1. Otypan kurangon oka kon na iromby’san pokoine ?

Jesus a’ta nono tu’po Lasarus ipawanary me kynakon, Betania po tamaije man Jerusalem aporitjo. Amy kurita mo’ko Lasarus tyro’mose man, irombo Jesus tytunda man oku’pa-en kurita unemypo papo’ta. Mo’ko Lasarus enauna Marta, Maria, maroine tytoman moro unendopombo wa. Ko’i’ imero kari’na tywotanano’se mandon moro po. Onumengatoko one wara Marta, Maria ewapotasan imero, Jesus’wa Lasarus awongapo ke rapa amano taka ? — Johanes 11:21-24, 38-44 erubako.

Marta wa te moro iru’pyn oka ukutopombo tera man mo’karon iromby’san poko. Jehowah wa awongarykon rapa tuku’se tywaije bo me i’wa man ero nono tu’po emandoko me rapa. — Job 14:14, 15 erubako.

2. One wara ko mo’karon iromby’san nandon ?

Tamusi, Adam’wa tykaman : « Nono ekyny me mana iro ke ro nono ekyny me rapa mytake » (GENÈSE 3:19).

Mo’karon amandonon nono ekyny ke tykase mandon (1 Korinte 15:45). A’kasan me kapy kytaton amy ja’munano ta emamypa kytaton. Nono tu’po amandonon me kywairykon ke ja’munano kekosaine man, iro ke te kyromby’sando kyja’mukon ainobopa man. Kyrombyrykon jako kusakyrykon kyniromo’san, kywonumengarykon, kynisanorykon kunuta’san enapa. Iro ke te mo’karon iromby’san oty anukudypa tywairy kon ke, moro tyrombypo poko Lasarus oto tykary tu’pi man. — Ecclésiaste 9:5, 6, 10 erubako.

Tamusi nare wa’to ke mo’karon amandonon a’karykapojan iromby’sandon ? Moro Tamusi Karetary kenenepojan mo’karon iromby’san oty anukudypa iwairy kon noro, iro ke  moro wato ke amandonon korokary potosu onapi moro man Tamusi ety anymanon. Moro wa’to ta mo’karon amandonon a’karykapory etary i’wa potome imero atoke tera man. — Jérémie 7:31 erubako.

3. Mo’karon iromby’san nare koruparykon taro nandon ?

Mo’karon iromby’san auranapa noro mandon, oty anetapa enapa mandon (Psaume 115:17). Amykon te togonamon apojonanon mondo mandon, mo’karon ro kanauranaton amandonon wa mo’karon iromby’san wara (2 Petrus 2:4). Jehowah irombo awekuru sepa man mo’karon iromby’san erupatome. — Deutéronome 18:10, 11 erubako.

4. Noky ko awono epotan rapa ?

Pyime imero tumunano ta nokon kari’na kanawodaton rapa amano taka ero nono tu’po. Mo’karon Tamusi anukutypa e’i’san rorybo, mo’karon ja’wankon otykon kanamombo enapa. — Lukas 23:43 ; Apojoma’san 24:15 erubako.

Mo’karon awomy’san womepary kon kynaitan Tamusi ukutyry poko, Jesus amyikary enepory kynaitaton iwaine moro i’wa tywepanamarykon ke (Jesus nenepo’po 20:11-13). Mo’karon kurangon otykon kataton inaron epemadaton moro i’matypyn amanon ke ero nono tu’po. — Johanes 5:28, 29 erubako.

5. Oty poko awono kamepaton Jehowah poko ?

Tamusi’wa mo’ko tyme tomose man iromo’se kywanokome, moro aimomonon waito me mo’karon iromby’san poko. Moro awono man ro kamepadon potome imero aipynanon me iwairy moro ituru’popory enapa. Noky enery’se ko ne maitan awonon jako ? — Johanes 3:16 ; Rome 6:23 erubako.