Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Fáyeitiña san gefentiña luagu Heowá diisi lídangiñe kada san fiádürü le hagañeirubei?

Fáyeitiña san gefentiña luagu Heowá diisi lídangiñe kada san fiádürü le hagañeirubei?

Uá, mamuriahóunti wama, wagía gefentiña luagu Heowá, lun wafayeihan diisi lídangiñe kada san fiádürü le wagañeirubei; lau budagia le wíchugubei lau sun wagundan ani sin lasubudiragüdüniwa hiri ha íchugubalin lamainirúa wadagimanu lánina apurichihani le wagunfulirubei. Halíagiñeti láhücha lichugúniwa diisi lídangiñe kada san le lúmati gürigia, ani ka uagu míchugun habalin gefentiña luagu Heowá?

Houn meha binadu ísüraelina lichugúa gumadi luáguti lichugúniwa diisi lídangiñe kada san le hámati houn fádirigu ha haganaguabaña. Furanguti tarufuduni Bíbülia mama lan mosu hagunfulirun kristiánugu lau lúrudu le (Ebüréu 7:5, 18; Kolosana 2:13, 14).

Ligíati, lubaragiñe wafosurún, wagía gefentiña luagu Heowá, lun wíchugun diisi lídangiñe kada san fiádürü le wagañeirubei, áyeiharügü wamutiña furumiñetiña kristiánugu lau wadügün bián katei: wapurichihan luma warufudahan maguburahanga luma lau wíchugun budagia lau sun wagundan.

Ítara liña wafalaruni adundehani le tíchugubei Bíbülia houn kristiánugu: “Lunti líchugun kada aban hídangiñe, keisi lasandiruni tidan lanigi; mama lau magundani ni ladüga lariñawagún hun lun híchugun, lugundun hínsiñehabuti Bungiu lun le íchugubei lau ugundani” (2 Korintuna 9:7).