Ovalhey nava yishi'

Napi nifaqu’in pa Jeova

Avo'oishi na vatĉliish nivaĉle

Shtaichavalhch’e pa lhavafi pa Jesús

Shtaichavalhch’e pa lhavafi pa Jesús

Lhacôm’a nava yincôpes, napi nifaqu’in pa Jeova jaichavalhelhch’e pa lhavafi pa Jesús pa lhjunash ti yiyôjiesha côque (Lucas 22:19, 20). Jayalhelh’ajulh ca anamey nôque vatc’ayashvane yaashchisham. Lhavantôyitesh jayu pa lhjunash pa lhamônlhajayash chi’ pa lhavafi pa Jesús ti isjop ca nefen’ash.