Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Gayaraati gunda lan hibagari keisi iduheñu

 SEKSIÓUN 7

Ida luba harufudahan houn hisaanigu?

Ida luba harufudahan houn hisaanigu?

“Areidabei sun katei le ariñaga náalibei bun lidan bisaminan, arufudahabei houn birahüñü súnwandan.” (2 Lúrudu 6:6, 7)

Dan le ladügünbaliña Heowá iduheñu ru lumuti buligasion houn agübürigu lun hóunigiruniña hasaanigu (Kolosana 3:20). Hani buligasion keisi agübürigu harufudahan houn hisaanigu lun línsiñedun Heowá houn luma lun gürigia hamá ha gayaraati lafiñerúniwa hawagu danme le haweinamudun (2 Timotéu 1:5; 3:15). Mosu giñe hadügüni sun hiyaraati lun hasubudiruni ka lan tídanbei hanigi hisaanigu. Le linarün katei, súdiniti hénpulu le híchugubei houn. Mosu hareidunu Lererun Bungiu tidan hanigi furumiñe buidu láamuga harufudahani houn hisaanigu (Sálumu 40:8).

 1 ADÜGA HUMÁ LUN MÉNRENGUN LAN HOUN HISAANIGU HADIMUREHAN HUMA

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Lunti aranseñu lan [gürigia] lun laganbun, gama lumoun lunti hámaru lan lun ladimurehan” (Santiagu 1:19). Agurabúati busenbadün lan hayanuhan hisaanigu huma manufudeuga. Lun lira, mosu harufuduni houn aranseñu hiña lan lun haganbuniña danme le megei hamá hayanuhan. Adüga humá lun darangilunóuga lan múnada gayara láamuga hasandiragun hisaanigu houngua buidu lun hariñaguni le hasaminarubei (Santiagu 3:18). Anhein genege lubéi houn luagu héregubadün lan hama o hayanuhaba lan wuriba houn, chóuruti mariñagun habéi lan sun inarüni. Gaguraasun humá habá ani gabügürügualá hariñaguni houn hínsiñe hamá hun (Matéu 3:17; 1 Korintuna 8:1).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Teni humá houn hisaanigu danme megei hamá hayanuhan huma

  • Gabügürügualá hadimurehan hama, mámarügü dan le anihein lan turobuli

2 ÁFAAGUA HUMÁ GUNFURANDA HUMANI KÁTIMA LAN HABUSENRUBEI HARIÑAGUN

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Ha alidihatiña buidu [o lau lichú aau], buiti lidin houn” (Ariñawagúni 16:20). Ñeinbei dan mosu lanme gunfuranda humani ka lan lanagangiñebei dimurei burí le hariñagubei hisaanigu lun híchugun fe kátima lan hasandirubei. Ganigitiña nibureintiña hadügün lun weiri lan larihín aban katei o hariñagun katei le masaminarun hamuti. “Libidiounigan aau [...] hóunabun gürigia lubaragiñe haganbun.” (Ariñawagúni 18:13.) Ligíati, magañida humá lau lumenrengun (Ariñawagúni 19:11).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Adüga huméi sun hiyaraati lun madüraagun humani hisaani danme layanuhaña lan huma, maweiridun tuguyame hanigi luagu le labahüdagubei hun ka lan yebe labahüdagubei

  • Houcha humá haritaguni ida liña lan meha hasandiragun hungua dan le lídangidün lirumudiri luma ka lan burí katei súdinibei hun dan ligía

 3 ARUFUDA HUMÉI HAGIBUGIÑE HISAANIGU LÍDANÑADÜN LAN ÚARANI

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Niráü, aganbabéi lererun búguchi, teni buguyame lun tarufudahan búguchu” (Ariñawagúni 1:8). Houn biángubei agübürigu líchigei Heowá buligasion lun harufudahan houn hasaanigu. Mosu harufudahan biángubei huguya houn lun gaganbadi hamá inebehabu hagíame (Éfesuna 6:1-3). Rútiña isaanigu fe dan le ua lan “ábanmeme luwuyeri saminaü” hadan hagübürigu (1 Korintuna 1:10). Ligíati, anhein múaran lubéi hisaminan lidan somu katei, masigeneha humá hagibugiñe, lugundun gayaraabei ladügün lira lun minebenhadün lanme houn.

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Belú humá lidoun úarani libügürü ida luba lan hererehan houn hisaanigu

  • Anhein múaran lubéi hisaminan tuma hani weiriou o weiriei libügürü ida luba lan harufudahan houn hisaanigu, áfaagua humá lun gunfuranda humanu o humani

 4 SAMINA HUMÉI KABA LAN HADÜGA

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Arufudahabá buiti lun irahü dan le ñǘraügili” (Ariñawagúni 22:6). Anhein busén hubéi hafurendeirun hisaanigu óusera buidu, maguraba humá lasusereduba lan ítaraguarügü. Mosu hasaminaruni ida luba lan hadüga lun harufudahan houn ani mosu giñe hererehan houn (Sálumu 127:4; Ariñawagúni 29:17). Mámarügü habeichúniwa irahüñü mini lubéi lererehóun houn, mosu giñe híderawagun lun gunfuranda hamani ka lan uagu lichugúa somu gumadi houn (Ariñawagúni 28:7). Arufudaha humá giñe houn lun tínsiñedun Lererun Bungiu houn luma lun gunfuranda hamani adundehani méiniti le tídanbei (Sálumu 1:2). Ítara, hafurendeirúba ayusurei hasaminan buidu (Ebüréu 5:14).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Áfaagua humá híderaguniña hisaanigu arihei Bungiu kei aban gürigia inarüniti le uágubei gayara lan hafiñerun

  • Íderagua humaña arihei ka lan burí katei gayaraabei líchuguniña lidoun peliguru lidan luáguti laruman ibagari, kéiburi le arihúbei lidan Internet o páhina le ídanbei hadügǘwa umadagu, ariñaga humeime houn ka lan lunbei hadügüni lun hadireirun luéi. Arufudaha humá houn ida luba lan hóunigiragun houngua hawéi gürigia ha ayarafahóuabaña houn irahüñü lun hadaagun iwiyei o magíaguni hau

“Arufudahabá buiti lun irahü dan le ñǘraügili”