Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 8

Ka uagu waranseragua woungua buidu lubá woudin adamuridagua?

Ka uagu waranseragua woungua buidu lubá woudin adamuridagua?

Islandia

Méhiku

Guinea-Bissau

Filipinas

Ariha humaali san tidan burí iyawaü to tídanboun garüdia to buidu lan hasansiragun gefentiña luagu Heowá lubá houdin adamuridagua? Ka uagu wóunigirei ligaburi wasansiragun luma waranseragun woungua?

Lun warufudun inebesei lun Wabungiute. Inarüni mámarügüñein lan le bóugudigiñebei lun gürigia lariha Bungiu (1 Samueli 16:7). Gama lumoun, dan le wóundaragun lun wáhuduragun lun, ayumahatiwa tídangiñe sun wanigi warufudun inebesei lun luma houn wíbirigu. Lun hamuga mosu lan woudin ayanuha luma aban aguseragüdüti, chóuruti waranseraguña lan hamuga woungua buidu ladüga lúmounbadiwa lan aban gürigia íñuti lubara. Ítarameme, dan le woudin adamuridagua arufudatiwa lau ligaburi wasansiragun luagu inebehabu wamá lun “aguseragüdüti íñugutimati lidan sun ubóu”, Heowá Bungiu, ítara giñe kei luagu fulasu le ñein lubéi wáhuduragua lun (Agumesehani 18:25).

Lun warufuduni lúrudu le wafalarubei lidan wabagari. Ariñagatu Bíbülia houn kristiánugu “lun hadaüragun keisi lubudubu” (1 Timotéu 2:9, 10). Mini lan “hadaüragun keisi lubudubu”, moun lumuti lan wadaürün daüguaü to adügütu lun sun lan gürigia aríaguawa kéiburi to chátitu o to murutu. Mini lan giñe lunti lan wanúadahan daüguaü to buiti taríawagun, mama to madünamatu ni to hanarimegutu. Gama lumoun, ígirati lúrudu le chansi woun lun wanúadahanu daüguaü to hínsiñetu woun. Dan le buidu lan waríawagun, wéndegüda wamuti “arufudahani le luáguti Bungiu le Wasalbaragüle” ani rútiwa uéiriguni lun (Titu 2:10; 1 Féduru 2:12). Dan le buidu lan waranseragun woungua lubá woudin lidan wadamuridagun, adügati lun buidu lan hayanuhan gürigia hawagu lumutuniña Heowá.

Lun haruma wamá ani buidu ligíame waríawagun, mama mosu seru tan wadaüragun o weiri lan tubuidun. Ligíati, mígira huméi hidin tidan Luban Wadamuridagun ladügarügü túan daüguaü to sérutu huma.

  • Ka uagu súdini lubéi ligaburi wasansiragun dan le wáhuduragun lun Bungiu?

  • Ka adundehani tídangiñeti Bíbülia wasigirubei lidan lóurate waranseragun woungua?