Rarigüda huméi:

(Arufudúni 11:15; 12:10)

 1. Bibagari, Bungiu Heowá,

  durati lun sun dan.

  Ñurugüda baali Biráü

  ñein sielu arúeiha.

  Gumeseeli Barúeihan;

  lagumadirubadiwa.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Guentó chülühali

  lidaani esefuruni.

  Furíeitiwa bun,

  lun liabin Barúeihan woun.

 2. Lagumuchamémeña dan

  luéi Mafia, le ágani.

  Gabaroun wamuti sun le

  buin lau afiñeni.

  Gumeseeli Barúeihan;

  lagumadirubadiwa.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Guentó chülühali

  lidaani esefuruni.

  Furíeitiwa bun,

  lun liabin Barúeihan woun.

 3. Heowá, kada ánheli le

  biñúarugubei

  darihali añuuraguni

  lau lúan Mafia ñein.

  Gumeseeli Barúeihan;

  lagumadirubadiwa.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Guentó chülühali

  lidaani esefuruni.

  Furíeitiwa bun,

  lun liabin Barúeihan woun.

(Ariha huméi giñe Dan. 2:34, 35; 2 Ko. 4:18.)