Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 Uremu númeru 152

Rútibu erei, ichouruni luma ganigi nun

Rútibu erei, ichouruni luma ganigi nun

Rarigüda huméi:

(Ariñawagúni 14:26)

 1. Lidan sun nibagari, Heowá,

  mabulieidun nubéi

  sun emenigini buiti

  le bíchugubei woun.

  Ani lídanñadina ubóu

  lau saragu íruni

  lau fulesei, ruba erei

  houn sun bubúeingu.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Dan nanufudedun

  aba bíchugun

  ganigi nun, Bungiu Heowá.

  Lau bubafu

  badüga lun here nan

  lun nidin apurichiha.

 2. Bungiu, dan narihin nárigoun,

  dan le naritagun

  luagun bíderagunina,

  seremei niña bun.

  Súnwandan neseriwiduba

  bun Heowá Nubungiute

  amu Bungiu kei buguya

  madarirun wabéi.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Dan nanufudedun

  aba bíchugun

  ganigi nun, Bungiu Heowá.

  Lau bubafu

  badüga lun here nan

  lun nidin apurichiha.

(Ariha huméi giñe Sal. 72:13, 14; Ari. 3:5, 6, 26; Her. 17:7)