Rarigüda huméi:

(Matéu 9:37, 38)

 1. Chülüha dan lun wídehan

  le ñein lubéi mégeiwa lan

  lun woudin lau uganu houn

  gürigia lun hasalbarun.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

 2. Gayarati waturiahan

  iñeñein lun wayanuhan

  houn amu luagu katei le

  ladügübei Wabungiute.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

 3. Tau sun wanigi ru waméi

  sun were lun lawanserun

  lidamurin Wabungiute

  barüti le ugundani.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

(Ariha huméi giñe Huan 4:35; Adü. 2:8; Rom. 10:14).