T’esheitaj ca lhacôm’aa lhapesh papi lhchifasesh pa Noé ti yisnatesh pava niysisa (Génesis 6:5)

Pa Adán chi’ lhpa Eva caajem papi lhĉles, pa vo’oi ti cajuqu’e ti caaj aĉloj papi nivaĉle yi’e na cotsjaat. Pa lhechesh caaj papi na yi’e ángeles yijôneshch’e pa Satanás chi’ ti t’ajuyjulh ts’ivee pa Dios.

Papi lhech tôlheychisham pa vôôs pa vatjônch’e ti nivaĉle’esh lhayaash ti yen ca nanjayayu’esh. Pa lhechesh papi ôĉĵeĉlôy caajem papi lhĉles niysisasha’ne chi’ uj ti t’unvatsham’in.

Na cotsjaat tif’apee papi nivaĉle niysisasha’ne. Pa Biblia ti yit’esh “papi nivacle yiey na cotsjaat ti uj ti niysa’ pa lhjunash, pa yajatesh ti yaychavalhey ca nasnatesh pava niysisa”.

 Pa Noé tach’ana pa Dios pa lhe’naa ti yisnatesh lhpa vatôvjatshiy (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Pa Noé issha’ne nivaĉle. Pa Jeova yit’eshem pa Noé ti yivômjatesha’ne jayu papi niysisasha’ne pa uj tsha’nu.

Pa Dios yit’eshem shta pa Noé ca nasnatesh lhpa uj joĉĵayej. Lhpa lhech chintôfaaĉsha ti lhôvjatshiyesh pa Noé. Pa lhech tajulhei ca nan’acfi pa t’ajôôjam chi’ pava venalhjunashvatc’oya yacquisitis chi’ pava ajô’ĉlôs.

Pa Noé nifaĉtajem papi lhech ti nôm jayu pa uj tsha’nu taj ti ninach’ana ts’ivee. Na yi’e papi yijuvanesh’in vo’oi pap’elh ti yicônitshi jum pa lhech.

Meelh ti yivaĉlitesh pa Noé lhpa joĉĵayej, yan’acfi pava yacquisitis chi’ pava ajô’ĉlôs.