Rarigüda huméi:

(Sal. 83:18TNM)

 1. Wabungiute Heowá,

  le Bungiu inarüniti,

  subudiléi wügüri

  Heowá lan bíribei.

  Wapantahaña lau

  bubuein lan wagía,

  asubudiragüda

  madise ban wawéi.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Buguya Heowabei,

  ligía bíribei.

  Amu Bungiu kei buguya

  madarirun wabéi.

  Bungiu, wéiriti bubafu,

  barihagüdübei.

  Buguya Heowabei,

  mabungiutetiwa amu buéi.

 2. Adügatibu lun

  wapurichihan buagu,

  ariñaga houn amu

  Heowá lan bíribei.

  Seremei waña bun

  banúadiruniwa

  lun sunme lan wagía

  anügei iri le.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Buguya Heowabei,

  ligía bíribei.

  Amu Bungiu kei buguya

  madarirun wabéi.

  Bungiu, wéiriti bubafu,

  barihagüdübei.

  Buguya Heowabei,

  mabungiutetiwa amu buéi.

(Ariha huméi giñe 2 Kro. 6:14; Sal. 72:19; Isa. 42:8TNM.)