Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Ida liña harihini gefentiña luagu Heowá ábunahani?

Ida liña harihini gefentiña luagu Heowá ábunahani?

Falá wamuti adundehani le tídanbei Bibülia luagu ábunahani, ariha wama fiu hénpulu:

  • Maribanti tírudagun wanigi dan le lounwen aban iduhei le hínsiñeti woun. Ayahuaha hamuti meha lani Hesusu disipulugu hounwen haduheñu (Huan 11:33-35, 38; Adügaü 8:2; 9:39). Mama aban weyu lun efeduhani ábunahani woun (Apurichihati 3:1, 4; 7:1-4). Lubaragiñe lira, ariha wamuti kei aban chansi lun warufuduni wagarigu hama ha egeburihabaña (Rómana 12:15).

  • Ibidiñeti ni kata houn hilaaña. Meberesenga ka lan warasanbei luma burí échuni le meha arufudahóubei woun, mafalarun wamuti échuni luma sun le hadügübei gürigia lau hafiñerun subudi hamagili lan hilaaña le asuseredubei ani gayara lan híderaguniña ha wínwangiñabaña, ladüga marufudahan tumuti Bíbülia lira (Apurichihati 9:5, 6, 10). Kei hénpulu: Madügüntiwa adagaragüdüni houn hilaaña, madaagun wagía lemesi ni beluria houn hilaaña, madimurehan wagía hama, mamuriahan wagía hama lun híderaguniwa, mádaraguntiwa giñe woungua lidoun burí échuni le hafalarubei würiña ha hilaañabaña úmarigu. Ariñagatu Bíbülia: “Furí huma lubeiti haganaguagiñe [...]. Maguura humá ni kata wíyeti”, kei gaganbadi wabéi lun gumadi le, ligía máyeihan wabéi échuni le múaranti luma le tariñagubei Lererun Bungiu (2 Korintuna 6:17).

  • Anihein emenigini houn hilaaña. Arufudahatu Bíbülia luagu ñeinbei lan águyuguni ani lachülürüba lan dan lun úaali lanme óunweni (Adügaü 24:15; Arufudúni 21:4). Ítara kei meha líderaguniña furumiñetiña kristiánugu, íderagua lumutiwa emenigini le lun manarime lan wírudun dan le wegeburihan ani lun madügün wamani échuni burí le hadügübei híbiri gürigia (1 Tesalónikana 4:13).

  • Arufudahatu Bíbülia woun lun ǘnabugu wamá (Ariñawagúni11:2). Marihin wamuti egeburihani kei chansi lun warufudun houn gürigia gibe lan wamati (1 Huan 2:16). Dan le lounwen somu waduhe mayusutiwa ganhun ni daügua sérutu lun wariawagún, madügün wagía efeduhani hanarimeti.

  • Mafosurun wamutiña gürigia lun hánharun lun wafiñen luagu ábunahani. Lubaragiñe lira, adüga wamuti le tariñagubei Bíbülia: Kada lubeiti aban wádangiñe, laguseruba luougua luma Bungiu” (Rómana 14:12). Íbini ítara, dan le gachansin wamá hóuchatiwa wafuranguagüdüni wafiñen lau ínsiñeni luma inebesei houn ha busenbaña haganbuniwa (1 Féduru 3:15).

Ka hadügübei gefentiña luagu Heowá lubá hábunahan?

Fulasu: Ánhaña desidírü iduheñu lun lichigúniwa aban yanu lubá ábunahani gayarati hanúadiruni fulasu le habusenrunbei kéiburi: Hábiñe, tidan Luban Hadamuridagun Gefentiña luagu Heowá, lidan aban fulasu le ñein lubéi hariwachagua hilaaña, ñein lubéi lagudúa hágubu o gabusándu.

Lichugún yanu: Rúati aban yanu lun lichugún dǘgüdaguaü houn ha egeburihabaña luma lun lafuranguagüdüniwa houn ka lan tariñagubei Bíbülia luagu óunweni luma emenigini lánina águyuguni (Huan 11:25; Rómana 5:12; 2 Féduru 3:13). Lidan yanu ligia gayarati layanuhóuniwa luagu lubuidun ligaburi gürigia le óunwebei luma lubuidun burí hénpulu lánina úaraguni le líchugunbei (2 Samueli 1:17-27).

Gayarati leremuhóun aban uremu tídangiñeti Bíbülia (Kolosana 3:16). Gumuti yanu ligia lau aban furíei le ruti dǘgüdaguaü (Filipuna 4:6, 7).

Aguburahani o budagia: Maguburahantiwa luagu ni aban lidagiñe adamuridaguni le wadügübei, ibini luagu le adügǘbei lubaragiñe ábunahani, mamuriahatiwa giñe seinsu lidan wadamuridagun (Matéu 10:8).

Achülürütiña: Kei lidan sun adamuridaguni le hadügübei gefetiña luagu Heowá, maguburahounti lun hebelurun gürigia aganbei yanu lánina ábunahani le ichugúbei tidan Luban Hadamuridagun, gayarati hachülürün sun ha busentiña íbini ha mámabaña gefentiña luagu Heowá.

Gayaraati san hebelurun gefentiña luagu Heowá tidoun amu ligilisi dan le lanügǘniwa hilaali ñeinhin?

Kada gefenti lunti desidírü lani anhein lebeluruba lubéi o mebelurunbei lan según lisaminan luagu le furendei láalibei tídangiñe Bíbülia (1 Timotéu 1:19). Íbini ítara, madan lumutiwa katei burí le adügǘbei tidan burí ligilisi le múaranbei luma le tarufudahabei Bíbülia (2 Korintuna 6:14-17).