Hóuchagua lumutiwa Satanási lun wadügüni le wuribabei. Anhein busén wabéi lumadagu wamá Bungiu, mosu leyereegudún katei le iyereegubei lun Heowá woun (Sálumu 97:10). Anihán fiú lídangiñe katei le lunbei madügün hamani lumadagu Bungiu:

Figóu hadan aban wügüri tuma aban würi. “Magabaraha humaña húmarigu.” (2 Lúrudu 5:18.) Wuribati giñe hagamaridun lubaragiñe maríei (Ebüréu 13:4).

Bacharuaü. Ha “bacharuatiña [...] siñabei hebelurun lidoun larúeihan Bungiu” (1 Korintuna 6:10).

Áfarahani luma haragahoun irahüñü. “Máfarahaba.” (Áfuriduni 20:13.)

Íweruhani. “Míweruhaba.” (Áfuriduni 20:15.)

Iyeeni. Iyereegutu “iñeñein yeetu” lun Heowá (Ariñawagúni 6:17).

 Anarimeni luma héniu úouga árügüdaguni unguaü. “Iyereegutiña ha hínsiñehabubaña lun anarimeni” lun Heowá (Sálumu 11:5). Lidan “layumahan ügürügü” anihein “mérengunti hagañidun” (Galasiana 5:19, 20).

Áhureruni. “Lun meméterun jumá lúmoun ni ában le [...] meménijabuti.” (1 Korintuna 5:11, Sociedad Biblica Internacional [SBI].)

Iyereehabuni lun amu násiñun o rasa. “Hínsiñe hamá háganiñu hun, [...] afurieida huguyame lun Bungiu hawagu ha anabagubalün, ha wuribabei hóuserunün.” (Matéu 5:43, 44.)

Erenga lumuti Bungiu katei woun lun wabuidun guánarügü. Mama súnwandan mérengun lan ladügǘn le buidubei, gama lumoun lau lídehan Heowá Bungiu hama ha Gefentiñu luagu, gayarabei madügün humani katei burí le mínsiñebei lun Bungiu (Isaíasi 48:17; 2 Korintuna 4:7; Ebüréu 10:24, 25).