1. Ida liña lagumeserun wuribani?

Lidan sun dan le lígirubei Bungiu houn gürigia lun harúeihan, arufuda hamuti siñagua hamá houngua lun haransehani turóbuli

Gumeseti wuribani ubouagu dan le lariñagunbalin Satanási furumiñeti iyeeni. Furumiñe, aban meha ánheli mafigounti, gama lumoun “márügüdünti luéigiñe inarüni” (Huan 8:44). Aba lagumeserun ayumahei áhuduraguni le yuubei lun Bungiu. Lau aban iyeeni adügati lun tafigouhan Ewa to furumiñetu würi, aba gaganbadi tan lun, mama lun Bungiu. Aba giñe lóundarun Adán tuma lani weiriou lidan maganbadi. Ligía anihein lubéi asufuriruni luma óunweni. Aliiha huméi Agumesehani 3:1-6, 19.

Lau lariñagun tun Ewa lun maganbadi tan lun Bungiu, gumeseti Satanási aban ebedaaguni kóntüra liricha Bungiu lun larúeihan. Kei aba lubéi hóundarun hibe-agei gürigia luma Satanási lau hamahadun lun lugumadin Bungiu, ligía Satanási lubéi “agumadihabei lidan ubóu le”. Aliiha huméi Huan 14:30 luma 1 Huan 5:19.

2. Anihein meha san somu charati lidan burí katei le ladügübei Bungiu?

Úati ni murusun mégeiti luagu sun le ladügübei Heowá. Sun gürigia hama ánheligu, gabafutiña meha lun gaganbadi hamá lun Bungiu lidan sun katei (2 Lúrudu 32:4, 5). Ruti Bungiu ubafu woun lun wanúadahani le buídubei o le wuribabei. Ubafu le adügati lun gaganbadi wamá lun ladüga línsiñe woun. Aliiha huméi Santiagu 1:13-15 luma 1 Huan 5:3.

3. Ka uagu lígira Bungiu lun ñein lan asufuriruni?

Ígirati Heowá lun lasigirun ebedaaguni kóntüra liricha lun larúeihan luagu somu dan. Ka uagu? Lun larufuduni ua lan ni aban urúei gayarati lanügün buiti houn gürigia ubouagu sin lídehan. Lárigiñe sisi-milu irumu le sügühalibei, chóuruhali siñagua hamá  urúeigu ubouaguna houngua lun hagumuchun lau marichaü, wuribani, wuribu luma sandi. Aliiha huméi Áfuriduni 9:16 luma Apurichihati 7:29; 8:9.

Gama lumoun, buídubei lidin woun ánhawa ígira lun ladundehaniwa Bungiu (Isaíasi 48:17, 18). Málühali Heowá agumucha hau sun urúeigu ubouaguna. Gürigiarügübaña ha luéigiñebaña lóubadina Larúeihan awinwanda ubouagu (Isaíasi 11:9). Aliiha huméi Danieli 2:44.

4. Ka chansi líchugubei Bungiu woun lidan luguraasun?

Ariñagati meha Satanási lau ichouruni luágurügüñein lan buiti le líchugubei Bungiu houn gürigia heseriwida lun. Seremei gaguraasun lan Bungiu, gayarati warufuduni lau ligaburi wawinwandun ye lan Mafia ani luéigiñeñadiwa lan lóubadina Larúeihan Bungiu, mama luéigiñe hóubadina wügüriña. Aliiha huméi Hobu 1:8-12 luma Ariñawagúni 27:11.

5. Ka lunbei wadügüni lun luéigiñe wamá lóubadina Bungiu?

Lau le desidírü wabéi, arufuda wamuti anhein luéigiñeñadiwa lubéi lóubadina Larúeihan Bungiu

Furumiñe, mosu wasubudiruni ida liña lan labusenrun Bungiu lun wáhuduragun lun ani gumese wagíame awinwandei relihión le inarünibei, le ñein lubéi Bíbülia lan lébuna arufudahani (Huan 4:23). Warufudubei giñe maha wamá lun lagumadihan Satanási anhein wasigira lani Hesusu hénpulu lau mádaragun wamá woungua lidoun polítika ni lidoun wuribu. Aliiha huméi Huan 17:14.

Yusu lumuti Satanási lubafu lun ladügün lun háyeihani gürigia échuni burí le wuribati luma magíaguni. Dan le móuserun wamá ítara, háfuga hadügün fiú wamadagu o waduheñu bula wau o hamahadun lun wasigirun afurendeira luagu Bungiu (1 Féduru 4:3, 4). Anhein asusereda ítara, óundara wamá hama gürigia ha hínsiñehabubaña lun Bungiu ani gaganbadi wamá lun lubuidun lilurudun. Anhein wadüga ítara, warufudubei leyeehaña lan Satanási dan le lariñagunbei úati lan gürigia gaganbaditi lun Bungiu dan le lídanñein lan lénrengunga. Aliiha huméi 1 Korintuna 6:9, 10 luma 15:33.

Ínsiñeni le lasandirubei Bungiu wawagu, chóurugüda lumuti woun lagumuchuba lan asufuriruni luma wuribani. Ha arufudubalin hafiñen lau luéigiñe hamá lóubadina Heowá, hawinwanduba lun súnwandan ubouagu. Aliiha huméi Huan 3:16.