SANSIWALÁ LARIHÍN
Text
Image

(Sálumu 19:14)

 1. 1. Busentina lun gunda ban

  lau sun nisaminan, Heowá,

  lun buidu lan barihin lun,

  bumada náamuga sun dan.

  Dan le nasandirun, Heowá,

  migife lan sun guñoun nun,

  saminatina buagun lun

  gayara lan nawaragun.

 2. 2. Dan buidu lan nisaminan,

  dan giñe le haruma lan,

  barüti bandi buiti nun,

  adügati lun gunda nan.

  Ma weiri lan lilulin sun

  lichú bau Bungiu Núguchi!

  Sun weyu náfaaguña lun

  nadügüni le buídubei.