Imiero chanokon epoko

Imiero epoko piokoro wèʼchonon tonèmïngon meropotïʼpo

Jehoba poko Wòrupïatonon

Kariʼnia

Amoro Opoto Papa Panarïme Meiyapa!

APOIʼPIOTOʼKOMBA