Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Weremuha lun Heowá (iseri uremu)

 Uremu númeru 140

Libagari aban prekursoru

Libagari aban prekursoru

Rarigüda huméi:

(Apurichihati 11:6)

 1. Sagü larugadun, aba wáwarun bun

  lun wamuriahani bani

  sífiri sandu, Heowá.

  Aba wáfuridun lun wapurichihan

  aban buiti uganu

  houn sun ha aganbutiwa.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Ma lubuidun, Heowá,

  chansi le wámabei

  lun walawahanibu sun dan.

  Ani ínsiñeni

  le wasandirubei buagu

  lébunabei katei le, Wáguchi.

 2. Dan wagiribudun, dan laburigadun,

  aba wíchugun bandi eteingiruni

  bun, Heowá.

  Ani úati katei le wéiriguti

  kei warihini woungua

  babiniruñadiwa lan.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Ma lubuidun, Heowá,

  chansi le wámabei

  lun walawahanibu sun dan.

  Ani ínsiñeni

  le wasandirubei buagu

  lébunabei katei le, Wáguchi.

(Ariha huméi giñe Hos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8.)