causa d.

Rm 9:2 tristesa i d. constant al cor

DOMINARÀ

, Gn 3:16 el teu marit et d.

DOMINAT

, Ec 8:9 l’home ha d. l’home per al seu mal

DOMINI

, Sl 119:133 Que no em d. res dolent

DONA

, Gn 3:15 enemistat entre tu i la d.

Pr 21:19 que amb d. que té mal geni

Ec 7:26 més amarga que la mort és la d. que

Ap 12:1 una d. vestida amb el sol

DONACIONS

, 1Cr 29:9 poble es va alegrar de d. voluntàries

DONAR

, Fe 20:35 Fa més feliç d. que rebre

DONAR COMPTES

, Rm 14:12 cadascun haurà de d.

DONAT

, Lc 12:48 se li ha d. molt, se li exigirà molt

DONES

, Dt 31:12 Reuneix el poble, homes, d.

Pr 31:3 No donis el teu vigor a les d.

Pr 31:29 bones d. moltes, tu les superes

DONS

, Rm 12:6 Tenim diferents d.

DORMIR

, Pr 6:10 Una mica de d., una mica de

2Co 6:5 nits sense d. i

2Co 11:27 moltes nits sense d.

DORQUES

, Fe 9:36 deixebla es deia Tabita, D.

DOS

, Lc 10:1 70, els va enviar de d. en d.

DRAC

, Ap 12:9 d., la serp original, llançat

DRACMES

, Lc 15:8 té deu d., si en perd una

DRET

, Ez 21:27 vingui aquell que té el d. legal

1Co 10:12 qui pensi que està d.

DUBTAR

, Jm 1:6 demani amb fe, sense d.

DUBTAREU

, 1Re 18:21 d. entre dues opinions?

DUBTES

, Jud 22 misericòrdia als que tenen d.

DUBTEU

, Mt 21:21 si teniu fe i no d.

DUR

, Mt 16:22 no siguis tan d. amb tu mateix

DURESA

, 1Tm 5:1 No reprenguis amb d. un home gran

E

EDÈN

, Gn 2:8 Déu va plantar un jardí a l’E.

EDIFICA

, 1Co 8:1 coneixement omple d’orgull, l’amor e.

1Co 10:23 Tot permès, però no tot e.

EDIFICAR

, Rm 15:2 Que faci el que agrada als altres per e.

EDIFICAR-VOS

, 1Co 14:26 Feu-ho tot per e. uns als altres

EDIFIQUEN

, Rm 14:19 busquem les coses que ens e.

EDIFIQUEU-VOS

, Jud 20 e. sobre la vostra santíssima fe

EDUCA

, Pr 22:6 E. el nen, no se n’apartarà

EFÈS

, 1Co 15:32 lluitat amb bèsties ferotges a E.

EGIPTE

, Mt 2:15 Vaig cridar el meu fill d’E.

EGOCÈNTRIC

, Flp 2:3 No feu res per esperit e.

ELEMENTALS

, Ga 4:9 torneu a les coses e.

ELÍ

, 1Sa 1:3 fills d’E. servien com a sacerdots

ELIES

, Jm 5:17 E. home amb sentiments com

ELOGI

, Flp 4:8 tot el que sigui digne d’e.

EMBARASSADA

, Ex 21:22 i fereixen una dona e.

1Te 5:3 com dolors de part dona e.

EMBENAR

, Is 61:1 per e. els que tenen el cor destrossat

EMBENARÉ

, Ez 34:16 e. les que estan ferides

EMBORRATXEU

, Ef 5:18 no us e.

EMBRIÓ

, Sl 139:16 teus ulls van veure quan era e.

ENCANT

, Pr 31:30 e. pot ser fals i bellesa esvair-se

ENCARA

, 1Te 4:1 ho continueu fent e. més

1Te 4:10 que ho feu e. més

ENDERROCAR

, Rm 14:20 Deixeu d’e. l’obra de Déu

2Co 10:4 armes per e. fortaleses

ENDEVINACIÓ

, Dt 18:10 Que ningú practiqui l’e.

ENDEVINACIONS

, Nm 23:23 ni les e. contra Israel

ENDEVINS

, Lv 19:31 No consulteu els e.

ENDIMONIATS

, Mt 8:28 dos homes e. d’entre

ENDUREIXI

, He 3:13 s’e. pel poder del pecat

ENDURIT

, Mc 3:5 molt trist perquè tenien cor e.

ENEMIC

, Rm 12:20 si el teu e. té gana, dona-li

ENEMICS

, Sl 110:2 Ves enmig dels teus e. i domina’ls

Mt 5:44 seguiu estimant els vostres e.

Mt 10:36 els e. seran els de casa seva

ENEMISTAT

, Gn 3:15 e. entre tu i la dona

ENERGIA

, Flp 2:13 us omple d’e. i us dona el desig

ENFADA

, Pr 14:17 Qui s’e. ràpidament és ximple

ENFADATS

, Ef 4:26 no es pongui mentre estigueu e.

ENFADEU

, Col 3:19 no us e. amargament amb elles

ENFORTEIX

, Lc 22:32 e. els teus germans

ENFORTIR

, Fe 14:22 van e. els deixebles

ENFORTIRÀ

, Sl 29:11 Jehovà e. el seu poble

ENFORTITS

, 1Co 14:31 tots aprenguin i siguin e.

ENFORTIU

, Is 35:3 E. les mans dèbils

ENFOSQUIRÀ

, Jl 2:31 El sol s’e.

ENGANY

, Ef 4:25 ara que heu abandonat l’e.

ENGANYAR

, Mt 24:24 e. fins i tot els escollits

ENGANYAT

, Jr 20:7 M’has e., oh Jehovà

ENGANYEU

, Ga 6:7 No us e.: de Déu no

ENGANYOSES

, 2Pe 2:3 s’aprofitaran amb paraules e.

ENGANYS

, Sl 34:13 refrena els llavis de parlar e.

ENLLÀ

, 1Co 4:6 No aneu més e. del que està escrit

ENOC

, Gn 5:24 E. va caminar amb Déu

ENRERE

, Lc 9:62 mà posada a l’arada i mira e.

ENRIQUEIX

, Pr 10:22 La benedicció de Jehovà e.

ENSENYA

, Pr 9:9 E. a algú just i augmentarà

Jn 5:20 El Pare li e. tot el que fa

ENSENYA’M

, Sl 143:10 E. a fer la teva voluntat

ENSENYANÇA

, Rm 15:4 ha estat escrit per a la nostra e.

1Tm 4:16 molt pendent de la teva e.

ENSENYANCES

, Mt 15:9 e. es basen en manaments

ENSENYAR

, Esd 7:10 Esdres preparat el cor per e.

Mt 7:28 meravellades per manera d’e.

Fe 5:42 no deixaven d’e. i anunciar

ENSENYARÀ

, Jr 31:34 Cap ja no e. al seu germà

ENSENYARÉ

, Sl 32:8 t’e. el camí que has de seguir

ENSENYATS

, Is 54:13 els teus fills seran e. per Jehovà

ENSENYAVA

, Mt 7:29 els e. com qui té autoritat

ENSENYES

, Rm 2:21 tu que e. als altres, no a tu mateix?

ENSENYEU-LOS

, Mt 28:20 e. a fer el que us he manat

ENSENYI

, 1Tm 2:12 No permeto que la dona e.

ENSENYO

, Is 48:17 t’e. per al teu bé

Jn 7:16 El que e. no és meu, sinó

ENSOPEGAR

, Sl 119:165 estimen teva llei, res els pot fer e.

Mt 5:29 Si l’ull dret et fa e., arrenca-te’l

Lc 17:2 que fes e. un d’aquests petits

1Co 8:13 si el menjar fa e. el meu

1Co 10:32 No feu e.

Flp 1:10 no tingueu cap defecte i no feu e.

ENSOPEGUEM

, Jm 3:2 tots e. moltes vegades

ENTENDRE

, Ne 8:8 ajudar a e. el que s’estava llegint

Jb 6:24 ajudeu-me a e. en què he fallat

Sl 119:27 Fes-me e. les teves ordres

ENTENIMENT

, 1Re 3:11 has demanat e.

Pr 3:5 no et refiïs del teu e.

Pr 4:7 amb tot, aconsegueix e.

1Co 14:20 adults en el vostre e.

ENTOSSUDIR

, Fe 19:9 es van e. i negar a creure

ENTREBANC

, Rm 14:13 no posar cap e.

ENTRENAMENT

, 1Pe 5:10 Déu acabarà el vostre e.

ENTRISTIEN

, Sl 78:41 e. el Sant d’Israel

ENTRISTIU

, Ef 4:30 no e. l’esperit sant

1Te 4:13 no us e. com els que no tenen

ENTUSIASME

, Rm 12:11 Que l’esperit us ompli d’e.

ENVEGIS

, Sl 37:1 No e. els que fan el mal

ENVEJA

, Sl 106:16 van tenir e. de Moisès

Pr 14:30 l’e. podreix els ossos.

ENVEJAR

, Sl 73:3 vaig e. els arrogants

ENVIA’M

, Is 6:8 Aquí em tens! E. a mi!

ENYORO

, Sl 84:2 E. els patis de Jehovà

Sl 84:2 E. amb tota l’ànima Jehovà

EPILÈPTICS

, Mt 4:24 curava e. i paralítics

ÈPOQUES

, Dn 2:21 Ell canvia temps i è.

Fe 1:7 No us pertany saber temps o è.

1Te 5:1 sobre els temps i les è.

ERRORS

, Sl 40:12 meus e. tan nombrosos com cabells

Sl 130:3 si et fixessis en els e.

ESAÚ

, Gn 25:34 E. va menysprear drets de primogènit

He 12:16 no valori coses sagrades, com E.

ESBORRATS

, Fe 3:19 els vostres pecats siguin e.

ESCALA

, Gn 28:12 una e. que arribava fins al cel

ESCARLATA

, Is 1:18 Encara que pecats com l’e.

ESCENA

, 1Co 7:31 l’e. d’aquest món està canviant

ESCLAFAT

, Sl 34:18 salva els que tenen l’esperit e.

Is 53:5 va ser e. pels nostres pecats

ESCLAFATS

, Is 57:15 visc amb els e. i d’esperit humil

ESCLAU

, Pr 22:7 qui demana és e. de qui presta

Mt 24:45 Qui és l’e. fidel i assenyat?

Mt 25:21 Ben fet, e. bo i fidel!

Jn 8:34 aquell que peca és e. del pecat

Flp 2:7 va prendre la forma d’un e.

ESCLAUS

, Lc 17:10 e. que no mereixem res

1Co 7:23 deixeu de fer-vos e. dels homes

Ga 5:13 per amor, sigueu e. uns dels altres

ESCOLES

, Jn 7:15 si no ha estudiat a les e.?

ESCOLLIR

, Rm 9:11 e. algú depèn d’aquell que crida

ESCOLLITS

, Mt 24:22 s’escurçarà pels e.

Mt 24:31 àngels reuniran els seus e.

ESCOLLIU

, Dt 30:19 e. la vida

Js 24:15 e. avui a qui servireu

ESCOLTA

, Pr 1:5 El savi e.

Lc 10:16 Qui us e. a vosaltres, m’e.

ESCOLTAR

, Jm 1:19 tothom ha de ser ràpid a e.

ESCOLTEN

, Ez 2:7 tant si e. com si no

Jn 10:27 Les meves ovelles e. la meva veu

ESCOLTEU

, Mt 17:5 el meu Fill estimat, e.

ESCOMBRARIES

, 1Co 4:13 som les e. del món

Flp 3:8 les veig com un munt d’e.

ESCOPIR

, Mt 26:67 li van e. a la cara

ESCORXADOR

, Sl 44:22 com ovelles que es porten a l’e.

Is 53:7 com una ovella a l’e.

ESCRIPTURA

, Jr 32:12 vaig donar l’e. de compra a Baruc

2Tm 3:16 Tota l’E. està inspirada per Déu

ESCRIPTURES

, Mt 22:29 no coneixeu ni les E. ni

Lc 24:32 ens cremava el cor quan explicava les E.

Fe 17:2 els va fer raonar basant-se en les E.

Fe 17:11 cada dia examinaven les E.

Rm 15:4 per mitjà consol E. tinguem esperança

ESCRIT

, Rm 15:4 Perquè tot el que ha estat e.

1Co 4:6 No aneu més enllà del que està e.

ESCUT

, Sl 84:11 Jehovà és el nostre sol i e.

Ef 6:16 agafeu el gran e. de la fe

ESDRES

, Esd 7:11 E., el sacerdot, expert en l’estudi

ESFORCEU-VOS

, Lc 13:24 E. al màxim a entrar

2Pe 1:5 e. al màxim per afegir

ESGOTA

, Is 40:28 Jehovà mai s’e.

ESPANTAT

, Jb 31:34 M’ha e. mai la reacció de la gent?

ESPANTI

, Mi 4:4 sense que ningú l’e.

ESPASA

, Pr 12:18 Parlar sense pensar com cops d’e.

Mt 26:52 els que fan servir l’e. moriran

Ef 6:17 l’e. de l’esperit, la paraula de Déu

He 4:12 paraula de Déu, més esmolada que e.

ESPASES

, 1Sa 17:47 Jehovà no necessita e.

Is 2:4 convertiran les e. en relles

ESPECTACLE

, 1Co 4:9 ens hem convertit en un e.

ESPECULI

, 1Tm 1:4 fan que la gent e.

ESPERA

, Mi 6:8 I què e. Jehovà de tu?

ESPERA’L

, Sl 37:7 e. amb paciència

ESPERANÇA

, Sl 146:5 Feliç qui posa l’e. en Jehovà

Rm 8:24 l’e. que es veu no és e.

Rm 12:12 Alegreu-vos de l’e.

Rm 15:4 ha estat escrit per a la nostra e.

Ef 1:18 sapigueu a quina e. us ha cridat

Ef 2:12 No teníeu e. i estàveu sense Déu

He 6:19 Aquesta e. és una àncora

ESPERANT

, Rm 8:25 continuem e. amb aguant

ESPERARÉ

, Mi 7:7 E. amb paciència el Déu

ESPERIT

, Nm 11:25 va treure part de l’e. que

1Sa 16:13 l’e. va omplir de poder David

2Sa 23:2 e. de Jehovà ha parlat per mitjà meu

Sl 51:10 posa dins meu un e. nou, ben ferm

Sl 51:17 sacrifici a Déu, un e. destrossat

Sl 104:29 Si els retires el seu e., moren

Sl 146:4 Surt seu e. i l’home torna a la terra

Ec 12:7 l’e. torna al Déu verdader

Is 61:1 L’e. de Jehovà està a sobre meu

Jl 2:28 vessaré el meu e. sobre tota classe

Za 4:6 No per força militar sinó pel meu e.

Mt 3:16 l’e. baixava com un colom

Mt 12:31 no perdonarà blasfèmia contra l’e.

Mt 26:41 l’e. desitja fer el bé, però la carn

Lc 23:46 confio el meu e. a les teves mans

Jn 4:24 Déu és un e., adorar amb e.

Jn 16:13 l’e. de la veritat us guiarà

Rm 8:16 L’e. dona testimoni amb el nostre e.

Rm 8:26 l’e. suplica per nosaltres

2Co 3:17 on hi ha l’e. de Jehovà hi ha llibertat

Ga 5:16 seguiu caminant d’acord amb l’e.

Ga 5:22 el fruit de l’e. és amor

Ga 6:8 qui sembra pensant en l’e.

1Pe 3:18 va rebre vida en l’e.

ESPERIT SANT

, Sl 51:11 ni em treguis el teu e.

Lc 1:35 Sobre tu vindrà e.

Lc 3:22 e. en forma de colom

Lc 11:13 Pare donarà e. als que demanen

Jn 14:26 e. us ensenyarà i farà recordar

Fe 1:8 rebreu poder quan l’e. vingui

Fe 2:4 tots es van omplir d’e.

Fe 5:32 e. donat a aquells que l’obeeixen

Ef 4:30 no entristiu l’e. de Déu

ESPIGUES

, Rt 2:8 No vagis a recollir e. a un altre camp

ESPINA

, 2Co 12:7 he rebut una e. en la carn

ESPINES

, Mc 15:17 van trenar una corona d’e.

ESPIRITISME

, Ga 5:20 la idolatria, l’e.

ESPIRITUAL

, Rm 1:11 compartir algun do e.

1Co 2:15 l’home e. examina totes les coses

1Co 15:44 ressuscita un cos e.

ESPIRITUALS

, Mt 5:3 que reconeixen seves necessitats e.

ESPOSA

, Gn 2:24 s’unirà a la seva e.

Pr 5:18 Gaudeix amb l’e. de la teva

Pr 12:4 bona e. corona per al seu marit

Pr 18:22 Qui troba bona e. troba un tresor

Pr 31:10 Qui pot trobar una bona e.?

Ec 9:9 Gaudeix la vida amb la teva estimada e.

Ml 2:15 no traïu l’e. de la vostra joventut

1Co 7:2 cada home tingui la seva e.

1Co 9:5 ens acompanyi una e. creient

ESPOSES

, 1Re 11:3 Va tenir 700 e. i 300

Ef 5:22 e. submises als seus marits

Ef 5:28 estimar les e. com el propi cos

ESQUINCEU-VOS

, Jl 2:13 E. el cor, no els vestits

EST

, Is 41:2 ha fet venir algú des de l’e.

ESTABLERTS

, Col 2:7 ben e. en la fe

ESTAFEU

, Lv 19:13 No e. els altres

ESTAFIN

, 1Co 6:7 deixeu que us e.

ESTÀTUA

, Gn 19:26 dona de Lot, en e. de sal

Dn 2:31 vas veure una e. immensa

Dn 3:18 no adorarem l’e. d’or que has erigit

ESTÈRIL

, Is 54:1 Crida d’alegria, dona e.

ESTÈRILS

, Ex 23:26 Les dones no seran e.

ESTIMA

, Lv 19:18 E. els altres com t’estimes

Dt 6:5 E. Jehovà amb tot el teu cor

Mt 10:37 Qui e. el seu pare més que

Mt 22:37 E. Jehovà amb tota la teva

Jn 12:25 Qui e. la seva vida, la perdrà

Flp 2:29 tenint en alta e. els homes com ell

1Te 5:13 Tingueu-los en gran e. pel treball

1Jn 4:20 qui no e. germà, no pot estimar Déu

ESTIMANT

, Col 3:19 Marits, continueu e. les vostres esposes

ESTIMAR

, Lc 10:36 Quin d’aquests va e. l’home?

Jn 3:16 Déu va e. tant el món

Jn 13:1 els va e. fins al final

Ga 2:20 el Fill de Déu em va e.

1Jn 3:18 no e. només de paraula

ESTIMAR-VOS

, Rm 13:8 No tingueu cap deute excepte e.

ESTIMAT

, Dn 9:23 ets algú molt e.

Mt 3:17 el meu Fill e.

ESTIMES

, Jn 21:17 Simó, m’e.?

ESTIMEU

, Jn 13:34 que us e. els uns als altres

Jn 14:15 Si m’e., obeireu

1Jn 2:15 No e. ni el món ni les coses

ESTIMO

, Ap 3:19 Corregeixo tots aquells a qui e.

ESTIU

, Mt 24:32 sabeu que s’apropa l’e.

ESTRANGER

, Nm 9:14 un sol decret per a l’israelita i l’e.

ESTRANGERS

, Ex 22:21 No maltractis els e.

Dt 10:19 heu d’estimar els e.

ESTRANYS

, Jn 10:5 no coneixen la veu dels e.

ESTRELLES

, Sl 147:4 e., a totes les crida pel nom

Mt 24:29 després de la tribulació, les e. cauran

Ap 2:1 les set e. a la mà dreta

ESTRETA

, Mt 7:13 Entreu per la porta e.

ESTRUCTURA

, Rm 2:20 l’e. de la veritat

ESTUDIAT

, Jn 7:15 si no ha e. a les escoles?

ESTUDIS

, Fe 4:13 homes senzills i sense e.

ESTUPIDESA

, Pr 22:15 e. lligada al cor del noi

ETERNITAT

, Ec 3:11 ha posat l’e. en el cor d’ells

EUNUC

, Fe 8:27 va veure un e. etíop

EUNUCS

, Is 56:4 e. que escullen el que m’agrada

Mt 19:12 hi ha e. que han nascut així

EVANGELITZADOR

, Fe 21:8 Felip l’e., un dels set

2Tm 4:5 fes el treball d’e.

EVITAR

, Is 53:3 Va ser menyspreat i el van e.

EVÒDIA

, Flp 4:2 Suplico a E. i Síntique que

EXAMINA

, Sl 26:2 e. i purifica el meu cor

Pr 21:2 Jehovà e. els cors

EXAMINANT-VOS

, 2Co 13:5 e. per saber si us manteniu

EXAMINAR

, Pr 25:2 glòria reis, e. a fons assumpte

EXAMINARAN

, Dn 12:4 Molts l’e., coneixement augmentarà

EXAMINAVEN

, Fe 17:11 e. amb cura les Escriptures

EXAMINI

, 1Co 11:28 que cadascú s’e. a si mateix

EXASPEREU

, Col 3:21 no e. els vostres fills

EXCEĿLENTÍSSIM

, Fe 24:3 e. Fèlix

EXCREMENTS

, Dt 23:13 fer un forat, cobreix els e.

EXCUSA

, Jn 15:22 ara no tenen e. del seu pecat

Rm 1:20 de manera que ells no tenen e.

Jud 4 e. per a conducta descarada

EXEMPLE

, Jn 13:15 Jo us he donat l’e.

1Co 10:6 Tot això ens serveix d’e.

1Tm 4:12 dona un bon e. als fidels

1Pe 2:21 Crist us va deixar un e.

EXEMPLES

, 1Pe 5:3 fent-vos e. del ramat

EXÈRCIT

, Sl 68:11 dones que proclamen són un gran e.

EXÈRCITS

, Ap 19:14 Els e. del cel el seguien

EXHIBIT

, 1Co 4:9 Déu ens ha e. els últims

EXIGIRÀ

, Lc 12:48 se li ha donat molt, se li e.

EXPECTACIÓ

, Lc 3:15 El poble estava en e.

EXPECTATIVA

, Pr 13:12 e. que tarda fa posar el cor malalt

Ha 2:3 Encara que trigués, continua a l’e.

EXPIACIÓ

, Lv 16:34 per fer e. un cop l’any

EXPLICANT

, Ne 8:8 e. la Llei amb claredat

EXPLICAT

, Jn 1:18 és qui ens ha e. qui és ell

EXPLICAVA

, Fe 17:3 e. i demostrava amb el que

EXPLIQUI

, Jt 13:8 Manóah va suplicar: e. què fer

EZEQUIES

, 2Re 19:15 E. es va posar a orar

F

FALLAT

, Jb 6:24 ajudeu-me a entendre en què he f.

FALSOS

, Mt 7:15 f. profetes disfressats d’ovella

Mt 24:11 f. profetes enganyaran molta gent

Mt 24:24 apareixeran f. cristos

Mc 13:22 f. profetes faran senyals

Ga 2:4 f. germans introduït silenciosament

FAM

, Sl 37:19 Quan arribi la f., tindran abundància

Am 8:11 no serà f. de pa ni set d’aigua

Mt 24:7 hi haurà f. i terratrèmols

Lc 21:11 f. en un lloc rere un altre

FAMÍLIA

, Ef 2:19 sou membres de la f. de Déu

Ef 3:15 a qui tota f. deu el seu nom

FAMILIARS

, Fe 10:24 Corneli havia fet cridar seus f.

FAMOSOS

, Gn 11:4 Així ens farem f.

FANG

, Is 45:9 hauria de dir el f. al Terrisser

Is 64:8 som el f. i tu el nostre Terrisser

Dn 2:42 en part de ferro i en part de f.

FAVOR

, Is 26:10 Encara que se li mostri f. al malvat

FAVORABLE

, 2Co 6:2 el temps especialment f.

FAVORITISMES

, Jm 2:9 si seguiu mostrant f.

FE

, Sl 27:13 Què seria de mi si no hagués tingut f.

Lc 17:6 f. de la mida d’un gra de mostassa

Lc 18:8 arribi Fill de l’Home, trobarà aquesta f.?

Jn 3:16 qui demostri f. en ell no sigui destruït

Rm 1:17 el just viurà per la seva f.

Rm 4:20 la seva f. el va fer fort

2Co 4:13 tenim f. i per això parlem

2Co 5:7 caminem per f., no per vista

Ga 6:10 als nostres germans en la f.

Ef 4:5 un Senyor, una f., un bateig

2Te 3:2 la f. no és propietat de tothom

2Tm 1:5 la teva f. sense hipocresia, que van tenir

He 11:1 f. és la certesa que es complirà

He 11:6 sense f. és impossible agradar a Déu

Jm 2:26 f. sense obres està morta

1Pe 1:7 vostra f., que ha provat la seva qualitat

FEINA

, Ne 4:6 poble va continuar posant cor a la f.

FELIÇ

, Sl 32:1 F. és aquell a qui se li ha perdonat

Sl 94:12 F. l’home que tu corregeixes

Sl 144:15 F. el poble que té per Déu Jehovà!

Pr 8:30 sempre era f. davant d’ell

Fe 20:35 Fa més f. donar que rebre

1Tm 1:11 bones notícies del Déu f.

FELICITAT

, Is 65:14 Els meus servents cridaran de f.

FELICITO

, 1Co 11:2 Us f. perquè sempre

FELIÇOS

, Mt 5:3 F. els que reconeixen les seves

FELIP

, Fe 8:26 l’àngel de Jehovà va dir a F.

Fe 21:8 F. l’evangelitzador era un dels set

FERIDES

, Pr 23:29 Qui té f. sense motiu?

Pr 27:6 f. que et fa un amic són fidels

Is 53:5 ens vam curar gràcies a seves f.

FERIEN

, Sl 78:40 f. els seus sentiments al desert

FERIT

, Ap 13:3 un dels seus caps f. de mort

FERM

, Sl 26:12 Tinc els peus sobre un terreny f.

FERMS

, 1Co 1:8 Ell us farà f.

1Co 15:58 mantingueu-vos f., inamovibles

1Co 16:13 estigueu f. en la fe

FERRO

, Pr 27:17 Tal com el f. esmola el f.

Is 60:17 en lloc de f., plata

Dn 2:43 igual que f. no es barreja amb fang

FESTES

, Lv 23:4 són les f. periòdiques de Jehovà

Rm 13:13 sense f. descontrolades ni

Ga 5:21 borratxeres, f. descontrolades

FI

, Mt 24:14 llavors vindrà la f.

FIADOR

, Pr 11:15 Qui surt f. d’un desconegut

Pr 17:18 home sense seny es compromet a sortir f.

FIDEL

, Mt 24:45 Qui és l’esclau f. i assenyat

Lc 16:10 f. en coses petites, f. en coses grans

1Co 10:13 Déu és f., i no deixarà que

Ap 2:10 Sigues f. fins a la mort

FIDELITAT

, Ha 2:4 el just viurà per la seva f.

FIDELS

, 1Co 4:2 que els administradors siguin f.

FIGUERA

, 1Re 4:25 van viure segurs, sota la seva f.

Mi 4:4 Cadascú sota la seva parra i la seva f.

Mt 21:19 f. es va assecar a l’instant

Mc 13:28 Apreneu això de la f.

FILL

, Sl 2:12 Honreu el f. o Déu s’indignarà

Pr 13:24 Qui reté la vara odia el seu f.

Pr 15:20 Un f. savi alegra el seu pare

Mt 3:17 Aquest és el meu F. estimat

Lc 15:13 el f. més jove va malgastar herència

FILL DE L’HOME

, Dn 7:13 un f. venia amb els núvols

Mt 10:23 abans que arribi el F. de l’Home

Lc 21:27 veuran el F. venint en un núvol

FILLA

, Lc 8:49 La teva f. ha mort

FILLES

, Jl 2:28 els vostres fills i f. profetitzaran

Fe 21:9 quatre f. solteres que profetitzaven

2Co 6:18 sereu fills i f. per a mi

FILLS

, Gn 1:28 Tingueu molts f. i ompliu

Gn 6:2 f. de Déu es van casar

Dt 7:14 cap home ni dona sense f.

1Sa 8:3 f. Samuel no van seguir seus passos

Jb 38:7 f. de Déu van fer crits d’alabança

Is 54:13 els teus f. seran ensenyats per Jehovà

Is 66:8 Sió va donar a llum els seus f.

Rm 8:14 els guiats per l’esperit són f. de Déu

Rm 8:21 gloriosa llibertat dels f. de Déu

1Co 7:14 els vostres f. serien impurs, però ara

2Co 12:14 f. no haurien d’estalviar per als pares

Ef 6:1 F., obeïu els vostres pares

1Jn 3:2 ara som f. de Déu

FILOSOFIES

, Col 2:8 ningú us atrapi valent-se de f.

FILÒSOFS

, Fe 17:18 f. epicuris i estoics

FINAL

, Is 46:10 Des del principi predic el f.

Jn 13:1 Jesús els va estimar fins al f.

FINEHÈS

, Nm 25:7 Quan ho va veure F. va agafar llança

FINESTRA

, Fe 20:9 Eutic estava assegut a la f.

FIQUEN

, 1Tm 5:13 es f. en els assumptes dels altres

FIQUEU

, Fe 5:38 no us f. amb aquests homes

FÍSIC

, 1Co 2:14 L’home f. no accepta

FLETXES

, Sl 127:4 Com f. en mans d’home valent

FLORIRÀ

, Is 35:1 la plana desèrtica f. com el safrà

FLUÏDESA

, Ex 4:10 No parlo amb f.

FOC

, Jr 20:9 com un f. que cremava dins

Mt 25:41 f. etern preparat per al Diable

1Co 3:13 El f. demostrarà l’obra de cadascú

1Te 5:19 No apagueu el f. de l’esperit

2Tm 1:6 avivis com un f. el do de Déu

2Pe 3:7 cel i terra que existeixen reservats per al f.

FONAMENT

, Rm 15:20 no edificar sobre el f. d’un altre

1Co 3:11 no posar altre f. que Jesucrist

1Pe 5:10 us coŀlocarà sobre un f. sòlid

FONAMENTS

, Lc 6:48 va posar els f. sobre la roca

FONT

, Sl 36:9 Tu ets la f. de la vida

Jr 2:13 m’han abandonat, la f. d’aigua viva

FORÇA

, Sl 84:7 Caminaran amb més f.

FORCES

, 1Sa 30:6 va recórrer a Jehovà i li va donar f.

Sl 31:10 sense f. per culpa del meu error

Pr 17:22 esperit abatut et deixa sense f.

Is 40:29 Dona f. als que estan cansats

Is 40:31 confien en Jehovà recuperaran f.

Is 41:10 Jo et donaré f., jo t’ajudaré

Mc 12:30 Estima Jehovà amb totes les f.

Ef 6:12 lluita contra f. espirituals malvades

Flp 4:13 Tinc f. per a tot gràcies a

Ap 3:8 Sé que no tens gaires f.

FORMIGA

, Pr 6:6 Ves a veure la f., gandul

FORMIGUES

, Pr 30:25 les f. preparen menjar a l’estiu

FORN

, Dn 3:17 Déu ens pot salvar del f.

FORNICACIÓ

. Consulta IMMORALITAT SEXUAL.

FORT

, Js 1:7 sigues valent i molt f.

FORTALESA

, Sl 18:2 Jehovà és la meva f.

Is 25:4 una f. per als afligits, f. per als pobres

FORTALESES

, 2Co 10:4 per enderrocar f.

FORTS

, Is 35:4 Sigueu f., no tingueu por

Rm 15:1 suportar debilitats dels que no són f.

1Co 16:13 ferms en la fe, sigueu f.

FOSCOR

, Mt 4:16 poble en la f. va veure gran llum

Jn 3:19 els homes han estimat la f.

Ef 4:18 Ells estan en f. mental

1Pe 2:9 us ha cridat de la f.

FOSSA

, Pr 26:27 Qui cava una f. caurà a dintre

Dn 6:7 serà llançat a la f. dels lleons

FRÀGIL

, 1Pe 3:7 les vostres dones, un vas més f.

FRE

, 2Te 2:6 sabeu què és el que actua de f.

FRONT

, Ez 3:9 f. més dur que una pedra

Ez 9:4 posa una marca al f. de tots els que

FRUIT

, Gn 3:3 del f., no en mengeu

Lc 8:15 donen f. amb aguant

Jn 15:2 els neteja perquè donin més f.

Jn 15:8 continueu donant molt de f.

Ga 5:22 f. de l’esperit és amor, goig

FRUITS

, Mt 7:20 pels seus f. reconeixereu

Mt 21:43 donat a una nació que produeixi f.

Lc 3:8 f. que demostrin que esteu penedits

FUGIU

, 1Co 6:18 F. de la immoralitat sexual!

FULLES

, Ez 47:12 les seves f. per curar

Mt 24:32 quan branques noves treuen f.

FUNCIÓ

, Rm 12:4 molts membres, no mateixa f.

Ef 4:16 cada membre compleix la seva f.

FUNDACIÓ

, Mt 25:34 Regne preparat des de la f. del món

FÚRIA

, Col 3:8 desfeu-vos de la f., maldat

FUSTER

, Mc 6:3 és el f., el fill de Maria

FUTUR

, Sl 73:17 em vaig adonar del f. que els esperava

Pr 24:20 els dolents no tenen f.

G

GABAON

, Js 9:3 els habitants de G. van saber

GABRIEL

, Lc 1:19 G., que està dret davant Déu

GALL

, Mt 26:34 abans que canti un g.

GALLINA

, Mt 23:37 com g. reuneix els pollets

GALTA

, Mt 5:39 bufetada g. dreta, para-li l’altra

GAMALIEL

, Fe 22:3 educat als peus de G.

GANA

, Is 65:13 meus servents menjaran, vosaltres g.

GANDUL

, Pr 6:6 Ves a veure la formiga, g.

Pr 19:15 el g. passarà gana

Pr 19:24 El g. fica la mà a dins del plat

Pr 20:4 el g. no vol llaurar a l’hivern

Mt 25:26 Esclau malvat i g.!

GANDULA

, Pr 10:26 Com fum per als ulls, és la persona g.

GANDULS

, Rm 12:11 Sigueu treballadors, no g.

GANES

, Rm 1:15 moltes g. d’anunciar-vos bones

GARANTIA

, Fe 17:31 g. al ressuscitar-lo

2Co 1:22 l’esperit, g. del que vindrà

Ef 1:14 una g. de l’herència que rebrem

GARREPA

, Pr 23:6 No mengis el que t’ofereix un g.

GAUDEIX

, Sl 1:2 g. de la llei de Jehovà

GAUDIR

, Sl 27:4 g. mirant el temple.

Ec 2:24 res millor que g. del seu treball dur

GEDEÓ

, Jt 7:20 L’espasa de Jehovà i de G.!

GEHENNA

, Mt 10:28 destruir ànima i cos a la G.

GELÓS

, 1Co 13:4 L’amor no és g.

GELOSIA

, Pr 6:34 la g. fa enfurismar el marit

GEMECS

, Rm 8:26 suplica per nosaltres amb g. no expressats

GEMEGANT

, Rm 8:22 la creació junta segueix g.

GEMEGUEN

, Ez 9:4 els que sospiren i g.

GENERACIÓ

, Mt 24:34 aquesta g. no desapareixerà

GENERÓS

, Ex 35:21 els que tenien un cor g. van portar

Pr 11:25 Qui és g. prosperarà

GENEROSAMENT

, Dt 15:8 obre la teva mà g.

Jm 1:5 demanar-la a Déu, dona g.

GENEROSITAT

, Pr 11:24 qui dona amb g. acaba tenint-ne més

GENEROSOS

, 1Tm 6:18 siguin g., disposats a compartir

GENI

, Pr 16:32 millor un que controla el g. Que

Pr 19:19 Qui té mal g. ho pagarà

Pr 21:19 amb una dona que té mal g.

GERMÀ

, Pr 17:17 un g. en temps difícils

Pr 18:24 un amic més a prop que un g.

1Co 5:11 s’anomeni g. però sigui immoral

GERMANA

, Dt 27:22 relacions sexuals amb g.

GERMANDAT

, 1Pe 2:17 estimeu tota la g.

1Pe 5:9 tota la g. arreu del món

GERMANS

, Mt 13:55 no són Jaume i Josep els seus g.?

Mt 23:8 tots vosaltres sou g.

Mt 25:40 vau fer als meus g., m’ho vau fer a mi

GLÒRIA

, Rm 3:23 no arriben a la g. de Déu

Rm 8:18 patiments res comparats amb la g.

1Co 10:31 feu-ho tot per a la g. de Déu

Ap 4:11 Jehovà, digne de rebre la g.

GLORIOSOS

, 2Pe 2:10 parlar dels g. de manera

GOIG

, Ne 8:10 el g. de Jehovà és la vostra fortalesa

Rm 15:13 Que Déu us ompli de g. i pau

1Te 1:6 g. que ve de l’esperit sant

He 12:2 Pel g. posat al seu davant, va aguantar

GÒLGOTA

, Jn 19:17 Lloc de la Calavera, en hebreu G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 un campió, es deia G.

GOMORRA

, Gn 19:24 ploure sobre G. foc i sofre

GOS

, Pr 26:17 agafa un g. per les orelles

Ec 9:4 val més un g. viu que un lleó mort

2Pe 2:22 El g. ha tornat al seu vòmit

GOVERN

, Is 9:7 L’expansió del seu g., no tindran fi

Dn 4:34 el seu g. és un g. etern

GOVERNA

, Dn 4:17 sàpiga que l’Altíssim és qui g.

GOVERNANT

, Jn 12:31 g. d’aquest món llançat a fora

Jn 14:30 el g. del món no té poder sobre mi

GOVERNANTS

, Jn 12:42 molts g. van posar fe en ell

Fe 4:26 g. s’han reunit contra Jehovà

GOVERNEN

, Pr 29:2 quan malvats g., poble es lamenta

GRÀCIES

, Sl 92:1 És bo donar g. a Jehovà

Jn 11:41 Pare, g. perquè m’has escoltat

Fe 28:15 Pau els va veure, va donar g. a Déu

1Co 1:4 dono g. al meu Déu per vosaltres

Ef 5:20 donant g. per tot al nostre Déu

1Tm 1:12 Dono g. a Crist Jesús

GRAN

, Jn 14:28 el Pare és més g. que jo

1Jn 3:20 Déu és més g. que el nostre cor

GRAN MULTITUD

, Ap 7:9 vaig veure una g.

GRANS

, Jn 14:12 farà coses encara més g.

GRATIS

, Mt 10:8 Heu rebut g., doneu g.

Ap 22:17 begui g. l’aigua de la vida

GRATUÏTAMENT

, 1Co 9:18 Predicar g.

GUANYAR

, Mt 16:26 de què serveix g. el món si perd

GUANYS

, Pr 15:27 g. manera deshonesta porta problemes

GUEHAZÍ

, 2Re 5:20 G. va pensar: correré darrere seu

GUERRA

, Is 2:4 no aprendran a fer la g.

1Tm 6:12 Lluita l’exceŀlent g. de la fe

Ap 12:7 va esclatar una g. al cel

Ap 12:17 g. contra els que queden de

Ap 16:14 la g. del gran dia de Déu

GUERRER

, Jr 20:11 Jehovà al meu costat com un g.

GUERRES

, Sl 46:9 fa que les g. s’acabin

Os 2:18 Eliminaré del país les g.

GUIA

, Pr 11:14 poble pateix quan no rep bona g.

GUIARÀ

, Sl 48:14 Déu ens g. per tota l’eternitat

GUINEUS

, Mt 8:20 g. tenen caus, però el Fill

H

HÀBIL

, Pr 22:29 home h. estarà dret davant reis

HABILITAT

, Ex 35:35 Els ha omplert d’h. per fer

HABITACIONS

, Is 26:20 Poble meu, entra a les h. interiors

HABITADA

, Is 45:18 la va fer perquè fos h.

HADES

. Consulta TOMBA.

HARMAGEDON

, Ap 16:16 en hebreu s’anomena H.

HEMORRÀGIES

, Mt 9:20 feia 12 anys que tenia h.

HERÈNCIA

, Nm 18:20 Jo soc la teva porció i h.

Sl 127:3 Els fills són una h. de Jehovà

Ef 1:18 glorioses riqueses com a h.

1Pe 1:4 h. que no es corromp ni contamina

HERETARAN

, Mt 5:5 els dòcils h. la terra

HERETEU

, Mt 25:34 H. Regne preparat per a

HEREUS

, Rm 8:17 h. de Déu i cohereus amb

Ga 3:29 h. d’acord amb la promesa

HIPÒCRITA

, Rm 12:9 Que el vostre amor no sigui h.

HOME

, Lv 20:13 h. relacions sexuals amb un altre h.

Sl 8:4 què és l’h. perquè el tinguis

HOMICIDA

, Nm 35:6 ciutats de refugi perquè hi fugi l’h.

HOMOSEXUALITAT

, 1Co 6:9 els que practiquen l’h.

HONORABLE

, 2Tm 2:20 estris per a ús h.

HONRA

, Ex 20:12 H. el teu pare i la teva mare

Pr 3:9 H. Jehovà amb les coses de valor

1Tm 5:17 dignes de rebre doble h.

HONRADA

, 2Co 8:21 fer-ho tot de manera h.

HONRADAMENT

, He 13:18 comportar-nos h. en tot

HONRAR-VOS

, Rm 12:10 Preneu iniciativa a h.

HORA

, Mt 24:36 el dia i l’h., ningú els sap

HOSPITALARI

, Tt 1:7, 8 superintendent ha de ser h.

HOSPITALARIS

, Rm 12:13 Sigueu sempre h.

1Pe 4:9 Sigueu h. sense queixar-vos

3Jn 8 obligats a ser h. amb

HOSPITALITAT

, He 13:2 No us oblideu de mostrar h.

HUMIL

, Dt 8:2 ensenyar-te a ser h. i posar-te a prova

1Sa 2:8 Ell aixeca de la pols l’h.

Za 9:9 És h. i ve sobre un burro

Mt 18:4 qui es faci h. com aquest nen

HUMILIEU-VOS

, Jm 4:10 H. davant de Jehovà

1Pe 5:6 h. sota la poderosa mà de Déu

HUMILITAT

, Pr 15:33 abans de la glòria hi ha la h.

HUMILS

, Is 57:15 per revifar l’esperit dels h.

Jm 4:6 bondat immerescuda als h.

I

IDIOMA

, Gn 11:7 confonguem el seu i.

So 3:9 canviaré l’i. dels pobles per un i. pur

IDIOMES

, Za 8:23 deu homes de tots els i.

IDÒLATRES

, 1Co 6:9 els i. no heretaran el Regne

IDOLATRIA

, 1Co 10:14 fugiu de la i.

ÍDOLS

, Sl 115:4 Els í. de les nacions són de plata

1Jn 5:21 allunyeu-vos dels í.

IGNORÀNCIA

, 1Tm 1:13 actuava amb i.

IGUAL

, Flp 2:6 mai va pensar fer-se i. a Déu

IGUALACIÓ

, 2Co 8:14 hi haurà una i.

IMATGE

, Gn 1:26 Fem l’home a la nostra i.

Ex 20:4 No et facis cap i. esculpida

IMITEU

, Ef 5:1 i. Déu, com a fills estimats

He 13:7 i. la seva fe

IMITEU-ME

, 1Co 11:1 I., com jo imito Crist

IMMORALITAT SEXUAL

, Mt 15:19 del cor surten i.

Fe 15:20 que s’abstinguin de la i.

1Co 6:18 Fugiu de la i.!

1Co 10:8 No practiquem i.

Ga 5:19 la i., la impuresa, la conducta

Ef 5:3 la i., ni tan sols es mencionin

1Te 4:3 voluntat de Déu, abstingueu de la i.

IMMORTALITAT

, 1Co 15:53 això que és mortal s’ha de vestir d’i.

IMPACIENT

, Pr 14:29 l’i. fa evident la seva ximpleria

IMPEDIR

, Is 14:27 Jehovà ho ha decidit, i qui pot i.

1Te 2:16 intenten i. que parlem

IMPORTANTS

, Mt 23:23 les coses més i. de la Llei

Flp 1:10 us assegureu quines són les coses més i.

IMPOSSIBLE

, Gn 18:14 hi ha res i. per a Jehovà?

Gn 18:25 i. que tu facis això

Jb 42:2 res t’és i.

Mt 19:26 Per als homes és i., per a Déu

IMPOST

, Rm 13:7 a qui demana i., l’i.

IMPOSTOS

, Lc 20:22 permès paguem i. al Cèsar?

Lc 23:2 prohibint pagar i. al Cèsar

Rm 13:6 És per això que també pagueu i.

IMPREVIST

, Ec 9:11 a tothom li arriba succés i.

IMPRUDENT

, Pr 14:16 l’estúpid és i. i confia massa

IMPUR

, Lv 13:45 cridar: I.! I.!

IMPURA

, Jb 14:4 d’una i. en surti una de pura?

IMPURESA

, Rm 1:24 Déu els va entregar a la i.

Col 3:5 feu morir membres pel que fa a la i.

INACTIUS

, 2Pe 1:8 impediran que us feu i. o infructífers

INCOMPLET

, 1Co 13:9 coneixement que tenim és i.

INCORRUPCIÓ

, 1Co 15:42 es ressuscita en i.

INCULCAR

, Dt 6:7 has d’i. en els teus fills

INDECÍS

, Jm 1:8 és algú i., inconstant

INDEFENS

, Sl 40:17 jo estic i. i soc pobre

INDIFERÈNCIA

, Pr 1:32 la i. dels ximples els destruirà

INDIGNA

, 1Co 11:27 begui la copa de manera i.

INDIGNIS

, Sl 37:8 No t’i., acabaries fent mal

INDISCIPLINADA

, 2Te 3:6 aparteu-vos germà comporti manera i.

INDISCIPLINATS

, 1Te 5:14 advertiu els i.

INEXPERT

, Sl 19:7 fan que l’i. es torni savi.

INEXPERTS

, Pr 22:3 els i. pateixen les conseqüències

INFIDELITAT

, 2Re 10:16 no tolero cap i.

INFILTRAT

, Jud 4 s’han i. alguns homes

INFINITAMENT

, Ef 3:20 aquell que pot fer i. més

INFORME

, Nm 14:36 tornar amb mal i. d’aquella terra

INGENU

, Pr 14:15 L’i. es creu tot el que li diuen

INGRESSOS

, Ec 5:10 no tindrà prou amb els seus i.

INICIATIVA

, Jn 7:28 no he vingut per i. pròpia

INICIS

, Za 4:10 menyspreat el dia dels petits i.?

INJUST

, Rm 9:14 És Déu i.? De cap manera!

INJUSTAMENT

, 1Pe 2:19 si pateix i., cosa agradable

INJUSTÍCIES

, Dt 32:4 Déu mai comet i.

1Co 6:7 deixeu que us facin i.

INJUSTOS

, Fe 24:15 resurrecció d’i.

1Co 6:9 els i. no heretaran el Regne

INSENSAT

, Lc 12:20 I.! Aquesta mateixa nit

INSENSIBLE

, Mt 13:15 cor d’aquest poble s’ha fet i.

INSIGNIFICANTS

, 1Co 1:28 Déu va escollir les coses i.

INSPIRACIÓ

, 1Cr 28:12 plànol arquitectònic revelat per i.

INSPIRADA

, 2Tm 3:16 Tota l’Escriptura està i. per Déu

INSTRUIRAN

, Dn 11:33 tenen perspicàcia, n’i. a molts

INSTRUMENT

, Fe 9:15 aquest home és un i. escollit

INSULTIN

, Mt 5:11 Feliços quan us i.

INSULTS

, 1Pe 2:23 no els va respondre amb i.

ÍNTEGRE

, Jb 1:8 Job, un home í. i just

Sl 26:11 el meu camí serà í.

Sl 101:2 Dins de casa caminaré amb cor í.

ÍNTEGRES

, 1Cr 29:17 t’agrada que les persones siguin í.

INTEGRITAT

, Jb 27:5 no renunciaré a la meva i.

Sl 25:21 Que la i. i la justícia em protegeixin

INTEĿLECTUALS

, Lc 10:21 has amagat aquestes coses als i.

INTENCIONS

, 1Cr 28:9 Jehovà veu les i. i els pensaments

INTERÈS

, 1Co 13:5 [amor] no busca el seu i.

INTERESSOS

, Flp 2:4 no només dels vostres i., sinó

Flp 2:21 els altres es preocupen dels seus i.

INTÈRPRETS

, 1Co 12:30 no tots són i.

ÍNTIMS

, Ap 2:23 examina pensaments més í.

INÚTIL

, Sl 101:3 no posaré davant meus ulls res i.

1Co 15:58 treball relacionat amb Senyor no i.

INUTILITAT

, Ef 4:17 la i. de la seva ment

INVÀLIDS

, Mt 15:31 els i. es curaven

INVESTIGA

, Dt 13:14 i. què ha passat

INVISIBLE

, He 11:27 com si veiés aquell que és i.

INVISIBLES

, Rm 1:20 les seves qualitats i. es veuen

INVOQUIN

, Rm 10:13 els que i. el nom de Jehovà

IRA

, Sl 37:8 Deixa a un costat la i. i la fúria

IRREALITAT

, Is 41:29 imatges són vent i una i.

IRRITA

, 1Co 13:5 no s’i. amb facilitat

IRRITEU

, Ef 6:4 no i. els vostres fills

ISAAC

, Gn 22:9 va lligar el seu fill I.

ISRAEL

, Gn 35:10 el teu nom serà I.

Sl 135:4 escollit I. la seva propietat especial.

Ga 6:16 pau sobre l’I. de Déu

J

JACOB

, Gn 32:24 J. va començar a lluitar amb ell

JAH

, Ex 15:2 J. és la meva força i poder

Is 12:2 J. Jehovà és la meva força

JARDÍ

, Gn 2:15 el va posar al j. de l’Edèn

JAUME 1

, Lc 6:16 Judes, fill de J.

JAUME 2

, Fe 12:2 matar J. el germà de Joan

JAUME 3

, Mc 15:40 Maria la mare de J. el Menor

JAUME 4

, Mt 13:55 no són els seus germans J.

Fe 15:13 van acabar de parlar, J. va dir

1Co 15:7 aparèixer a J., després apòstols

Jm 1:1 J., esclau de Déu

JEFTÈ

, Jt 11:30 J. va fer aquest vot

JEHOVÀ

, Ex 3:15 J. és el meu nom per sempre

Ex 5:2 Qui és J.? No conec J.

Ex 6:3 meu nom, J., no em vaig donar a conèixer

Ex 7:5 egipcis sabran que jo soc J.

Ex 20:7 No facis servir el nom J. manera indigna

Dt 6:5 Estima J. amb tot el teu cor

Dt 7:9 J. és el Déu verdader, el Déu fidel

Sl 83:18 el teu nom és J., tu ets l’Altíssim

Is 42:8 soc J., aquest és el meu nom

Ez 39:7 nacions hauran de saber que jo soc J.

Os 12:5 J., per aquest nom se’l recorda.

Ml 3:6 Jo soc J. i no canvio

Mc 12:29 J. el nostre Déu, és un sol J.

JEREMIES

, Jr 38:6 J. a la cisterna

JERUSALEM

, Js 18:28 Jebusí, és a dir, J.

Dn 9:25 l’ordre de restaurar i reconstruir J.

Mt 23:37 J., J., que mates els profetes

Lc 2:41 costum de pujar a J. per la Pasqua

Lc 21:20 quan vegeu J. envoltada d’exèrcits

Lc 21:24 J. serà trepitjada per les nacions

Fe 5:28 omplert J. amb la vostra ensenyança

Fe 15:2 pugessin a J. per parlar d’aquest assumpte

Ga 4:26 J. de dalt és lliure, és la nostra mare

He 12:22 us heu apropat a la J. celestial

Ap 3:12 Nova J. que baixa del cel

Ap 21:2 Nova J. baixava del cel com una núvia

JESSÈ

, 1Sa 17:12 J. tenia vuit fills

Is 11:1 De la soca de J. sortirà una branqueta

JESUCRIST

, Jn 17:3 aquell que tu has enviat, J.

JESÚS

, Mt 1:21 li has de posar el nom de J.

JEZABEL

, 1Re 21:23 Els gossos es menjaran J.

Ap 2:20 tu que toleres J.

JO SERÉ

, Ex 3:14 J. m’ha enviat a vosaltres

JOAN 1

, Mt 21:25 D’on venia el bateig de J.?

Mc 1:9 J. el va batejar al Jordà

JOAN 2

, Jn 1:42 Tu ets Simó, el fill de J.

JOAN 3

, Mt 4:21 Jaume i el seu germà J.

JOB

, Jb 1:9 Si J. no tragués res, seguiria tement?

Jm 5:11 Heu sentit de l’aguant de J.

JOC

, Pr 10:23 insensat comportament vergonyós és j.

JONÀS

, Jon 2:1 des de panxa del peix, J. va fer oració

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. i David van fer un pacte

1Sa 23:16 J. va ajudar David a enfortir

JORDÀ

, Js 3:13 l’aigua del J. s’aturarà

2Re 5:10 Ves al J. i renta’t set vegades

JOSAFAT

, 2Cr 20:3 J. va tenir por

JOSEP

, Gn 39:23 Jehovà estava amb J.

Lc 4:22 No és aquest el fill de J.?

JOSIES

, 2Re 22:1 J. va regnar durant 31 anys

JOSUÈ

, Ex 33:11 seu servidor i ajudant J., el fill de Nun

JOU

, 1Re 12:14 meu pare va fer j. pesat, però

Mt 11:30 el meu j. és fàcil de portar

2Co 6:14 No us poseu sota un j. desigual

JOVE

, Mc 10:20 obeeixo manaments des de j.

1Co 7:36 si no és massa j., que es casin

1Tm 4:12 Que ningú et menyspreï perquè ets j.

JOVENTUT

, Jb 33:25 carn més sana que en la j.

Sl 71:17 m’has ensenyat des de la meva j.

JOVES

, Sl 110:3 j. com gotes de rosada

Pr 20:29 glòria dels j. en la seva força

JUBILEU

, Lv 25:10 Per a vosaltres serà un J.

JUDÀ

, Gn 49:10 El ceptre no s’apartarà de J.

JUDES

, Mt 27:3 J. va tenir remordiments

JUDICI

, Jn 5:22 Pare ha confiat tot el j. al Fill

1Pe 4:17 j. comenci per la casa de Déu

JUEU

, Za 8:23 s’agafaran al vestit d’un j.

1Co 9:20 Amb els jueus m’he fet j.

JUEUS

, Rm 3:29 és que només és el Déu dels j.?

JUREU

, Mt 5:34 no j. mai

JURO

, Gn 22:16 J. per mi mateix, diu Jehovà

JUST

, Gn 15:6 Jehovà el va considerar j.

Sl 34:19 El j. passa per moltes dificultats

Sl 37:25 mai he vist cap j. abandonat

Sl 72:7 Durant el seu regnat, el j. florirà

Sl 141:5 Si el j. em colpegés, seria

Pr 24:16 encara que el j. caigui set vegades

JUSTÍCIA

, Jb 34:12 el Totpoderós no torça la j.

Jb 40:8 Vols posar en dubte la meva j.?

Sl 37:28 Jehovà estima la j.

Sl 45:7 Has estimat la j. i odiat la maldat

Pr 29:4 Amb j., el rei porta estabilitat

Ec 5:8 Si veus que es viola la j.

Is 26:9 els seus habitants aprenen j.

Is 32:1 prínceps regnaran amb j.

Is 60:17 la j., el teu encarregat

Mi 6:8 Només que practiquis la j.

So 2:3 Busqueu j., busqueu mansuetud

Lc 18:7 no s’encarregarà Déu que es faci j.?

Fe 28:4 la J. no ha permès que segueixi vivint

2Pe 3:13 en aquests hi regnarà la j.

JUSTOS

, 1Pe 3:12 ulls de Jehovà es fixen en els j.

JUTGE

, Is 33:22 Jehovà és el nostre J., nostre Rei

Lc 18:2 j. que no temia Déu

JUTGES

, Is 26:9 quan j. la terra, aprenen

JUTGEU

, Mt 7:2 de la manera com j. els altres

JUTJA

, 1Co 5:13 mentre que Déu j. els de fora

JUTJAR

, Lc 6:37 deixeu de j., i mai sereu jutjats

Lc 22:30 en trons per j. les 12 tribus

Fe 17:31 ha fixat un dia en què s’ha proposat j.

Rm 14:4 Qui ets tu per j. el servidor d’un altre?

Jm 4:12 qui ets per j. els altres?

JUTJARAN

, 1Co 6:2 no sabeu que els sants j. el món?

L

LAMENTEN

, Mt 5:4 Feliços els que es l.

LAMENTS

, Ex 2:24 Déu va escoltar els seus l.

LEGALMENT

, Flp 1:7 establir l. les bones notícies

LEGISLADOR

, Jm 4:12 Només un L. i Jutge

LENT

, Jm 1:19 l. a parlar i l. a la ira

2Pe 3:9 Jehovà no és l. pel que fa al

LENTS

, He 5:11 l. a l’hora d’escoltar

LEPRA

, Lv 13:45 Qui tingui l.: Impur! Impur!

Nm 12:10 Míriam coberta de l.

Lc 5:12 hi havia un home ple de l.

LEVÍ

, Ml 3:3 purificarà els fills de L.

LEVITES

, Ex 32:26 l. es van ajuntar al seu voltant

Nm 3:12 Els l. seran meus

2Cr 35:3 l., els mestres de tot Israel

LÍDER

, Pr 28:16 El l. abusa del seu poder

Mt 23:10 només teniu un L., Crist

LÍDIA

, Fe 16:14 L., venedora de porpra

LÍMITS

, Sl 119:96 el teu manament no té l.

1Te 4:6 anar més enllà dels l. del correcte

LLAC

, Ap 19:20 l. de foc que crema amb sofre

LLADRE

, Pr 6:30 l. si roba per calmar la gana

Pr 29:24 còmplice d’un l. s’odia a si mateix

Mt 24:43 sabut a quina hora vindria el l.

1Te 5:2 el dia de Jehovà vindrà com un l.

LLADRES

, Mt 6:20 al cel, on els l. no entren

1Co 6:10 els l. no heretaran el Regne

LLAGOSTES

, Jl 1:4 El que han deixat les l.

LLÀGRIMES

, 2Re 20:5 he vist les teves l.

Sl 6:6 inundo el llit de l.

Sl 126:5 sembren amb l. recolliran amb

Ec 4:1 l. dels oprimits, ningú que consolés

Fe 20:19 He servit el Senyor amb l.

Fe 20:31 no he deixat d’aconsellar-vos amb l.

He 5:7 Crist va fer peticions amb l.

Ap 21:4 eixugarà totes les l. dels seus ulls

LLAMP

, Lc 10:18 veig Satanàs caigut com un l.

LLAMPEC

, Mt 24:27 el l. surt i brilla

LLÀNTIA

, Sl 119:105 La teva paraula és una l.

LLÀSTIMA

, 1Co 15:19 som els que fem més l.

LLÀTZER

, Lc 16:20 un home pobre que es deia L.

Jn 11:11 El nostre amic L. s’ha adormit

Jn 11:43 L., surt!

LLAVIS

, Pr 10:19 qui controla l. actua amb prudència

Is 29:13 només m’honra amb els l.

Os 14:2 t’oferirem l’alabança dels nostres l.

He 13:15 sacrifici d’alabança, fruit dels l.

LLAVOR

, Lc 8:11 La l. és la paraula de Déu

LLEGINT

, Fe 8:30 entens el que estàs l.?

LLEGIRÀ

, Dt 17:19 la l. tots els dies de la seva vida

LLEI

, Sl 19:7 La l. de Jehovà és perfecta

Sl 40:8 la teva l. està al fons del meu cor

Sl 94:20 causant problemes en nom de la l.?

Sl 119:97 Com estimo la teva l.!

Jr 31:33 Posaré la meva l. dins seu

Ha 1:4 La l. no té cap força, mai es fa justícia

Rm 7:22 li agrada molt la l. de Déu

Rm 10:4 Crist és la fi de la L.

Rm 13:8 qui estima els altres ha complert la l.

Ga 3:24 L., tutor que ens va guiar fins Crist

Ga 6:2 complireu la l. del Crist

Jm 2:8 Si compliu la l. reial

LLEIAL

, 2Sa 22:26 Amb el l., tu ets l.

Sl 16:10 no permetràs que el l. vegi la fossa

LLEIALS

, 1Sa 2:9 Ell protegeix els passos dels l.

Sl 37:28 mai abandonarà els que li són l.

LLEIALTAT

, Mi 6:8 que estimis la l.

LLENGUA

, Sl 34:13 refrena la teva l. del dolent

Pr 18:21 mort i vida en el poder de la l.

Is 35:6 l. dels muts cridarà d’alegria

Is 50:4 m’ha donat la l. dels ensenyats

Jm 1:26 però no controla la seva l.

Jm 3:8 cap humà pot domar la l.

LLENGÜES

, Fe 2:4 parlar en diferents l.

1Co 13:8 dons de parlar en l. s’acabaran

1Co 14:22 les l. són senyal per als no-creients

Ap 7:9 de totes les nacions, tribus i l.

LLENYA

, Pr 26:20 On no hi ha l., el foc s’apaga

LLEÓ

, 1Sa 17:36 ja ha matat un l. i un os

Sl 91:13 damunt del l. i de la cobra

Is 11:7 l. menjarà palla com el bou

1Pe 5:8 ronda com un l. que rugeix

Ap 5:5 el L. de la tribu de Judà

LLEONS

, Dn 6:27 ha salvat Daniel dels l.

LLEOPARD

, Is 11:6 el l. descansarà amb el cabrit

Dn 7:6 una altra bèstia, com un l.

LLET

, Ex 3:8 terra que regalima l. i mel

Is 60:16 Beuràs la l. de nacions

He 5:12 torneu a necessitar l.

1Pe 2:2 fort desig per la l. pura

LLEVAT

, Mt 13:33 Regne del cel és com el l.

1Co 5:6 mica de l. fa fermentar tota la massa

LLIBERTAT

, Rm 8:21 gloriosa l. dels fills de Déu

2Co 3:17 on hi ha l’esperit de Jehovà hi ha l.

1Pe 2:16 no utilitzeu l. com a excusa

2Pe 2:19 Els prometen l.

LLIBRE

, Ex 32:33 Esborraré del meu l.

Js 1:8 l. de la Llei no s’aparti

Ml 3:16 es va escriure un l. per recordar

Ap 20:15 no estaven escrits al l. de la vida

LLIBRES

, Ec 12:12 escriure molts l. és un no acabar

Fe 19:19 van cremar els seus l. davant de tothom

LLIGAM

, Ef 4:3 unitat per mitjà del l. de la pau

LLIGAR

, Gn 22:9 va l. el seu fill Isaac

LLIGAT

, Mt 16:19 ja haurà estat l. al cel

LLIRIS

, Lc 12:27 Fixeu-vos en com creixen els l.

LLIT

, Sl 41:3 el sostindrà quan estigui malalt al l.

He 13:4 que no es contamini el l. conjugal

LLIURES

, Jn 8:32 la veritat us farà l.

LLOANCES

, Pr 27:21 persona posada a prova per les l.

LLOAR-LO

, Sl 147:1 Que agradable i adient és l.!

LLOC

, Rm 15:23 no queda cap l. sense predicar

LLOP

, Is 11:6 El l. estarà amb el corder

LLOPS

, Mt 7:15 disfressats d’ovella però són l.

Lc 10:3 Us envio com ovelles enmig de l.

Fe 20:29 s’introduiran entre vosaltres l. ferotges

LLUC

, Col 4:14 L., el metge estimat

LLUITA

, Ef 6:12 l. però no contra carn i ossos

LLUITANT

, Fe 5:39 podríeu estar l. contra Déu

LLUITEU

, 2Cr 20:17 No caldrà que l.

Jud 3 l. per la fe

LLUM

, Sl 36:9 Gràcies a la teva l., veure la l.

Sl 119:105 un l. per al meu camí

Pr 4:18 el camí dels justos és com la l.

Is 42:6 com a l. de les nacions

Mt 5:14 sou la l. del món

Mt 5:16 feu brillar la vostra l. davant la gent

Mt 6:22 Els ulls són el l. del cos

Jn 8:12 Jo soc la l. del món

2Co 4:6 Que la l. brilli en la foscor

LLUMS

, Mt 25:1 deu verges van agafar els l.

Flp 2:15 resplendiu com l. brillants al món

LLUNA

, Jl 2:31 la l. es convertirà en sang

Lc 21:25 senyals al sol, a la l. i a les

LLUNY

, Fe 17:27 no està l. de nosaltres

LÒGIC

, Lc 1:3 escriure’t en ordre l.

LÒGICS

, Fe 9:22 amb arguments l. que Jesús

LOT

, Lc 17:32 Recordeu la dona de L.

2Pe 2:7 va salvar el just L.

LUXE

, Ap 18:7 ella s’ha entregat al l.

M

, Sl 145:16 Obres la m. i satisfàs

Is 41:10 T’agafaré ben fort amb la m. dreta

Mt 6:3 m. esquerra no sàpiga què fa m. dreta

MACEDÒNIA

, Fe 16:9 Vine a M. i ajuda’ns

MADURES

, He 5:14 persones m., entrenat la seva capacitat de

MADURESA

, Ef 4:13 tinguem la m. d’un home adult

He 6:1 avancem cap a la m.

MÀGIA

, Dt 18:10 ni practiqui la m.

Fe 19:19 els que havien practicat m.

MAGOG

, Ez 38:2 enfronta’t amb Gog de la terra de M.

MAJORIA

, Ex 23:2 simplement perquè la m. ho fa

Jr 8:6 tornen a anar per on va la m.

MAL

, Gn 3:5 com Déu, coneixereu el bé i el m.

Rm 12:17 No torneu m. per m.

MALACOSTUMA

, Pr 29:21 Si a un servent se’l m.

MALALT

, Is 33:24 ningú dirà: Estic m.

Jm 5:14 Hi ha algú entre vosaltres m.?

MALALTIES

, Is 53:4 va portar les nostres m.

Mt 9:35 curava tota classe de m.

MALDAT

, Mt 24:12 cada vegada més m.

1Te 5:22 Eviteu tota classe de m.

MALEEIX

, Jb 2:5 veuràs com et m. a la teva cara

Jb 2:9 la seva dona va dir: M. Déu i mor

MALEIR

, Nm 23:8 Com podria m. els que

MALEÏTS

, Jn 7:49 no coneix la Llei són m.

MALEÏU

, Rm 12:14 Beneïu i no m.

MALGASTAR

, Lc 15:13 va m. la seva herència

MALTA

, Fe 28:1 que el nom de l’illa era M.

MALVAT

, Is 26:10 Encara que favor al m., no aprendrà

1Jn 5:19 món sota el poder del M.

MALVATS

, Sl 37:9 els m. seran eliminats

Sl 37:10 els m. ja no existiran

Pr 15:8 Jehovà detesta sacrificis dels m.

Pr 15:29 Jehovà està lluny dels m.

Pr 29:2 quan m. governen, poble es lamenta

Is 57:21 No hi ha pau per als m.

MANAMENT

, Mc 12:28 Quin és el primer m.?

Mc 12:31 cap m. més important

Jn 13:34 un m. nou: que us estimeu

MANAMENTS

, Mt 22:40 dos m. són el fonament

MANASSÈS

, 2Cr 33:13 M. va arribar a saber

MANAT

, Mt 28:20 ensenyeu-los a fer tot el que he m.

MANERA

, 1Cr 15:13 no ens vam assegurar m. correcta fer-ho

MANERA DE PENSAR

, Ef 4:23 renovant la vostra m.

Flp 2:5 mateixa m. que Crist Jesús

MANNÀ

, Ex 16:31 Israel li va posar el nom de m.

Js 5:12 el m. ja no va tornar a aparèixer

MANS

, Dt 16:16 Ningú s’ha de presentar amb les m. buides

Is 35:3 Enfortiu les m. dèbils

1Pe 2:23 es va posar a les m. d’aquell

MANSOS

, Sl 37:11 els m. heretaran la terra

So 2:3 busqueu Jehovà, els m. de la terra

MANTÉ

, 1Tm 5:8 si algú no m. els seus

MAR

, Ex 14:21 I el fons del m. va quedar sec

Is 57:20 malvats són com el m. agitat

MARC

, Col 4:10 M., el cosí de Bernabé

MARCA

, Ez 9:4 posa una m. al front

Ap 13:17 excepte els que tenen la m.

MARE

, Ex 20:12 Honra el teu pare i la teva m.

Sl 27:10 Encara que pare i m. m’abandonessin

Pr 23:22 no menyspreïs la teva m.

Lc 8:21 La meva m. i els meus germans són

Jn 19:27 Aquí tens la teva m.

Ga 4:26 Jerusalem de dalt és la nostra m.

MARIA 1

, Mc 6:3 el fuster, el fill de M.

MARIA 2

, Lc 10:39 M. escoltava

Lc 10:42 M. ha escollit la millor part

Jn 12:3 M. va agafar oli perfumat, molt car

MARIA 3

, Mt 27:56 hi havia M. Magdalena

Lc 8:2 M. Magdalena, de qui havien sortit

MARIA 4

, Mt 27:56 M., la mare de Jaume

MARIA 5

, Fe 12:12 M., la mare de Joan Marc

MARIT

, 1Co 7:2 que cada dona tingui el seu m.

1Co 7:14 el m. no-creient és santificat

MARITS

, Ef 5:25 M., continueu estimant

Col 3:18 Esposes, sigueu submises als m.

MARTA

, Lc 10:41 M., estàs neguitosa

MARXAR

, 1Co 7:15 si el no-creient decideix m.

MATIN

, Jn 16:2 els que us m. pensaran

MATRIMONI

, He 13:4 Que tothom honri el m.

MÀXIM

, 2Tm 2:15 Esforça’t al m. per presentar-te

2Pe 3:14 esforceu-vos al m., us trobi sense taca

MEDIADOR

, 1Tm 2:5 m. entre Déu i homes

MEDICINA

, Pr 17:22 Un cor alegre és una bona m.

MEDITA

, Js 1:8 Llegeix-lo i m. nit i dia

Sl 1:2 la llegeix i hi m. nit i dia

Pr 15:28 just m. abans de contestar

MEDITAR

, Gn 24:63 Isaac va sortir per m.

MEDITARÉ

, Sl 77:12 M. sobre totes les teves activitats

MÈDIUM

, Dt 18:11 ni consulti un m.

MEL

, Ex 3:8 una terra que regalima llet i m.

Pr 25:27 No és bo menjar massa m.

MELOSES

, Rm 16:18 sedueixen amb paraules m.

MELQUISEDEC

, Gn 14:18 M. rei de Salem era sacerdot

Sl 110:4 sacerdot a la manera de M.

MEMBRE

, 1Co 12:18 ha coŀlocat cada m. del cos

MEMÒRIA

, Lc 22:19 Continueu fent això en m.

MENA

, 2Pe 3:11 quina m. de persones heu de ser

MENCIONIN

, Ef 5:3 ni tan sols es m.

MENGEU

, 1Co 5:11 ni tan sols m. amb ell

MENGI

, 2Te 3:10 no vulgui treballar, que no m.

MENJADORA

, Lc 2:7 el va posar en una m.

MENJAR

, Jn 6:27 treballar, però no pel m. que es fa

Fe 14:17 Us va donar pluges, us va donar m.

1Co 8:13 si el m. fa ensopegar el meu germà

MENJARS

, Dn 1:5 ració diària dels m. exquisits

MENSTRUACIÓ

, Lv 15:19 m., impura set dies

Lv 18:19 relacions sexuals, m.

MENT

, Mt 22:37 Estima Jehovà amb tota la m.

Rm 7:25 amb la m. soc esclau de la llei

1Co 2:16 tenim la m. de Crist

Col 3:2 Mantingueu la m. en les coses de dalt

MENTIDA

, 2Te 2:11 permet que creguin la m.

MENTIDER

, Sl 101:7 a la meva presència cap m.

Pr 19:22 és millor ser pobre que un m.

Jn 8:44 m. i pare de la mentida

MENTIR

, Tt 1:2 Déu, que no pot m.

MENTIU

, Col 3:9 No us m. els uns als altres

MENYSPREAT

, Is 53:3 Va ser m. i el van evitar

MENYSPREEN

, Sl 119:141 Jo soc ben poca cosa i em m.

MERAVELLOSA

, Sl 139:14 estic fet de manera m.

MERCADER

, Mt 13:45 m. viatjava buscant perles

MERCAT

, Fe 17:17 raonar a la plaça del m.

MEREIXEM

, Lc 17:10 Som esclaus que no m. res

MEREIXEN

, Mt 10:11 busqueu els que m. el missatge

MEREIXEU

, Fe 13:46 penseu que no us m. vida eterna

MEREIXIA

, He 11:38 i el món no se’ls m.

MEREIXO

, Lc 15:19 no m. que em diguin fill teu

MESSIES

, Dn 9:25 fins que aparegui el M., el Líder

Dn 9:26 Després 62 setmanes mataran el M.

Jn 1:41 Hem trobat el M.

Jn 4:25 Sé que el M., Crist, vindrà

MESTRES

, Sl 119:99 més perspicaç que meus m.

Ef 4:11 d’altres com a pastors i m.

MESURA

, Jr 30:11 Et disciplinaré en la m. justa

Lc 6:38 amb la m. amb què mesureu

META

, 1Co 9:26 corro, però no sense una m.

METGE

, Lc 5:31 bona salut no necessiten un m.

MÈTODES

, 1Co 4:17 us recordarà els meus m.

METXA

, Is 42:3 No apagarà cap m. que fumegi

MIL

, Sl 91:7 M. cauran al teu costat

2Pe 3:8 un dia és com m. anys

MILER

, Is 60:22 El petit es convertirà en un m.

MILITAR

, Za 4:6 No per força m., sinó pel meu esperit

MINA

, Lc 19:16 la teva m. ha produït deu mines

MINISTERI

, Fe 20:24 acabi la carrera i compleixi el m.

Rm 11:13 dono glòria al meu m.

2Co 4:1 tenim aquest m. per la misericòrdia

2Co 6:3 trobar cap defecte en el nostre m.

1Tm 1:12 em va assignar un m.

2Tm 4:5 compleix plenament el teu m.

MINISTRES

, 2Co 3:6 ens ha capacitat perquè siguem m.

2Co 6:4 ens recomanem com a m. de Déu

MIQUEL

, Dn 10:13 M., un dels prínceps més importants

Dn 12:1 Durant aquell temps, s’aixecarà M.

Ap 12:7 M. i els seus àngels van lluitar

MIRADA

, 2Co 4:18 fixem la m. en coses que

MIRALL

, 1Co 13:12 en un m. de metall

Jm 1:23 es mira la cara en un m.

MIRALLS

, 2Co 3:18 reflectim com m. la glòria de

MIRÍADES

, Ap 5:11 Eren m. de m.

MÍRIAM

, Nm 12:1 M. i Aaron contra Moisès

MISERICÒRDIA

, Ne 9:19 m. i no els vas abandonar

Pr 28:13 a qui els confessa se li mostrarà m.

Is 55:7 Que torni a Jehovà, que tindrà m.

Mt 5:7 Feliços els que mostren m.

Jm 2:13 La m. triomfa sobre

MISERICÒRDIES

, 2Co 1:3 Pare de tendres m.

MISERICORDIÓS

, Dt 4:31 Jehovà és un Déu m.

1Cr 21:13 perquè ell és molt m.

Sl 78:38 era m., els perdonava

Jm 5:11 Jehovà és molt m.

MISERICORDIOSOS

, Lc 6:36 m., tal com el Pare

MISSATGER

, Ml 3:1 Envio el meu m.

MODEL

, 2Tm 1:13 m. de paraules saludables

He 8:5 Assegura’t de fer-ho tot seguint el m.

Jm 5:10 agafeu com a m. els profetes

MODELANT

, 1Pe 1:14 no deixeu desitjos continuïn m.

MODELATS

, Rm 12:2 Deixeu de ser m. per aquest sistema

MODÈSTIA

, Mi 6:8 caminis amb m. al costat del teu Déu

1Tm 2:9 dones s’han d’arreglar amb m.

MODESTOS

, Pr 11:2 la saviesa és amb els m.

MOISÈS

, Nm 12:3 M. era l’home més mans la terra

Sl 106:32 Per culpa d’ells a M. li va anar malament

Fe 7:22 M., poderós en paraules i fets

2Co 3:7 no podien mirar la cara de M.

MOMENT

, Sl 30:5 la seva fúria dura només un m.

Ec 9:11 a tothom li arriba algun mal m.

Is 26:20 Amaga’t un m.

MOMENT FIXAT

, Ha 2:3 la visió encara espera el m.

MÓN

, Lc 9:25 guanyar tot el m. si perd la vida

Jn 15:19 no sou part del m., el m. us odia

Jn 17:16 Ells no són part del m.

1Jn 2:15 No estimeu ni el m. ni

1Jn 2:17 m. i seus desitjos estan desapareixent

MOR

, Jb 14:14 Si un home m., pot tornar a viure?

MORAL

, Ef 4:19 han perdut tot sentit m.

MOREN

, Ap 14:13 Feliços els que m. en unió amb

MORI

, Ez 18:32 No m’agrada que ningú m.

Jn 11:25 encara que m., tornarà a viure

MORIM

, Rm 14:8 si m., m. per a Jehovà

MORIR

, 2Co 5:15 viuen per aquell que va m. per ells

Col 3:5 feu m. els membres del cos

MORIRÀ

, Jn 11:26 qui demostri fe en mi no m. mai

MORIREU

, Gn 3:4 No m. pas

MORRIÓ

, Dt 25:4 No posis m. al bou

MORT

, Rt 1:17 si no fos la m. que em separés

Sl 89:48 Qui pot viure sense veure la m.?

Is 25:8 Eliminarà la m. per sempre

Os 13:14 On són els teus fiblons, oh M.?

Lc 15:24 aquest fill estava m. i ha tornat

Jn 8:51 obeeix meves paraules, no veurà la m.

Rm 5:12 m. es va estendre a tots els homes

Rm 6:23 el pecat paga amb la m.

1Co 15:26 últim enemic, la m., serà destruït

1Te 4:13 què passarà als que han m.

1Te 4:16 els m. en unió amb Crist ressuscitaran

He 2:9 Jesús tastés la m. per tothom

He 2:15 esclavitud per por de la m.

Ap 21:4 la m. ja no existirà

MORTS

, Ec 9:5 els m. no saben res de res

Lc 20:38 no és Déu de m., sinó de vius

Ef 2:1 estàveu m. pels vostres pecats

MOSSEGUEU

, Ga 5:15 si us m. mútuament

MOSTASSA

, Lc 13:19 com un gra de m. que

MOTIVACIONS

, Pr 16:2 Jehovà examina les m.

MOTIVAR-NOS

, He 10:24 m. a mostrar amor i bones obres

MUNTANYA

, Sl 24:3 Qui pot pujar a la m. de Jehovà

Is 2:3 pugem a la m. de Jehovà

Is 11:9 ni causaran dany a tota la meva santa m.

Dn 2:35 una gran m. que va omplir tota la terra

MUNTANYA DE LES OLIVERES

, Lc 22:39 va anar a la m.

Fe 1:12 m., que està a prop de Jerusalem

MUNTANYES

, Gn 7:20 15 colzades per damunt de les m.

MURALLES

, Js 6:5 les m. de la ciutat es desplomaran

Ez 38:11 viuen tranquils, sense m.

Jl 2:7 escalen m. com soldats

MURMURADORS

, Jud 16 Aquests homes són m.

MURMURAR

, Flp 2:14 fent-ho tot sense m.

MURMUREM

, 1Co 10:10 No m.

MUTS

, Is 35:6 llengua dels m. cridarà d’alegria

N

NABUCODONOSOR

, Dn 2:1 N. va tenir somnis

NACIÓ

, Ex 19:6 regne de sacerdots i una n. santa

Sl 33:12 Feliç la n. que té per Déu Jehovà

Is 66:8 Naixerà una n. de cop?

Mt 21:43 Regne donat a una n. que produeixi

Mt 24:7 Una n. lluitarà contra una altra n.

1Pe 2:9 una raça escollida, una n. santa

NACIONS

, Gn 22:18 totes les n. aconseguiran una benedicció

Mt 25:32 n. seran reunides davant seu

Lc 21:24 els temps assenyalats de les n.

Fe 17:26 D’un sol home va fer totes les n.

NAÏM

, Lc 7:11 Jesús va viatjar a N.

NAIXEMENT

, 1Pe 1:3 nou n. per a una esperança viva

NASCUT

, Jb 14:1 L’home n. de dona té vida curta

NATAN

, 2Sa 12:7 N. va dir: Aquest home ets tu!

NATURA

, Lv 18:23 Va contra n.

NAUFRAGAT

, 2Co 11:25 tres vegades he n.

1Tm 1:19 la seva fe ha n.

NECESSITATS

, Rm 12:13 Compartiu segons les seves n.

NECESSITEU

, Mt 6:32 el Pare sap que n. totes

NEFILIM

, Gn 6:4 els n. vivien a la terra

NEGAT

, Mc 14:30 hauràs n. tres vegades

NEGATIU

, Tt 2:8 no poder dir res n. sobre

NEGLIGÈNCIA

, Dn 6:4 no el podien acusar de cap n.

NEGOCI

, Mt 22:5 se’n van anar al seu n.

NEGOCIS

, Jm 4:13 farem n. i guanyarem diners

NEGUI

, Pr 30:9 no sigui que quedi tip i et n.

NÉIXER

, Sl 51:5 Vaig n. culpable

NEN

, Jt 13:8 ens expliqui què fer amb el n.

Pr 22:6 Educa el n. en el camí

Is 11:6 un n. els guiarà

Lc 9:47 va agafar un n., el va posar

1Co 13:11 pensava com un n. i raonava com un n.

NENA

, 2Re 5:2 es van endur captiva una n.

Mc 5:42 la n. es va aixecar i va començar caminar

NENS

, Dt 31:12 Reuneix tot el poble, els n.

Sl 8:2 Per mitjà de la boca dels n.

Mt 11:16 com els n. a les places

Mt 18:3 si no us torneu com els n.

Mt 19:14 Deixeu estar els n. i no impediu

Lc 10:21 les has amagat als savis, revelat als n.

1Co 14:20 Sigueu n. pel que fa a la maldat

NET

, Fe 20:26 estic n. de la sang de tots

NETEGEM-NOS

, 2Co 7:1 n. de tot el que contamina

NETEJA’M

, Sl 51:2 N. del meu error

NETEJARAN

, Dn 12:10 Molts es n.

NETEJATS

, 1Co 6:11 heu sigut n., santificats

NETS

, Jn 15:3 ja esteu n. gràcies a les paraules

NEU

, Is 1:18 pecats es tornaran blancs com n.

NINETA

, Sl 17:8 Protegeix-me com la n. dels ulls

Za 2:8 toca la n. del meu ull

NÍNIVE

, Jon 4:11 no m’hauria de fer pena N.?

NIT

, Sl 19:2 n. rere n. revelen el seu coneixement

Rm 13:12 n. està molt avançada, dia ja és prop

NO-CREIENT

, 1Co 7:12 esposa n. està d’acord a

NO-CREIENTS

, 1Co 6:6 al tribunal davant de n.

2Co 6:14 jou desigual amb els n.

NOBLE

, 1Co 1:26 ni poderosos ni gent de família n.

NOÈ

, Gn 6:9 N. caminava amb el Déu verdader

Mt 24:37 els dies de N., la presència

NOI

, Jr 1:7 No diguis: Només soc un n.

NOM

, Ex 3:13 Suposem que pregunten quin és el seu n.

Ex 3:15 Jehovà, aquest és el meu n. per sempre

Ex 9:16 perquè es proclami meu n. per tota la terra

Ex 20:7 No fer servir n. Jehovà manera indigna

1Sa 17:45 lluito contra tu en el n. de Jehovà

1Cr 29:13 alabem el teu n. gloriós

Sl 9:10 Els que coneixen el teu n. confiaran en tu

Sl 79:9 Per causa del teu n., rescata’ns

Pr 18:10 El n. de Jehovà és una torre forta

Pr 22:1 millor tenir un bon n. que una gran fortuna

Ec 7:1 Un bon n. és millor que el bon oli

Jr 23:27 volen que el poble s’oblidi del meu n.

Ez 39:25 defensaré amb fermesa el meu sant n.

Ml 1:11 el meu n. serà gran entre les nacions

Ml 3:16 els que mediten en el seu n.

Mt 6:9 que el teu n. sigui santificat

Jn 12:28 Pare, glorifica el teu n.

Jn 14:14 Si demaneu alguna cosa en el meu n.

Jn 17:26 Els he donat a conèixer el teu n.

Fe 4:12 cap altre n. pel qual ens puguem salvar

Fe 15:14 per reunir un poble per al seu n.

Rm 10:13 invoquin el n. de Jehovà se salvaran

Flp 2:9 n. per sobre de qualsevol altre n.

NOTÍCIA

, Ex 23:1 No escampis una n. falsa

Pr 25:25 una bona n. d’una terra llunyana

NOTÍCIES

, Sl 112:7 No tindrà por de rebre males n.

Dn 11:44 n. de l’est i del nord l’inquietaran

NOU

, Jn 13:34 Us dono un manament n.

Ap 21:1 un cel n. i una terra nova

Ap 21:5 Mira! Ho faig tot n.

NOVA

, Fe 17:21 explicar o escoltar alguna cosa n.

NOVES

, Is 42:9 ara anuncio coses n.

NÚVIA

, Ap 21:9 la n., l’esposa del Corder

NÚVOL

, He 12:1 n. de testimonis tan gran

NÚVOLS

, Ec 11:4 qui mira els n. no recollirà

Mt 24:30 Fill de l’Home venint sobre n.

O

OBEDIÈNCIA

, Rm 5:19 per l’o. d’una sola persona

Rm 16:26 per promoure l’o. per la fe

He 5:8 va aprendre què és l’o. pel que va patir

OBEDIENT

, 1Re 3:9 dona al teu servent un cor o.

Flp 2:8 es va fer o. fins a la mort

OBEDIENTS

, Rm 6:17 us vau fer o. de tot cor

He 13:17 Sigueu o. als que us dirigeixen

OBEINT

, Lc 2:51 va continuar o. els seus pares

OBEIR

, 1Sa 15:22 o. és millor que oferir un sacrifici

Fe 5:29 Hem d’o. Déu abans que als homes

OBEIR-TE

, Sl 51:12 fes que tingui el desig d’o.

OBEIR-VOS

, Fe 4:19 o. a vosaltres en lloc de

OBEIREM

, Ex 24:7 fer tot el que Jehovà ha dit i l’o.

OBEIREU

, Jn 14:15 Si m’estimeu, o. manaments

OBEÏU

, Ef 6:5 Esclaus, o. els vostres amos

OBLIDA

, He 6:10 Déu no és injust i no s’o.

OBLIDANT

, Flp 3:13 o. les coses que queden enrere

OBLIDAR-SE

, Is 49:15 Pot una dona o. del seu nadó?

OBLIDAR-VOS

, Dt 4:23 compte de no o. del pacte

OBLIDAT

, Sl 119:141 no he o. les teves ordres

OBLIGATS

, 1Jn 3:16 estem o. a donar la vida pels

OBRER

, Pr 8:30 al seu costat com un o. expert

OBRES

, Sl 104:24 Quantes o. has fet, oh Jehovà!

OBSCÈ

, Rm 1:27 homes amb homes fer el que és o.

OBSCENES

, Ef 5:4 ni les bromes o.

Col 3:8 que no surtin paraules o. de la boca

OBSCURITAT

, Is 60:2 l’o. cobrirà la terra

OBSESSIONAT

, 1Tm 6:4 o. amb discussions i debats

OCELLAIRE

, Sl 91:3 de la trampa de l’o.

OCELLS

, Mt 6:26 Mireu amb atenció els o. del cel

ODIA

, Pr 6:16 Hi ha sis coses que Jehovà o.

Jn 7:7 món m’o., perquè dono testimoni

1Jn 3:15 aquell que o. el seu germà és un assassí

ODIAR

, Pr 8:13 Témer Jehovà significa o. el mal

ODIARAN

, Mt 24:9 us o. per causa del meu nom

ODIAT

, Sl 45:7 has o. la maldat

Jn 15:25 M’han o. sense motiu

ODIEN

, Lc 6:27 fent el bé als que us o.

ODIEU

, Sl 97:10 els que estimeu Jehovà, o. el mal

Am 5:15 O. el que és dolent, estimeu el que és bo

Rm 12:9 O. intensament el mal i aferreu-vos al bé

ODIÏS

, Lv 19:17 No o. el teu germà

OFEGUEN

, Mc 4:19 o. la paraula, no dona fruit

OFENSIU

, Jn 6:60 Això que diu és o.

OFERIU

, Rm 6:13 o. els vostres cossos a Déu

OFRENA LÍQUIDA

, Flp 2:17 soc com una o. vessada

OFRENES

, Lv 7:37 llei per a les o. cremades, de cereals

Is 1:11 Estic fart de les o. cremades

OLI

, 1Re 17:16 l’o. de la gerra petita no es va acabar

Mt 25:4 les assenyades van agafar o.

Mc 14:4 Per què s’ha malgastat aquest o.?

OLIVERA

, Sl 52:8 com una o. a la casa de Déu

Rm 11:17 o. silvestre, et van empeltar

OMBRA

, 1Cr 29:15 nostres dies són com una o.

Sl 91:1 s’allotjarà sota l’o. del Totpoderós

Col 2:17 són una o. del que havia de venir

OMBRES

, Jm 1:17 Ell no varia com les o.

OMPLIU

, Gn 1:28 o. la terra i poseu-la sota control

OPINIÓ

, Rm 14:1 no jutgeu qüestions d’o. personal

OPINIONS

, 1Re 18:21 Fins quan dubtareu entre dues o.

OPORTÚ

, Lc 4:13 el va deixar fins moment o.

OPORTUNITAT

, Ga 6:10 mentre tinguem l’o., fem el bé

OPOSEN

, 1Co 16:9 gran porta, molts s’hi o.

OPOSICIÓ

, 1Te 2:2 valor tot i patir molta o.

OPRESSIÓ

, Sl 72:14 Els rescatarà de l’o. i la violència

Ec 7:7 o. pot fer que savi es torni boig

OPRESSORS

, Ec 4:1 poder en mans dels seus o.

OR

, Ez 7:19 Ni la plata ni l’o. els podran salvar

Dn 3:1 Nabucodonosor va fer una estàtua d’o.

ORACIÓ

, Sl 141:2 o. com l’encens ben preparat

Pr 28:9 fins i tot la seva o. és detestable

Dn 6:13 segueix fent o. tres vegades al dia

Rm 8:26 no sabem què demanar en o.

Rm 12:12 Persevereu en l’o.

Jm 5:15 o. feta amb fe farà que el malalt

ORACIONS

, Sl 65:2 A tu, que escoltes les o.

Pr 15:8 o. dels justos li són un plaer

1Pe 3:7 Si no, vostres o. no seran escoltades

Ap 8:4 l’encens amb les o. dels sants

ORANT

, Mt 5:44 seguiu o. pels que us persegueixen

2Te 3:1 continueu o. per nosaltres

ORAR

, 2Re 19:15 Ezequies es va posar a o.

Mt 6:9 heu d’o. d’aquesta manera

Mc 1:35 De bon matí, es va posar a o.

Lc 5:16 anava a llocs aïllats per o.

ORAVA

, Fe 12:5 Pere a la presó, la congregació o.

ORDENAR

, Fe 5:28 Us vam o. fermament que deixéssiu

ORDENAT

, 1Tm 3:2 superintendent ha de ser o.

ORDRE

, 1Co 14:40 amb dignitat i amb o.

OREU

, 1Te 5:17 O. contínuament

ORFES

, Ex 22:22 No maltractis els o.

Sl 68:5 Déu és pare dels o. i protector

Jm 1:27 cuidar els o. i les viudes

ORGULL

, Pr 8:13 Jo odio l’o.

Pr 16:18 o. ve abans d’estavellar-se

2Te 1:4 parlem de vosaltres amb o.

ORGULLÓS

, Pr 16:5 Jehovà detesta un cor o.

OS

, Gn 2:23 o. dels meus ossos

1Sa 17:37 m’ha salvat del lleó i de l’o.

Pr 25:15 una llengua amable pot trencar un o.

Jn 19:36 No li trencaran cap o.

OSSA

, Is 11:7 La vaca i l’o. menjaran juntes

OSSOS

, 2Re 13:21 va tocar els o. d’Eliseu

Sl 34:20 Ell protegeix tots els seus o.

Jr 20:9 foc que cremava dins dels meus o.

OSTENTACIÓ

, 1Jn 2:16 l’o. del que posseeix

OSTENTOSES

, 1Co 2:1 no vaig utilitzar paraules o.

OVELLA

, Is 53:7 com o. a l’escorxador

OVELLES

, Sl 100:3 les o. de les seves pastures

Ez 34:12 Cuidaré les meves o.

Mt 25:33 Posarà les o. a la seva dreta

OVELLETA

, 2Sa 12:3 només tenia una o. petita

OVELLETES

, Jn 21:16 Pastura les meves o.

OZIES

, 2Cr 26:21 rei O. va continuar leprós

P

PA

, Ne 9:15 els vas donar p. del cel

Sl 37:25 mai he vist els seus fills buscant p.

Is 55:2 seguiu pagant diners pel que no és p.

Mt 4:4 L’home no ha de viure només de p.

Mt 6:11 Dona’ns el p. que necessitem

Mt 26:26 Jesús va agafar un p., el va partir

Jn 6:35 soc el p. de la vida

1Co 10:17 un sol p., tots participem d’aquest

PACIÈNCIA

, Pr 25:15 Amb p. es convenç comandant

Rm 9:22 Déu va tolerar amb molta p.

Jm 5:8 heu de tenir p., enfortiu el cor

2Pe 3:15 la p. del Senyor significa salvació

PACIENT

, Ne 9:30 Durant molts anys, vas ser p.

Sl 103:8 Jehovà és p.

1Co 13:4 L’amor és p. i bondadós

2Pe 3:9 Jehovà és p. amb vosaltres

PACIENTS

, 1Te 5:14 sigueu p. amb tothom

PACÍFIC

, Is 32:18 El meu poble viurà lloc p.

PACTE

, Gn 15:18 Jehovà va fer un p. amb Abram

Jr 31:31 faré un nou p.

Lc 22:20 nou p. validat amb la meva sang

Lc 22:29 faig p. amb vosaltres, com el Pare

PAÍS

, Is 66:8 Naixerà un p. en un sol dia?

PAL

, Mc 15:25 el van clavar al p.

Lc 23:21 Mata’l al p.!

Ga 3:13 Maleït qui sigui penjat en un p.

PAL DE TURMENT

, Mt 10:38 no vol portar el p.

Lc 9:23 agafi el seu p. dia rere dia

PALLA

, Is 65:25 lleó menjarà p. com el bou

So 2:2 abans que el dia passi com la p.

Mt 7:3 p. que hi ha a l’ull del teu germà

1Co 3:12 sobre aquest fonament construir amb p.

PÀNIC

, Is 28:16 Qui demostri fe no caurà presa del p.

PARADÍS

, Lc 23:43 estaràs amb mi al p.

2Co 12:4 va ser endut al p.

PARALÍTIC

, Lc 5:24 va dir al p.: aixeca’t

PARALITZI

, Is 44:8 que la por no us p.

PARAULA

, Pr 15:1 una p. dura provoca la ira

Pr 25:11 p. dita en el moment oportú

Is 55:11 p. complirà tot el que

Lc 8:12 la p., Diable se l’emporta del cor

Jn 1:1 Al principi la P. existia

Jn 17:17 La teva p. és la veritat

Fe 18:5 Pau es va dedicar plenament a la p.

Flp 2:16 agafada amb força la p. de vida

2Tm 2:15 utilitza correctament p. de la veritat

Jm 1:22 poseu en pràctica la p.

PARAULA DE DÉU

, Is 40:8 la p. dura per sempre

Mc 7:13 anuŀleu la p.

1Te 2:13 la vau acceptar com la p.

He 4:12 la p. és viva i actua amb poder

PARAULES

, Pr 14:23 les simples p. porten misèria

Ef 4:31 ira, crits i p. ofensives

PARCIAL

, Fe 10:34 Déu no és p.

PARCIALITAT

, Dt 10:17 Déu no tracta ningú amb p.

PARDALS

, Mt 10:29 dos p. per una moneda

PARE

, Gn 2:24 l’home deixarà el seu p. i la seva mare

Sl 2:7 avui m’he convertit en el teu p.

Sl 89:26 Tu ets el meu P., el meu Déu

Sl 103:13 com un p. té misericòrdia dels fills

Is 9:6 Se l’anomenarà P. Etern, Príncep

Mt 6:9 P. nostre que estàs al cel

Mt 23:9 no heu d’anomenar p. a ningú a la terra

Lc 2:49 he d’estar a la casa del meu P.

Lc 15:20 el seu p. el va veure i va córrer cap a ell

Jn 5:20 El P. li ensenya tot el que ell fa

Jn 10:30 Jo i el P. som un

Jn 14:6 Ningú pot arribar al P. si no és per mi

Jn 14:9 Qui m’ha vist a mi, ha vist el P.

Jn 14:28 el P. és més gran que jo

Jn 14:28 us alegrarà que me’n vaig al P.

PARES

, Lc 18:29 deixat p. per causa del Regne

Lc 21:16 sereu entregats fins i tot pels vostres p.

2Co 12:14 estalviar els p. per als fills

Ef 6:1 obeïu els vostres p.

Col 3:20 obeïu els vostres p. en tot

PARET

, Dn 5:5 escriure sobre la p. del palau

PARLAT

, Jb 6:3 Per això he p. sense pensar

PARRA

, Mi 4:4 Cadascú sota la seva p.

PART

, Is 66:7 Abans de posar-se de p., va donar a llum

Lm 3:24 Jehovà, la p. que em pertoca

Dn 12:13 t’aixecaràs per rebre la teva p.

PART FINAL

, Is 2:2 A la p. dels dies

Mt 28:20 estaré amb vosaltres fins a la p.

PAS

, Gn 33:14 a poc a poc al p. del ramat

Ga 6:1 si algú fa un p. en fals

PASQUA

, Ex 12:11 és la P. de Jehovà

Ex 12:27 P. per a Jehovà, va passar de llarg

1Co 5:7 Crist, el nostre corder de la P.

PASSAT

, Is 65:17 coses del p. no seran recordades

PASSATGERES

, 2Co 4:17 les proves són p.

PASSIÓ

, Rm 1:27 homes es van encendre de p.

Col 3:5 feu morir la p. sexual descontrolada

1Te 4:5 no deixar endur per p. sexual

PASSIONS

, Rm 1:26 p. sexuals vergonyoses

PASSOS

, Jr 10:23 ni tan sols pot dirigir els seus p.

PASTOR

, Sl 23:1 Jehovà és el meu P.

Is 40:11 Cuidarà el seu ramat com un p.

Ez 37:24 David, tots tindran el mateix p.

Za 13:7 Fereix el p., el ramat es dispersi