Imiero chanokon epoko

Imiero epoko piokoro wèʼchonon tonèmïngon meropotïʼpo

Jehoba poko Wòrupïatonon

Kariʼnia

Opoto Papa Euran Etako Oronome Owemando’me

APOIʼPIOTOʼKOMBA