Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Weremuha lun Heowá (iseri uremu)

 Uremu númeru 150

Seriwitiwa le ñein lubéi wemegeirúa

Seriwitiwa le ñein lubéi wemegeirúa

Rarigüda huméi:

(Matéu 9:37, 38)

 1. Chülüha dan lun wídehan

  le ñein lubéi mégeiwa lan

  lun woudin lau uganu houn

  gürigia lun hasalbarun.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

 2. Gayarati waturiahan

  iñeñein lun wayanuhan

  houn amu luagu katei le

  ladügübei Wabungiute.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

 3. Tau sun wanigi ru waméi

  sun were lun lawanserun

  lidamurin Wabungiute

  barüti le ugundani.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Wéibuga ídeha

  lau ugundani.

  Lubúeingu Heowá;

  kéimoungia, ídeha wamá!

(Ariha huméi giñe Huan 4:35; Adü. 2:8; Rom. 10:14).