Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Weremuha lun Heowá (iseri uremu)

Darí humá hisebáhari eremuhei iseri uremu le adügǘbei lun lalawahóun Bungiu Heowá luma lun láhudurawagun lun. Rarigüda huméi uremu luma liletüran.

Gumeseeli Larúeihan Bungiu agumadiha!

Aban lubuidun uremu le lun lalawahóun Heowá luagu lagumeserun Hesukrístu agumadiha lidan Larúeihan.

Ruba erei luma ganigi woun

Óundara huméi humalali wama lidan uremu le aubei wayumuragua lun Heowá lun líchugun ganigi woun lun wapurichihan houn amu luagu liri.

Heowá bíribei

Alawaha huméi liri Heowá le wéirigubei ani subudigüda huméi houn sun gürigia ligía lan Íñugutimabei.

Íderaguabaña lun here lan hafiñen

Aban furíei lun Heowá lun líderaguniña lubúeingu lun hawandun lau úaraguni, gayara láamuga hawinwandun lun súnwandan.

Libagari aban prekursoru

Ariñaga huméi lun Heowá weiri lan ínsiñeni le hasandirubei luagu luma luagu busén humá úaragua humá lun. Ariñaga humá giñe lun gunda humá lau ibagari le hanúadirubei luma lau chansi le líchugubei hun.

Wáluahañanu ha hínsiñehabubaña lun darangilaü

Aban lubuidun uremu le ayanuhati luagu ínsiñeni le wasandirubei hawagu amu gürigia luma luagu ligaburi wáluahaniña ha busentiña heseriwidun lun Bungiu.

Apurichihatiwa houn sun hawuyeri gürigia

Ayanuhati uremu le luagu lubuidun ligaburi Heowá luma luagu ida luba lan wíderaguniña amu lun lumadagu hamá.

Leiti lidan aban ubóu búrigati

Ruti luganute Heowá saragu emenigini houn gürigia.

Esefuruni houn gürigia

Gadaanigidiwa lun wapurichihani luganute Bungiu le lánina darangilaü.

Nídiba apurichiha uguñe

Anihein dan himei wamuti werederun emeraagua, gama lumoun ruti Heowá erei woun lun wasigirun wabaruaguóun.

“Íderagua humutina dan le híderaguniña”

Saminati Hesusu dan le lan wíderaguniña líbirigu ya ubouagu, ítara liña lan wadagimanu ligía luagu lufulesein.

Aban néchani anuadirúaali

Góunigi lumutiña Heowá kristiánugu anúadiruaaña lau ínsiñeni, ani hínsiñeti houn kristiánugu ha hadügüni lugundan Bungiu.

Derege bumuti Bisaani le hínsiñebei bun

Ru wamá seremei lun Heowá luagu idewesei le líchugubei woun. Ruti saragu emenigini woun.

Seremei luagu esefuruni

Lebegi asalbaruni ligía idewesei le wéiritimati le resibi wamaalibei, ani ínchaha lumutiwa lun wíchugun seremei lun Heowá súnwandan.

Seriwitiwa le ñein lubéi wemegeirúa

Arufuda huméi ubebeni le hasandirubei luagu heseriwidun ñein lubéi labusenra Heowá layusurunün.

Heresibiruni lirahüñü Bungiu halagante

Wéiriti wayumahan lun lachülürün weyu lun lanügüniña Heowá líbirigu Kristu sielun, ibiha hawaamugei hagañeirun luma hafayeiruaha.

Rútibu erei, ichouruni luma ganigi nun

Dan le wanufudedun ladüga saragu turóbuli lidan wabagari, ruti Heowá erei, ichouruni luma ganigi woun.

Seriwi wamá lau awanduni

Aban uremu le lunbei líderaguniwa awandei turobuli luma lun wasigirun eseriwida lun Heowá lidan úaraguni danme le wóuchawagun.