Salta al contingut

Salta a l'índex

A6-B

Els profetes i els reis de Judà i Israel (Part 2)

Reis del regne del sud (Continuació)

777 a. n. e.

Jotam: 16 anys

762

Acaz: 16 anys

746

Ezequies: 29 anys

716

Manassès: 55 anys

661

Amon: 2 anys

659

Josies: 31 anys

628

Jehoahaz: 3 mesos

Joiaquim: 11 anys

618

Joiaquín: 3 mesos i 10 dies

617

Sedecies: 11 anys

607

Jerusalem i el seu temple són destruïts pels babilonis, dirigits per Nabucodonosor. Sedecies, l’últim rei terrestre de la línia de David, és destronat

Reis del regne del nord (Continuació)

aprox. 803 a. n. e.

Zacaries: 6 mesos oficialment

Zacaries va començar a regnar en cert sentit, però sembla que el seu regnat no es va confirmar del tot fins a aprox. 792

aprox. 791

Saŀlum: 1 mes

Menahem: 10 anys

aprox. 780

Pecahià: 2 anys

aprox. 778

Pècah: 20 anys

aprox. 758

Oixea: 9 anys des d’aprox. 748

aprox. 748

Sembla que cap a l’any 748, la governació d’Oixea es va establir completament o potser va rebre el suport del monarca assiri Tiglat-Pilèsser III

740

Assíria conquereix Samària i sotmet Israel. El regne d’Israel, format per les deu tribus del nord, arriba a la seva fi

 • Llista de profetes

 • Isaïes

 • Miquees

 • Sofonies

 • Jeremies

 • Nahum

 • Habacuc

 • Daniel

 • Ezequiel

 • Abdies

 • Osees